S¸ch míi sè 02/2011tải về 0.69 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§êi sèng t«n gi¸o tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç Quang H­ng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10465/ VTTKHXH / Mfn: 89868

Tõ kho¸ : §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Kh«ng gian t«n gi¸o; HÖ thèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; Hµ Néi; ViÖt Nam
LÞch sö ®¹o Cao §µi. Q. 1 : Khai ®¹o: Tõ khëi nguyªn ®Õn khai minh . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5197/ BTDTHVN / Mfn: 89762

Tõ kho¸ : §¹o Cao §µi; LÞch sö t«n gi¸o; ViÖt Nam
LÞch sö ®¹o Cao ®µi. Q. 2 : TruyÒn ®¹o: Tõ khai minh ®Õn chia chi ph¸i (1926 - 1938). - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 835 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5198/ BTDTHVN / Mfn: 89763

Tõ kho¸ : §¹o Cao §µi; LÞch sö truyÒn gi¸o; 1926-1938; ViÖt Nam
MiÕu, l¨ng, cung thê ë Cµ Mau tÝn ng­ìng vµ gi¸ trÞ nh©n v¨n: LuËn ¸n TiÕn sÜ v¨n ho¸ häc / Ph¹m V¨n Tó . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : KH 476/ VNCVANHOA / Mfn: 89523

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; TÝn ng­ìng d©n gian; MiÕu; L¨ng;

Cung thê; Gi¸ trÞ nh©n v¨n; TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam


Nh÷ng t­ t­ëng PhËt gi¸o tiªu biÓu trong b¶n nh¹c Requiem cña t¸c gi¶ §ç Dòng vµ Lª Anh Th­: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / §ç Quyªn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : KH 449/ VNCVANHOA / Mfn: 89550

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; ¢m nh¹c; B¶n nh¹c Requiem;

§¹o PhËt; PhËt gi¸o; T­ t­ëng PhËt gi¸o; ViÖt Nam


PhËt gi¸o - mét gãc ®¹o vµ ®êi/ Tr­êng T©m, Thanh Long b.d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900729/ TVKHXHHCM / Mfn: 89586

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o lý ®¹o PhËt; §êi sèng t«n gi¸o
Phñ trong mèi quan hÖ víi c¸c ®iÓm tÝn ng­ìng kh¸c thuéc lµng T©y Hå: §Ò tµi cÊp ViÖn / Chu Xu©n Giao, Phan Lan H­¬ng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : KH 455/ VNCVANHOA / Mfn: 89502

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Di tÝch v¨n ho¸;

Phñ; §×nh; Chïa; MiÕu; Lµng T©y Hå; Hµ Néi; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng ë vïng ch©u thæ s«ng Hång/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : KHXH, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5204/ BTDTHVN / Mfn: 89769

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng d©n gian;

Hai Bµ Tr­ng; Ch©u thæ s«ng Hång; ViÖt Nam


T«n gi¸o tÝn ng­ìng cña ng­êi Ve ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Minh . - H. : KHXH, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5134/ BTDTHVN / Mfn: 89742

Tõ kho¸ : T«n gi¸o tÝn ng­ìng; V¨n ho¸ t©m linh; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Ve; ViÖt Nam


T«n gi¸o tÝn ng­ìng, lÔ héi vµ phong tôc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2005-2007 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : KH 426/ VNCVANHOA / Mfn: 89556

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o tÝn ng­ìng; Sinh ho¹t t«n gi¸o;

§êi sèng t©m linh; LÔ héi; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TrÝ tuÖ cña ThiÒn/ Thµnh Th«ng b.d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900779/ TVKHXHHCM / Mfn: 89588

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; ThiÒn; TriÕt häc ph­¬ng §«ng;

§¹o PhËt; PhËt gi¸o


T­ t­ëng Ên §é theo dßng lÞch sö/ Albert Schweitzer; KiÕn V¨n, TuyÕt Minh d. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900772, LSS0900773,

LSS0904084/ TVKHXHHCM / Mfn: 89638Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o;

LÞch sö t­ t­ëng; Ên §é


YÕu tè t©m lý trong kinh th¸nh/ NguyÔn Th¬ Sinh . - TP. Hå ChÝ Minh : Lao ®éng, 2008 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900730, LSS0900774/ TVKHXHHCM / Mfn: 89583

Tõ kho¸ : Kinh th¸nh; T©m lý häc t«n gi¸o
TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

A Dialogue between a Philosopher and a Student, of the Common Laws of England/ Thomas Hobbes; Joseph Cropsey ed. . - Oxford : Clarendon Press, 2005 . - 192 p.

Ký hiÖu kho : LL 631 / VDANTOC / Mfn: 89832

Tõ kho¸ : TriÕt häc ph¸p luËt; Ph¸p luËt; Hái ®¸p; Mü
D©n chñ vµ gi¸o dôc: Mét dÉn nhËp vµ triÕt lý gi¸o dôc / John Dewey; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2058/ VKTVN / Mfn: 89677

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; TriÕt lý gi¸o dôc; D©n chñ; Mü
§¹o gÆp d÷ ho¸ lµnh: Tr¸nh ®­îc 9 c¹m bÉy lín trªn ®­êng ®êi / NhËt Minh b.s. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 528 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900768/ TVKHXHHCM / Mfn: 89606

Tõ kho¸ : T©m lý c¸ nh©n; TriÕt lý sèng; §iÒu d÷; §iÒu lµnh
Qu¶ ®Êt quª h­¬ng/ Edgar Morin; NguyÔn Håi Thñ d. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900771/ TVKHXHHCM / Mfn: 89620

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; LÞch sö; X· héi; ThÕ giíi
Sù sèng sau khi chÕt: S¸ch tham kh¶o / Raymond A. Moody Jr; NguyÔn V¨n Sù d. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900793/ TVKHXHHCM / Mfn: 89624

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n lo¹i häc;

Con ng­êi; Sù sèng; C¸i chÕt


Tinh hoa t­ tuëng ®¹o ®øc kinh/ Ang Liping, Lin Yutan, Khai K. Pham d. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900751/ TVKHXHHCM / Mfn: 89619

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; TriÕt häc con ng­êi;

§¹o ®øc kinh; TriÕt häc cæ ®¹i; Trung Quèc


T­ t­ëng triÕt häc ViÖt Nam trong bèi c¶nh du nhËp c¸c t­ t­ëng §«ng - T©y nöa ®Çu thÕ kû XX: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2005 / §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2006 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4292/ BTDTHVN / Mfn: 89752

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; LÞch sö t­ t­ëng triÕt häc;

ThÕ kû XX; ViÖt Nam


T­ t­ëng Ên §é theo dßng lÞch sö/ Albert Schweitzer; KiÕn V¨n, TuyÕt Minh d. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900772, LSS0900773,

LSS0904084/ TVKHXHHCM / Mfn: 89638Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o;

LÞch sö t­ t­ëng; Ên §é


Xo¸ bá bÊt b×nh ®¼ng: TÇm quan träng cña qu¶n trÞ/ UNESCO . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1477, VA 1487/ VKTVN / Mfn: 89708

Tõ kho¸ : BÊt b×nh ®¼ng x· héi; Qu¶n lý x· héi; Gi¸o dôc;

Qu¶n trÞ gi¸o dôc; Qu¶n trÞ vèn viÖn trî; ThÕ giíiV¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Ambiguity of Identity: The Mieu in North Vietnam/ Nguyen Van Thang . - Chieng Mai : Silkworm Books, 2007 . - 206 p.

Ký hiÖu kho : LV 369/ VDANTOC / Mfn: 89819

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

Giao tiÕp v¨n ho¸; Ng­êi MÌo; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Collection of Master Theses on Rurual Development. Vol. 2 / Swedish University of Agricultural Sciences . - H. : N«ng nghiÖp, 2008 . - 200 p.

Ký hiÖu kho : LL 646/ VDANTOC / Mfn: 89817

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng th«n; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; LuËn v¨n th¹c sÜ; ViÖt Nam


Cousy: His Life, Career, and the Birth of Big-Time Basketball/ Bill Reynolds . - N.Y. : Simon & Schuster, 2005 . - 307 p.

Ký hiÖu kho : LL 618/ VDANTOC / Mfn: 89830

Tõ kho¸ : ThÓ thao; Bãng ræ; VËn ®éng viªn; HuÊn luyÖn viªn;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Mü


Living in a Globalized World: Ethnic Minorities in the Greater Mekong Subregion/ Don McCaskill, Prasit Leepreecha, He Shaoying ed. . - Chiang Mai : Mekong Press, 2008 . - 374 p.

Ký hiÖu kho : VL 376/ VDANTOC / Mfn: 89818

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; D©n téc thiÓu sè;

TiÓu vïng s«ng Mªk«ng; Ch©u ¸
Rethinking Sexual Identity in Education/ Susan Birden . - Lanham : Rowman & LIttlefield Publishers, 2005 . - 209 p.

Ký hiÖu kho : LV 372 / VDANTOC / Mfn: 89820

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc giíi tÝnh; Gi¸o dôc sinh häc;

Tr­êng phæ th«ng; Mü


The value and diversity of Asian folklore in the global integration/ The Asia Folklore Association . - H. : The gioi, 2006 . - 447 p.

Ký hiÖu kho : LL 651, LL 652 / VDANTOC / Mfn: 89810

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Tri thøc d©n gian; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Gi¸ trÞ; TÝnh ®a d¹ng; Ch©u ¸


B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi: §Ò tµi khoa häc cÊp nhµ n­íc / Vâ Quang Träng, KiÒu Thu Ho¹ch, NguyÔn Thuþ Lo¹n, §inh Hång H¶i . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : KH 478/ VNCVANHOA / Mfn: 89525

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

C«ng t¸c b¶o tån; B¶o tån; Th¨ng long; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi: B¸o c¸o tãm t¾t ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ N­íc / Vâ Quang Träng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 29 tr.

Ký hiÖu kho : KH 479/ VNCVANHOA / Mfn: 89526

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

C«ng t¸c b¶o tån; B¶o tån; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi: B¸o c¸o kiÕn nghÞ ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ n­íc / Vâ Quang Träng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 10 tr.

Ký hiÖu kho : KH 480/ VNCVANHOA / Mfn: 89527

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

Ph¸t huy gi¸ trÞ; C«ng t¸c b¶o tån; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt NamB¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vâ Quang Träng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10488/ VTTKHXH / Mfn: 89887

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

Ph¸t huy gi¸ trÞ; C«ng t¸c b¶o tån; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


BiÕn ®æi trong h«n nh©n cña ng­êi Ch¨m Håi gi¸o tØnh An Giang: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / §oµn ViÖt . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 96 tr + Phô lôc ¶nh.

Ký hiÖu kho : KH 485/ VNCVANHOA / Mfn: 89534

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n;

H«n nh©n truyÒn thèng; BiÕn ®æi h«n nh©n;

Nghi lÔ h«n nh©n; D©n téc Ch¨m; TØnh An Giang; ViÖt Nam
BiÕn ®æi v¨n ho¸ cña ng­êi Th¸i ë b¶n L¸c (Mai Ch©u, Hoµ B×nh)hiÖn nay: §Ò tµi cÊp ViÖn / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m, Phan Ph­¬ng H¶o . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 66 tr.

Ký hiÖu kho : KH 461/ VNCVANHOA / Mfn: 89509

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; D©n téc Th¸i;

B¶n L¸c; HuyÖn Mai Ch©u; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


BiÕn ®æi v¨n ho¸ lµng Phó ThÞ (Gia L©m - Hµ Néi) trong ®êi sèng x· héi hiÖn ®¹i: Qua nghiªn cøu lÔ héi §øc Lý Th¸i hËu û Lan: §Ò tµi cÊp ViÖn / Tr­¬ng ThÞ Minh H»ng, Lª ViÖt Liªn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 33 tr.

Ký hiÖu kho : KH 460/ VNCVANHOA / Mfn: 89508

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

Lµng Phó ThÞ; Gia L©m; Hµ Néi; ViÖt Nam


C©y ®µn Tú bµ trong ®êi sèng ©m nh¹c hiÖn nay t¹i Hµ Néi: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Nghiªm ThÞ Thu . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 144 tr.

Ký hiÖu kho : KH 486/ VNCVANHOA / Mfn: 89530

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ¢m nh¹c; §µn Tú bµ;

§êi sèng ©m nh¹c; Hµ Néi; ViÖt Nam


ChiÕc Lexus vµ c©y « liu: T×m hiÓu kû nguyªn toµn cÇu ho¸ / Thomas L. Friedman; Lª Minh d. . - H. : KHXH, 2005 . - 732 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4286/ BTDTHVN / Mfn: 89751

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; V¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸
Chïa Kim Liªn: LuËn v¨n Th¹c sÜ v¨n ho¸ häc / TrÇn ThÞ BiÓn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : KH 432/ VNCVANHOA / Mfn: 89561

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸;

Chïa; PhËt gi¸o; §¹o PhËt; ViÖt NamCång chiªng M­êng c¸c gi¸ trÞ vµ sù biÕn ®æi: §Ò tµi cÊp viÖn / KiÒu Trung S¬n . - H.: ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : KH 448/ VNCVANHOA / Mfn: 89549

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ cång chiªng; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Cång chiªng trong ®êi sèng cña ng­êi X¬ §¨ng X¬ Teng: Kh¶o s¸t ë lµng M« Pµnh1, x· §¨k Na, huyÖn Tu M¬ R«ng, tØnh Kon Tum: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / A TuÊn. - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : KH 477/ VNCVANHOA / Mfn: 89524

Tõ kho¸ : Cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

B¶o tån v¨n ho¸ cång chiªng; D©n téc X¬ §¨ng X¬ Teng;

TØnh Kon Tum; ViÖt Nam
D©n chñ vµ gi¸o dôc: Mét dÉn nhËp vµ triÕt lý gi¸o dôc / John Dewey; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2058/ VKTVN / Mfn: 89677

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; TriÕt lý gi¸o dôc; D©n chñ; Mü
Di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ vµ danh th¾ng ViÖt Nam: Gi¸o tr×nh dµnh cho sinh viªn ®¹i häc vµ cao ®¼ng ngµnh Du lÞch / D­¬ng V¨n S¸u . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008. - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5108/ BTDTHVN / Mfn: 89727

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

§Þa danh du lÞch; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Di tÝch vµ lÔ héi ®Òn ñng (x· Phï ñng, huyÖn ¢n Thi, tØnh H­ng Yªn): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÇn ThÞ YÕn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : KH 445/ VNCVANHOA / Mfn: 89546

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Di tÝch v¨n ho¸; LÔ héi truyÒn thèng;

§Òn ñng; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


Di tÝch vµ lÔ héi ®Òn Thiªn HËu ë phè HiÕn, thÞ x· H­ng Yªn: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÇn ThÞ H­êng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : KH 438/ VNCVANHOA / Mfn: 89554

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; Di tÝch v¨n ho¸; LÔ héi;

§Òn Thiªn HËu; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


DÞch bµi nghiªn cøu tõ c¸c t¹p chÝ n­íc ngoµi vÒ chuyªn ngµnh v¨n ho¸ d©n gian: §Ò tµi cÊp ViÖn / Ph¹m Lan H­¬ng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : KH 465/ VNCVANHOA / Mfn: 89513

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Bµi dÞch;

Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian


§Êt thiªng ngµn n¨m v¨n vËt/ TrÇn Quèc V­îng; NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ Ph­¬ng Th¶o, NguyÔn Hoµi Ph­¬ng, NguyÔn B¶o Trang t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 .- 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10462/ VTTKHXH / Mfn: 89865

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Tinh hoa v¨n ho¸; TuyÓn tËp; Bµi viÕt; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam

§è KiÒu trong sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÇn NguyÔn Anh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : KH 430/ VNCVANHOA / Mfn: 89559

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; V¨n ho¸ d©n gian; C©u ®è;

§è KiÒu; Gi¸ trÞ ®è KiÒu; ViÖt Nam


Gi¸o dôc gi¸ trÞ truyÒn thèng trong gia ®×nh hiÖn nay (qua kh¶o s¸t t¹i Khu tËp thÓ §­êng s¾t, ngâ 409 Kim M·, Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Tr­¬ng ThÞ CÈm V©n . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : KH 443/ VNCVANHOA / Mfn: 89544

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Gia ®×nh; Gi¸o dôc truyÒn thèng gia ®×nh;

Vai trß gia ®×nh; TruyÒn thèng gia ®×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10456/ VTTKHXH / Mfn: 89859

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa cö; Nho häc;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10494/ VTTKHXH / Mfn: 89893

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


H«n nh©n cña ng­êi Nïng Ch¸o ë x· B¶o L©m, huyÖn Cao Léc, tØnh L¹ng S¬n: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Lª ThÞ H­êng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : KH 472/ VNCVANHOA / Mfn: 89519

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n;

Nghi lÔ h«n nh©n; D©n téc Nïng Ch¸o; X· B¶o L©m;

HuyÖn Cao Léc; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
Hån quª ViÖt, nh­ t«i thÊy ... / NguyÔn Quang Vinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48815/ VTTKHXH / Mfn: 89956

Vv 5200/ BTDTHVN / Mfn: 89765Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam


HuÕ - TriÒu NguyÔn mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 270 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900811/ TVKHXHHCM / Mfn: 89621

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Nhµ NguyÔn;

Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam

Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc vµ c«ng nghÖ g¾n víi x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc/ ViÖn Khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 532 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2077/ VKTVN / Mfn: 89681

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; §µo t¹o khoa häc c«ng nghÖ;

TÇng líp trÝ thøc; X©y dùng ®éi ngò trÝ thøc; ThÕ giíi


Lµng Kim Lan x­a vµ nay/ TrÇn V¨n Mü . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48756, Vb 48757/ VTTKHXH / Mfn: 89910

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; LÔ héi; V¨n tÕ;

Lµng Kim Lan; HuyÖn Gia L©m; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lª héi Lim x­a vµ nay: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / §ç H÷u B¶ng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : KH 431/ VNCVANHOA / Mfn: 89560

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi truyÒn thèng;

LÔ héi Lim; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


LÔ "Xªn L¶u Nã" (Cóng r­îu m¨ng) cña ng­êi Th¸i §en (qua kh¶o s¸t ë thÞ x· S¬n La): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Phan D­¬ng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : KH 450/ VNCVANHOA / Mfn: 89551

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

Nghi lÔ truyÒn thèng; Ng­êi Th¸i §en;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam
LÔ héi d©n gian ë Thõa Thiªn - HuÕ/ T«n ThÊt B×nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48810/ VTTKHXH / Mfn: 89951

Vv 5213/ BTDTHVN / Mfn: 89777Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
LÔ héi Qu¸n ThÕ ¢m ë Ngò Hµnh S¬n - §µ N½ng: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Lª ThÞ Thanh H¶i . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : KH 433/ VNCVANHOA / Mfn: 89543

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi truyÒn thèng;

QuËn Ngò Hµnh S¬n; §µ N½ng; ViÖt NamLÔ héi T©y Thiªn (X· §¹i H×nh, huyÖn Tam §¶o, tØnh VÜnh Phóc): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn ThÞ BÝch Hång . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : KH 487/ VNCVANHOA / Mfn: 89531

Tõ kho¸ : LuËn v¨n Th¹c sÜ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Gi¸ trÞ lÔ héi;

LÔ héi T©y Thiªn; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
LÔ héi ®×nh lµng B¾c Biªn - Hµ Néi truyÒn thèng vµ biÕn ®æi: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn ThÞ H¶i Ph­îng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : KH 442/ VNCVANHOA / Mfn: 89542

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi truyÒn thèng;

LÔ héi ®×nh lµng; Lµng B¾c Biªn; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch lÔ héi ViÖt Nam. - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2008 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5192, Vv 5193/ BTDTHVN / Mfn: 89759

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÞch lÔ héi; ViÖt Nam


LÞch sö ®Þa danh ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900511, LSS0900512, LSS0900784,

LSS0900785/ TVKHXHHCM / Mfn: 89618Tõ kho¸ : LÞch sö ®Þa danh; §Þa danh; §Þa chÝ; ViÖt Nam
MiÕu, l¨ng, cung thê ë Cµ Mau tÝn ng­ìng vµ gi¸ trÞ nh©n v¨n: LuËn ¸n TiÕn sÜ v¨n ho¸ häc / Ph¹m V¨n Tó . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : KH 476/ VNCVANHOA / Mfn: 89523

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; TÝn ng­ìng d©n gian; MiÕu; L¨ng;

Cung thê; Gi¸ trÞ nh©n v¨n; TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam


Mét sè sinh ho¹t dßng hä cña hä T« x· §«ng Hoµng, huyÖn §«ng H­ng, tØnh Th¸i B×nh trong thêi k× §æi míi: §Ò tµi cÊp ViÖn (Giai ®o¹n 1-n¨m 2008)/ NguyÔn ThÞ T« Hoµi . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 34 tr.

Ký hiÖu kho : KH 462/ VNCVANHOA / Mfn: 89510

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ dßng hä; Sinh häat dßng hä;

H×nh thøc sinh ho¹t; Dßng hä T«; X· §«ng Hoµng;

HuyÖn §«ng H­ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam: LuËn ¸n TiÕn sÜ v¨n ho¸ häc / TrÇn TÊn VÞnh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : KH 482/ VNCVANHOA / Mfn: 89528

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; NghÒ thñ c«ng; NghÒ dÖt cæ truyÒn;

Trang phôc truyÒn thèng; NghÖ thuËt trang trÝ;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y: LuËn ¸n TiÕn sÜ v¨n ho¸ häc / NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : KH 406/ VNCVANHOA / Mfn: 89537

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; NghÒ truyÒn thèng; NghÒ s¬n;

Gi¸ trÞ kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn nghÒ s¬n truyÒn thèng;

TØnh Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48793/ VTTKHXH / Mfn: 89934

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ; NghÒ s¬n;

NghÒ s¬n truyÒn thèng; TØnh Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt NamNghÖ thuËt móa cña ng­êi L« L« ë Hµ Giang: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÞnh Minh Ngäc . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : KH 440/ VNCVANHOA / Mfn: 89540

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; NghÖ thuËt móa; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

D©n téc L« L«; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


Nghiªn cøu v¨n ho¸ ViÖt Nam 20 n¨m §æi míi, thùc tr¹ng vµ c¸c vÊn ®Ò/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Lª Hång Lý, Vâ Quang Träng b.s. . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2007 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : KH 407/ VNCVANHOA / Mfn: 89536

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Nghiªn cøu v¨n ho¸; ViÖt Nam


Nh÷ng biÓu hiÖn cña v¨n häc d©n gian trong mét sè t¸c phÈm th¬ ca ViÖt Nam hiÖn ®¹i: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Vò ThÞ Ngäc Hoa . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : KH 436/ VNCVANHOA / Mfn: 89553

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; V¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Th¬ ca; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn khoa häc vµ träng dông nh©n tµi cña Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10489/ VTTKHXH / Mfn: 89888

Tõ kho¸ : LÞch sö khoa häc; Khoa häc; Nh©n tµi; Träng dông nh©n tµi;

ChÝnh s¸ch khoa häc; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Phong tôc, nghi lÔ trong s¨n b¾t vµ thuÇn d­ìng voi rõng ë B¶n §«n: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / D­¬ng ThÞ Ngäc BÝch . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : KH 474/ VNCVANHOA / Mfn: 89521

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ truyÒn thèng; ThuÇn d­ìng voi rõng;

B¶n §«n; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Phñ trong mèi quan hÖ víi c¸c ®iÓm tÝn ng­ìng kh¸c thuéc lµng T©y Hå: §Ò tµi cÊp ViÖn / Chu Xu©n Giao, Phan Lan H­¬ng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : KH 455/ VNCVANHOA / Mfn: 89502

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Di tÝch v¨n ho¸; Phñ;

§×nh; Chïa; MiÕu; Lµng T©y Hå; Hµ Néi; ViÖt Nam


Qu¶n lý lÔ héi truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ Bïi Hoµi S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5125, Vv 5126/ BTDTHVN / Mfn: 89736

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Qu¶n lý lÔ héi; Di s¶n v¨n hãa;

LÔ héi truyÒn thèng; ViÖt NamS¾c th¸i v¨n ho¸ d©n téc trong mét sè t¸c phÈm v¨n xu«i hiÖn ®¹i ViÖt Nam (Thêi k× §æi míi): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Vò ThÞ Mü H¹nh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : KH 435/ VNCVANHOA / Mfn: 89563

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; V¨n ho¸ d©n téc; S¾c th¸i v¨n ho¸;

T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Sinh ho¹t dßng hä ë lµng Th¸i Hoµ, x· §«ng Hoµng, huyÖn §«ng H­ng, tØnh Th¸i B×nh: Chuyªn ®Ò phôc vô gi¶ng d¹y cao häc / NguyÔn ThÞ T« Hoµi . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 20 tr.

Ký hiÖu kho : KH 471/ VNCVANHOA / Mfn: 89518

Tõ kho¸ : Dßng hä; V¨n ho¸ dßng hä; Sinh ho¹t dßng hä;

Lµng Th¸i Hoµ; X· §«ng Hoµng; HuyÖn §«ng H­ng;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Sù tiÕp nhËn ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ d©n gian trong bé ba vë chÌo Bµi ca gi÷ n­íc: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn ThÞ Thanh Ph­¬ng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : KH 441/ VNCVANHOA / Mfn: 89541

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; V¨n ho¸ d©n gian;

¶nh h­ëng v¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt chÌo;

ViÖt Nam
Tµo vµ sinh ho¹t v¨n ho¸ tÝn ng­ìng Tµo cña ng­êi Tµy, Nïng: Qua kh¶o s¸t ë c¸c tØnh Cao B»ng, B¾c K¹n, L¹ng S¬n: B¸o c¸o bé phËn ®Ò tµi cÊp ViÖn n¨m 2008 / NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 36 tr.

Ký hiÖu kho : KH 459/ VNCVANHOA / Mfn: 89507

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Sinh ho¹t v¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

H×nh thøc tÝn ng­ìng; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng Tµo; D©n téc Tµy;

D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; TØnh B¾c K¹n;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam


T©m t×nh ®Êt n­íc/ NguyÔn Kh¾c ViÖn . - H. : KHXH, 2007 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900747, LSS0900748/ TVKHXHHCM / Mfn: 89590

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

Danh lam th¾ng c¶nh; Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸;

Bµi viÕt; ViÖt Nam
TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n HoÌ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48791/ VTTKHXH / Mfn: 89932

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; Tôc sinh ®Î; Tôc h«n nh©n; Tôc dùng nhµ;

Tôc tang ma; Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam

Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n ho¸/ NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ H­¬ng Th¶o, NguyÔn ThÞ Hoµi Ph­¬ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10487/ VTTKHXH / Mfn: 89886

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Sinh ho¹t v¨n ho¸; Danh nh©n v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Then Tµy vµ viÖc khai th¸c, ph¸t huy ©m nh¹c then Tµy trong ®êi sèng ©m nh¹c hiÖn nay: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Vò V¨n Lùc . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : KH 439/ VNCVANHOA / Mfn: 89539

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ¢m nh¹c; H¸t then; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Then Tµy; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Th«ng tin t­ liÖu v¨n ho¸ - v¨n ho¸ d©n gian trªn b¸o Nh©n d©n (1997 - 1999): §Ò tµi cÊp viÖn / Vò Quang Dòng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : KH 447/ VNCVANHOA / Mfn: 89548

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Th«ng tin t­ liÖu; Th­ môc
Th­ môc giíi thiÖu tµi liÖu v¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ d©n gian: C¸c bµi t¹p chÝ / Bïi V¨n Vinh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : KH 484/ VNCVANHOA / Mfn: 89535

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc t¹p chÝ; V¨n ho¸ d©n gian; ViÖt Nam
T×m hiÓu gi¸ trÞ lÞch sö vµ v¨n ho¸ Kh¸nh Hoµ/ NguyÔn C«ng B»ng . - Kh¸nh Hoµ : [k.nxb.], 2007 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5191/ BTDTHVN / Mfn: 89758

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Gi¸ trÞ lÞch sö;

B¶o tµng Kh¸nh Hßa; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam


T×m hiÓu lÔ héi Hµ Néi/ Lª Hång Lý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10464/ VTTKHXH / Mfn: 89867

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; LÔ héi cung ®×nh; LÔ héi d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng thê thÇn b¶o hé gia ®×nh cña ng­êi H’M«ng Si (ë b¶n Pang C¸ng, x· Suèi Giµng, huyÖn V¨n ChÊn, tØnh Yªn B¸i): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn M¹nh Hïng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 113 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : KH 437/ VNCVANHOA / Mfn: 89564

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t©m linh;

TÝn ng­ìng thê thÇn; D©n téc H'M«ng Si; TØnh Yªn B¸i;

ViÖt Nam
Trang trÝ hoa v¨n trªn ®å gèm men thêi Lª s¬ (1428 - 1527): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn Quèc H÷u . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : KH 451/ VNCVANHOA / Mfn: 89552

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; §å gèm; Trang trÝ ®å gèm;

Hoa v¨n gèm men; 1428-1527; ViÖt Nam


TrÊn Nam Th¨ng Long Kim Liªn quª t«i: Chµo mõng §¹i lÔ 1000 n¨m Th¨ng Long. Ngh×n n¨m v¨n hiÕn / §inh Träng Thªm . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48770, Vb 48771/ VTTKHXH / Mfn: 89918

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Di tÝch lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Lµng §ång LÇm;

Kim Liªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tri thøc d©n gian M­êng trong øng xö víi m«i tr­êng tù nhiªn: Nghiªn cøu t¹i x· CÈm Tó, huyÖn CÈm Thuû, tØnh Thanh Ho¸: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÞnh Hång LÖ . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : KH 473/ VNCVANHOA / Mfn: 89520

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; M«i tr­êng; M«i tr­êng tù nhiªn;

Tri thøc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc M­êng;

X· CÈm Tó; HuyÖn CÈm Thuû; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
Trß diÔn trong lÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé: LuËn ¸n tiÕn sÜ v¨n ho¸ häc / §Æng Hoµi Thu . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : KH 425/ VNCVANHOA / Mfn: 89555

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; LÔ héi d©n gian; Trß diÔn;

Ng­êi ViÖt; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt Thiªn HËu vµ lÔ héi: Chuyªn ®Ò phôc vô gi¶ng d¹y cao häc / Phan ThÞ Hoa Lý . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 23 tr.

Ký hiÖu kho : KH 467/ VNCVANHOA / Mfn: 89515

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Ng­êi Hoa; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48794/ VTTKHXH / Mfn: 89935

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

LÔ c­íi; Th¬ Quan lang P¶ mÎ; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
Tôc thê MÉu ë ®iÖn Hßn ChÐn - HuÕ: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn ThÞ YÕn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : KH 483/ VNCVANHOA / Mfn: 89533

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; TÝn ng­ìng d©n gian; Tôc thê MÉu;

Nghi lÔ; §iÖn Hßn ChÐn; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y ©m nh¹c cæ truyÒn ViÖt Nam ë Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Hµ Néi: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn ThÞ H¶i . H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 108 tr.

Ký hiÖu kho : KH 434/ VNCVANHOA / Mfn: 89562

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; ¢m nh¹c cæ truyÒn; C«ng nghÖ th«ng tin;

Gi¶ng d¹y ©m nh¹c cæ truyÒn; Tr­êng cao ®¼ng s­ ph¹m;

øng dông c«ng nghÖ th«ng tin; Hµ Néi; ViÖt Nam

V¨n ho¸ Èm thùc £ §ª: §Ò tµi cÊp ViÖn / §ç Hång Kú . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : KH 427/ VNCVANHOA / Mfn: 89557

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


V¨n ho¸ biÓn miÒn Trung ViÖt Nam: §Ò tµi cÊp Bé / Lª V¨n Kú . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : KH 488/ VNCVANHOA / Mfn: 89532

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ biÓn; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

Phong tôc thê cóng; NghÒ biÓn truyÒn thèng;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thuú Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48792/ VTTKHXH / Mfn: 89933

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Tæ chøc x· héi; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Ph©n bè d©n c­;

D©n téc Hµ Nh×; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5178, Vv 5179/ BTDTHVN / Mfn: 89753

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian KÎ Nña: §Ò tµi cÊp ViÖn / Phïng V¨n Thµnh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 36 tr.

Ký hiÖu kho : KH 457/ VNCVANHOA / Mfn: 89504

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; KÎ Nña;

Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Nguån trong mèi quan hÖ víi c¸c téc ng­êi phô cËn ë miÒn T©y Qu¶ng B×nh: LuËn ¸n TiÕn sÜ v¨n ho¸ häc / TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 287 tr + ¶nh

Ký hiÖu kho : KH 475/ VNCVANHOA / Mfn: 89522

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; V¨n ho¸ d©n gian;

TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

Ng­êi Nguån; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : Nxb. §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5209/ BTDTHVN / Mfn: 89773

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48801/ VTTKHXH / Mfn: 89942

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian ; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Tµy, Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48811/ VTTKHXH / Mfn: 89952

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48795/ VTTKHXH / Mfn: 89936

Vv 5219/ BTDTHVN / Mfn: 89782Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

V¨n häc d©n gian; §ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian x· TÞnh Khª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48799/ VTTKHXH / Mfn: 89940

Vv 5214/ BTDTHVN / Mfn: 89778Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48785/ VTTKHXH / Mfn: 89926

Vv 5229/ BTDTHVN / Mfn: 89792Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ §«ng ¸ trong tiÕn tr×nh héi nhËp: S¸ch tham kh¶o / §ç TiÕn S©m, Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5242, Vv 5243/ BTDTHVN / Mfn: 89803

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; M« h×nh v¨n ho¸; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Héi nhËp quèc tÕ; §«ng ¸


V¨n s¸ch thi §×nh Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / NguyÔn V¨n ThÞnh, §inh Thanh HiÕu, Phïng Minh HiÕu t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10500/ VTTKHXH / Mfn: 89898

Tõ kho¸ : V¨n s¸ch; Thi cö; Thi §×nh; TiÕn sÜ;

Tr¹ng Nguyªn; Hµ Néi; ViÖt NamV¨n s¸ch thi §×nh Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / NguyÔn V¨n ThÞnh, §inh Thanh HiÕu, Phïng Minh HiÕu t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10501/ VTTKHXH / Mfn: 89899

Tõ kho¸ : V¨n s¸ch; Thi cö; Thi §×nh; TiÕn sÜ;

Tr¹ng Nguyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam


ViÖc gi¶ng d¹y d©n ca ng­êi ViÖt NghÖ TÜnh ë Tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m NghÖ An: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Hå ThÞ ViÖt YÕn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : KH 444/ VNCVANHOA / Mfn: 89545

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; D©n ca; Gi¶ng d¹y d©n ca;

Tr­êng cao ®¼ng sù ph¹m; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 8/5/1975 - 8/5/2005. - H. : KHXH, 2005 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10517, Vv 10518/ VTTKHXH / Mfn: 89971

Tõ kho¸ : ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

C¸n bé khoa häc; ViÖt Nam


v¨n häc

"After Mecca": Women Poets and the Black Arts Movement/ Cheryl Clarke . - New Brunswick : Rutgers University Press, 2005 . - 206 p.

Ký hiÖu kho : LV 360 / VDANTOC / Mfn: 89836

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Nghiªn cøu t¸c gia;

T¸c gia n÷; Phô n÷ da ®en; Mü


In the Wake of the Jomon: Stone Age Mariners and a Voyage Across the Pacific / Jon Turk . - N.Y. : McGraw-Hill, 2005 . - 287 p.

Ký hiÖu kho : LL 636 / VDANTOC / Mfn: 89838

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
No End in Sight: My Life as a Blind Iditarod Racer/ Rachael Scdoris, Rich Steber . - N.Y. : St.Martin's Press, 2006 . - 278 p.

Ký hiÖu kho : LV 382/ VDANTOC / Mfn: 89840

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
BiÓu tr­ng trong tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ NguyÔn V¨n Në . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48790/ VTTKHXH / Mfn: 89931

Vv 5201/ BTDTHVN / Mfn: 89766Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt;

NghÜa biÓu tr­ng; Tôc ng÷; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Bïi Duy T©n tuyÓn tËp/ TrÇn Nho Th×n . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 843 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900685/ TVKHXHHCM / Mfn: 89565

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam
Ca dao - D©n ca Th¸i NghÖ An. T. 1 : Ca dao / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48807/ VTTKHXH / Mfn: 89948

Vv 5220/ BTDTHVN / Mfn: 89783Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Ca dao - d©n ca Th¸i NghÖ An. T. 2 : D©n ca / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 939 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48808/ VTTKHXH / Mfn: 89949

Vv 5221/ BTDTHVN / Mfn: 89784Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Ca dao, d©n ca ®Êt Qu¶ng/ Hoµng H­¬ng ViÖt, Bïi V¨n TiÕng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48816/ VTTKHXH / Mfn: 89957

Vv 5210/ BTDTHVN / Mfn: 89774Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n ca; TØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng; ViÖt Nam


Ca th­: Nh÷ng c©u h¸t cña ng­êi S¸n Chay. Phiªn ©m - dÞch nghÜa - giíi thiÖu / §ç ThÞ H¶o ch.b., d., gi.th. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5186, Vv 5187/ BTDTHVN / Mfn: 89757

Tõ kho¸ : T¸c phÈn v¨n häc; Bµi h¸t; Ca th­;

D©n téc S¸n Chay; ViÖt Nam


Ca trï Hµ Néi trong lÞch sö vµ hiÖn t¹i/ NguyÔn §øc MËu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 727 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10460/ VTTKHXH / Mfn: 89863

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Ca trï;

H¸t ca trïa; Nh¹c d©n téc; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c h×nh thøc diÔn x­íng d©n gian ë BÕn Tre/ L­ Héi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48814/ VTTKHXH / Mfn: 89955

Vv 5218/ BTDTHVN / Mfn: 89781Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

DiÔn x­íng d©n gian; D©n ca; ThÓ lo¹i d©n ca;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; §Æc ®iÓm néi dung;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam


Cha vµ nh÷ng ng­êi con: TiÓu thuyÕt / Minh H¹nh . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48760, Vb 48761/ VTTKHXH / Mfn: 89912

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
ChuyÖn cò bªn dßng s«ng T«: TruyÖn d· sö / Viªn Mai NguyÔn C«ng ChÝ; NguyÔn VÜnh Léc chØnh biªn . - H. : V¨n häc, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48754, Vb 48755/ VTTKHXH / Mfn: 89909

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn d· sö; ViÖt Nam

Cña r¬i: TËp truyÖn ng¾n / NguyÔn ViÖt Hµ . - H. : V¨n häc, 2008 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900795/ TVKHXHHCM / Mfn: 89625

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam; TruyÖn ng¾n
Di v¨n thêi T©y S¬n trªn ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn NghÜa, L©m Giang, Vò Thanh H»ng, ... t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 859 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10502/ VTTKHXH / Mfn: 89900

Tõ kho¸ : Di v¨n; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi dô; ChiÕu; S¾c phong;

Hoµnh phi; C©u ®èi; V¨n xu«i; Th¬; Phó; Bµi kÝ; V¨n tÕ;

Nhµ T©y S¬n; 1788-1802; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
"§¹i th­" s¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑt: Song ng÷ ViÖt - Dao / Hoµng ThÞ Thu H­êng d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5131/ BTDTHVN / Mfn: 89739

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; D©n ca; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam; D©n téc Dao


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương