Accelerated Reader (AR) What is it?tải về 29.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích29.75 Kb.
#29105
Accelerated Reader (AR)

What is it?
Accelerated Reader (AR) is a reading tool that involves reading certain books and taking comprehension tests on those books. The children accumulate points and celebrate their success!

Where can I get these books?
Your child will be bringing AR books home from the school library. Not all books have a test, the best way to find out if the book is an AR book is to check the list on the http://www.arbookfind.com or there is a list of AR books at the Matthews Public Library! 
 
How can I help my child with their books?
In the beginning of the year you may have to read the book to your child. As they become stronger readers, they will be able to read on their own. It is a good idea to read the book at least two times and ask comprehension questions as you go along to make sure they understand what the book is about. 

When you and your child feel that he/she is ready to take the test, sign your child’s AR Log, this is how I will know that they are ready. The log must be signed in order for your child to take the test. The children will take the tests in the mornings and are able to pick out a new AR book to bring home. Please take as much time as your child needs to read and comprehend the book, it is okay to take more than one day. First graders need to start at the lowest level, which is labeled with a black strip (levels 0.2-1.9.) 

Once your child is consistently reading the books all on his/her own and earning 100% and no lower than 90% on his/her tests, we will discuss if he/she may move up to the next level, which is labeled with a yellow strip (2.0-2.9.) 

Is this mandatory?
Yes, however, individual goals are set for each child each quarter based on their ability. If your child is not yet reading independently, you may read to them! This program has been proven to foster an interest in reading since the children gain points and celebrate what they have accomplished! 

Tp Đc Nhanh (Chương Trình AR)
Tập Đọc Nhanh là gì?

Chương trình Tập Đọc Nhanh (AR) là một lối đọc gồm có việc đọc một số sách và sau đó sẽ kiểm tra về sự thông hiểu của những sách này. Học sinh sẽ thu thập điểm của kết qủa và cùng chia xẻ thành công!


Tôi có thể lấy những sách này ở đâu ?

Con em qúy vị sẽ mang về nhà những sách Tập Đọc Nhanh mượn từ thư viện nhà trường. Không phải tất cả các sách đều có bài khảo thí. Xin phụ huynh dùng danh sách từ mạng http://www.arbookfind.com!


Làm thế nào để tôi có thể giúp con tôi với những sách này ?

Qúy vị cần đọc sách với con em mình lúc bắt đầu. Khi em đọc đã vững hơn, thì em có thể đọc một mình. Một ý kiến hay là nên bảo em đọc quyển sách tối thiểu hai lần, rồi sau đó qúy vị sẽ hỏi câu hỏi từ từ theo quyển sách để biết chắc rằng em đã thông hiểu về quyển sách này

Khi qúy vị và con em mình nghĩ rằng em đã sằn sang để kiểm tra, thì em viết tên vào tờ ghi danh AR. Việc đăng ký này sẽ giúp chúng tôi biết rằng em đã sẵn sàng . Tờ ghi danh cần phải có chữ ký thì em mới được tham dự kỳ kiểm tra . Những học sinh kiểm tra buổi sáng thì có thể mượn quyển sách AR mới về nhà . Xin qúy phụ huynh để cho con em mình thì giờ đầy đủ để đọc và hiểu quyển sách . Các em có thể dùng sách để đọc hơn một ngày cũng được . Những học sinh lớp một cần bắt đầu từ trình độ thấp nhất, được tượng trưng bằng một sợi dây mầu đen (trình độ 0.2-1.9.)

Một khi mà con em qúy vị đã đều đặn đọc những sách này một mình và đạt được kết qủa 100%, và không dưới 90% , thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ bàn đến việc em có thể chuyển lên mức cao hơn, nghĩa là trình độ với dây mầu vàng (2.0-2.9)Việc đọc này có bắt buộc không?

Có, tuy nhiên, môi cá nhân có những mục đích khác nhau cho từng tam cá nguyệt và còn dựa theo khả năng của từng cá nhân. Nếu con em qúy vị chưa có thể đọc được một mình, thì qúy vị có thể đọc cho em! Chương trình này đã được chứng nhân rằng nó đã làm tăng phần thích đọc sách vì các em học sinh tăng thêm điểm và ăn mừng những thành quả đạt được.

tải về 29.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương