S¸ch míi sè 02/2011tải về 0.69 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§«ng Kinh NghÜa Thôc vµ v¨n th¬ §«ng Kinh NghÜa Thôc. T. 1 / Ch­¬ng Th©u b.s. . H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 903 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10476/ VTTKHXH / Mfn: 89875

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n th¬; Nh©n vËt lÞch sö;

Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc; CËn ®¹i; ViÖt Nam


§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10477/ VTTKHXH / Mfn: 89876

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

HuyÖn VÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10456/ VTTKHXH / Mfn: 89859

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa cö; Nho häc;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10494/ VTTKHXH / Mfn: 89893

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kØ XX; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873-1954. T. 1 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn, ... b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 843 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10478/ VTTKHXH / Mfn: 89877

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; §Þa giíi hµnh chÝnh; Tæ chøc hµnh chÝnh;

Qui ho¹ch thµnh phè; X©y dùng; Hå s¬ x©y dùng;

B¶n vÏ x©y dùng; 1873-1954; Hµ Néi; ViÖt Nam

Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873-1954. T. 2 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn, ... b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 903 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10479/ VTTKHXH / Mfn: 89878

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Giao th«ng c«ng chÝnh;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; V¨n ho¸ x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TÝn ng­ìng; 1873-1954; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi trong cuéc vËn ®éng gi¶i phãng d©n téc cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX/ §inh Xu©n L©m ch.b.; Ph¹m Xanh, TrÇn ViÕt NghÜa b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10467/ VTTKHXH / Mfn: 89870

Tõ kho¸ : Phong trµo gi¶i phãng d©n téc; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ gi¸o dôc; Phong trµo yªu n­íc;

ThÕ kØ XIX; ThÕ kØ XX; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi víi nh÷ng tÊm lßng gÇn xa/ Hoµng Thuý Toµn s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10458/ VTTKHXH / Mfn: 89861

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ghi chÐp v¨n häc; TuyÓn tËp;

Bµi viÕt; Bµi v¨n; Bµi th¬; Hµ Néi; ViÖt Nam


H×nh ¶nh Hµ Néi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX = Images of Hanoi in the late 19th and early 20th centuries / TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10475/ VTTKHXH / Mfn: 89874

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §Êt n­íc con ng­êi; ThÕ kØ XIX;

ThÕ kØ XX; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


HuÕ - TriÒu NguyÔn mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 270 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900811/ TVKHXHHCM / Mfn: 89621

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Nhµ NguyÔn;

Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam
Kh¶o vÒ quµ tÆng: H×nh th¸i vµ lý do cña viÖc trao ®æi quµ tÆng trong c¸c x· héi cæ s¬ / Marcel Mauss; Ng« B×nh L©m, Phïng Kiªn d. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5184, Vv 5185/ BTDTHVN / Mfn: 89756

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ; Quµ tÆng;

Trao ®æi quµ tÆng; Cæ ®¹i; ThÕ giíi


Kinh tÕ - x· héi ®« thÞ Th¨ng Long - Hµ Néi thÕ kû XVII, XVIII, XIX/ NguyÔn Thõa Hû . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10482/ VTTKHXH / Mfn: 89881

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ ®« thÞ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö kinh tÕ; Nhµ n­íc phong kiÕn; ThÕ kØ XVII;

ThÕ kØ XVIII; ThÕ kØ XIX; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam: 1945-1955. T. 1 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900788/ TVKHXHHCM / Mfn: 89632

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1945-1955;

ChÝnh phñ l©m thêi; LÞch sö; 1945-1955; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 2 : 1955-1976 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 506tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900789/ TVKHXHHCM / Mfn: 89633

Tõ kho¸ : 1955-1976; ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ;

1955-1976; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976-2005 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900790/ TVKHXHHCM / Mfn: 89634

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam
LÞch sö cuéc vËn ®éng v× c¸c quyÒn d©n sinh, d©n chñ ë ViÖt Nam (1936-1939) / Ph¹m Hång Tung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900796, LSS0900797/ TVKHXHHCM / Mfn: 89623

Tõ kho¸ : QuyÒn d©n chñ; QuyÒn d©n sinh; CËn ®¹i;

1936-1939; ViÖt Nam


Lý Th­êng KiÖt - LÞch sö ngo¹i giao vµ t«ng gi¸o triÒu Lý/ Hoµng Xu©n H·n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10463/ VTTKHXH / Mfn: 89866

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; T«n gi¸o; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ Lý; Trung ®¹i;

Lý Th­êng KiÖt; ViÖt Nam
MiÒn Nam ViÖt Nam tõ sau §iÖn Biªn Phñ/ NguyÔn Kh¾c ViÖn; DiÖu B×nh d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900800, LSS0900804/ TVKHXHHCM / Mfn: 89628

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

ChÕ ®é thùc d©n; MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam;

1954-1963; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Mét sè sinh ho¹t dßng hä cña hä T« x· §«ng Hoµng, huyÖn §«ng H­ng, tØnh Th¸i B×nh trong thêi k× §æi míi: §Ò tµi cÊp ViÖn (Giai ®o¹n 1-n¨m 2008)/ NguyÔn ThÞ T« Hoµi . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 34 tr.

Ký hiÖu kho : KH 462/ VNCVANHOA / Mfn: 89510

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ dßng hä; Sinh häat dßng hä; H×nh thøc sinh ho¹t;

Dßng hä T«; X· §«ng Hoµng; HuyÖn §«ng H­ng;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Nh©n vËt vµ di tÝch lÞch sö ViÖt Nam/ Anh §µo . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2008 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900734/ TVKHXHHCM / Mfn: 89607

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam
Nh÷ng trËn chiÕn næi tiÕng trong lÞch sö ViÖt Nam/ Hoµng Lª Minh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900750/ TVKHXHHCM / Mfn: 89611

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i
Phong tôc thê cóng tæ tiªn vµ v¨n ho¸ dßng hä ë §Þnh C«ng - Hµ Néi: §Ò tµi cÊp ViÖn / NguyÔn Quang Lª, NguyÔn ThÞ HuÖ . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : KH 463/ VNCVANHOA / Mfn: 89511

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng tæ tiªn; Dßng hä;

V¨n ho¸ dßng hä; Lµng §Þnh C«ng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Sinh ho¹t dßng hä ë lµng Th¸i Hoµ, x· §«ng Hoµng, huyÖn §«ng H­ng, tØnh Th¸i B×nh: Chuyªn ®Ò phôc vô gi¶ng d¹y cao häc / NguyÔn ThÞ T« Hoµi . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 20 tr.

Ký hiÖu kho : KH 471/ VNCVANHOA / Mfn: 89518

Tõ kho¸ : Dßng hä; V¨n ho¸ dßng hä; Sinh ho¹t dßng hä;

Lµng Th¸i Hoµ; X· §«ng Hoµng; HuyÖn §«ng H­ng;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Thµnh ng÷ ®iÓn tÝch danh nh©n tõ ®iÓn/ TrÞnh V©n Thanh . - H. : V¨n häc, 2008 . - 1038 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900712/ TVKHXHHCM / Mfn: 89580

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §iÓn tÝch; Thµnh ng÷; Danh nh©n;

Tõ ®iÓn thµnh ng÷; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi, nh÷ng trang sö vÎ vang chèng ngo¹i x©m/ Lª §×nh Sü ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 586 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10461/ VTTKHXH / Mfn: 89864

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Gi¶i phãng d©n téc; Chèng ngo¹i x©m; Cæ ®¹i;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Trung ®¹i;

HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 1 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 911 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10498/ VTTKHXH / Mfn: 89896

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung thÕ kØ; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; TuyÓn tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 2 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10499/ VTTKHXH / Mfn: 89897

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Thêi k× Ph¸p thuéc;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; TuyÓn tËp; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Thñ ®« Hµ Néi = Hanoi capital / NguyÔn ChÝ Mú ch.b.; NguyÔn ViÕt Chøc, Giang Qu©n, NguyÔn Thµnh C«ng, ... b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10473/ VTTKHXH / Mfn: 89872

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi; S¸ch ¶nh;

Hµ Néi; ViÖt Nam


TrÊn Nam Th¨ng Long Kim Liªn quª t«i: Chµo mõng §¹i lÔ 1000 n¨m Th¨ng Long. Ngh×n n¨m v¨n hiÕn / §inh Träng Thªm . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48770, Vb 48771/ VTTKHXH / Mfn: 89918

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Di tÝch lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

Lµng §ång LÇm; Kim Liªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp t­ liÖu ph­¬ng T©y/ NguyÔn Thõa Hû, Hoµng Anh TuÊn, Vò ThÞ Minh Th¾ng, ... t.d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1169 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10457/ VTTKHXH / Mfn: 89860

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; V¨n ho¸; Kinh tÕ;

T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ph­¬ng T©y; ThÕ kØ XVII;

1882-1945; MiÒn B¾c; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp h­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10491/ VTTKHXH / Mfn: 89890

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ;

§iÒu lÖ; LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp;

Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 1 / NguyÔn Thuý Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh ... t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1070 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10495/ VTTKHXH / Mfn: 89894

Tõ kho¸ : LÞch sö ®Þa lÝ; §Þa chÝ; T­ liÖu ®Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 2 / NguyÔn Thuý Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh, ... t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10496/ VTTKHXH / Mfn: 89905

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 3 / NguyÔn Thuý Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh ... t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10497/ VTTKHXH / Mfn: 89895

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TÊu, BiÓu ®Êu tranh ngo¹i giao cña NguyÔn Tr·i= Les documents diplomatiques rÐdigÐs par NguyÔn Tr·i au XV siÌcle / NguyÔn V¨n Nguyªn . - H. : ThÕ giíi, 2003 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1595/ BTDTHVN / Mfn: 89721

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; Quan hÖ ngoai giao; V¨n kiÖn; TÊu; BiÓu;

V¨n b¶n häc; ThÕ kû XV; NguyÔn Tr·i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48801/ VTTKHXH / Mfn: 89942

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian ; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
NghÖ thuËt
B¸ch khoa th­ KiÕn tróc, Héi ho¹, §iªu kh¾c, §å ho¹, NghÖ thuËt trang trÝ/ Lª Phôc Quèc b.s. . - H. : X©y dùng, 2010 . - 1249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10508/ VTTKHXH / Mfn: 89963

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; KiÕn tróc; Héi ho¹; §iªu kh¾c;

§å ho¹; NghÖ thuËt trang trÝ; ThÕ giíi


Ca khóc Hµ Néi thÕ kû XX vµ nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ Hoµng D­¬ng,... s.t., t.ch., gi.thi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 766 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10459/ VTTKHXH / Mfn: 89862

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; Ca khóc; Nh¹c sÜ; Bµi h¸t;

ThÕ kØ XX; ThÕ kØ XXI; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ca trï Hµ Néi trong lÞch sö vµ hiÖn t¹i/ NguyÔn §øc MËu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 727 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10460/ VTTKHXH / Mfn: 89863

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Ca trï;

H¸t ca trï; Nh¹c d©n téc; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c h×nh thøc diÔn x­íng d©n gian ë BÕn Tre/ L­ Héi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5218/ BTDTHVN / Mfn: 89781

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; DiÔn x­íng; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; D©n ca; TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam


C©y ®µn Tú bµ trong ®êi sèng ©m nh¹c hiÖn nay t¹i Hµ Néi: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Nghiªm ThÞ Thu . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 144 tr.

Ký hiÖu kho : KH 486/ VNCVANHOA / Mfn: 89530

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ¢m nh¹c; §µn Tú bµ;

§êi sèng ©m nh¹c; Hµ Néi; ViÖt NamChïa MÝa = MÝa Pagoda / Lª Thanh H­¬ng . - H. : Mü thuËt, 2010 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48764/ VTTKHXH / Mfn: 89914

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; KiÕn tróc d©n gian; §iªu kh¾c;

KiÕn tróc chïa; Chïa MÝa; Hµ Néi; ViÖt Nam


D©n ca, d©n nh¹c, d©n vò c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn §×nh S¸ng ch.b.; NguyÔn H÷u Th«ng, VÜnh Phóc, Cao ChÝ H¶i b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010- 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10490/ VTTKHXH / Mfn: 89889

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt truyÒn thèng; D©n ca;

¢m nh¹c d©n gian; Móa d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; D©n téc Ta ¤i; D©n téc C¬ Tu;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


"§¹i th­" s¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑt: Song ng÷ ViÖt - Dao / Hoµng ThÞ Thu H­êng d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5131/ BTDTHVN / Mfn: 89739

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; D©n ca; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam; D©n téc Dao


§µo TÊn vµ h¸t béi B×nh §Þnh/ Qu¸ch TÊn, Qu¸ch Giao . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007- 534 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1582/ BTDTHVN / Mfn: 89720

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t béi;

Tuång; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


Hß khoan Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48800/ VTTKHXH / Mfn: 89941

Vv 5216/ BTDTHVN / Mfn: 89750Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Hß khoan; Nghiªn cøu hß khoan;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Hoa v¨n trang trÝ th«ng dông/ Ngäc Anh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900781, LSS0900780/ TVKHXHHCM / Mfn: 89616

Tõ kho¸ : MÉu hoa v¨n; Hoa v¨n trang trÝ; NghÖ thuËt trang trÝ
L­în Nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48802/ VTTKHXH / Mfn: 89943

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Mü thuËt hiÖn ®¹i: 1000 n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi = Contemporary Fine Arts : Hanoi's 1000-Year-Old Culture / TrÞnh Hång H¹nh d. . - H. : Mü thuËt, 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10505/ VTTKHXH / Mfn: 89961

Tõ kho¸ : MÜ thuËt; Héi ho¹; §iªu kh¾c; Tr­êng ph¸i Hµ Néi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Mü thuËt ViÖt Nam ®­¬ng ®¹i: T¸c phÈm trong bé s­u tËp cña Héi Mü thuËt ViÖt Nam = Vietnamese Contemporary Art : Works in the Vietnamese Fine Arts Association Collection / Quang ViÖt b.t.; TrÞnh Hång H¹nh b.d. . - H. : Mü thuËt, 2009 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10504/ VTTKHXH / Mfn: 89960

Tõ kho¸ : T¸c phÈm mÜ thuËt; §iªu kh¾c; Héi ho¹; §å ho¹;

NghÖ thuËt trang trÝ; Bé s­u tËp; S¸ch ¶nh;

Héi MÜ thuËt ViÖt Nam; ViÖt Nam
NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam: LuËn ¸n TiÕn sÜ v¨n ho¸ häc / TrÇn TÊn VÞnh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : KH 482/ VNCVANHOA / Mfn: 89528

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; NghÒ thñ c«ng; NghÒ dÖt cæ truyÒn;

Trang phôc truyÒn thèng; NghÖ thuËt trang trÝ;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÖ thuËt móa cña ng­êi L« L« ë Hµ Giang: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÞnh Minh Ngäc . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : KH 440/ VNCVANHOA / Mfn: 89540

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; NghÖ thuËt móa;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; D©n téc L« L«;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Nh÷ng t­ t­ëng PhËt gi¸o tiªu biÓu trong b¶n nh¹c Requiem cña t¸c gi¶ §ç Dòng vµ Lª Anh Th­: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / §ç Quyªn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : KH 449/ VNCVANHOA / Mfn: 89550

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; ¢m nh¹c; B¶n nh¹c Requiem;

§¹o PhËt; PhËt gi¸o; T­ t­ëng PhËt gi¸o; ViÖt Nam


Rèi n­íc ®ång b»ng B¾c Bé tõ ®æi míi ®Õn nay: §Ò tµi cÊp ViÖn / Vò Tó Quúnh . - H.: ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : KH 458/ VNCVANHOA / Mfn: 89506

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Rèi n­íc; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Sù tiÕp nhËn ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ d©n gian trong bé ba vë chÌo Bµi ca gi÷ n­íc: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn ThÞ Thanh Ph­¬ng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : KH 441/ VNCVANHOA / Mfn: 89541

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; V¨n ho¸ d©n gian;

¶nh h­ëng v¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt chÌo; ViÖt Nam


Then chóc thä cña ng­êi Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; NguyÔn ThÞ Th­¬ng HuyÒn, NguyÔn Thiªn Tó, N«ng VÜnh Tu©n s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5174, Vv 5175/ BTDTHVN / Mfn: 89748

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t Then;

TÝn ng­ìng d©n gian; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48803/ VTTKHXH / Mfn: 89944

Vv 5227/ BTDTHVN / Mfn: 89790Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸; §êi sèng t©m linh;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Then; H¸t Then; D©n téc Tµy;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Then Tµy vµ viÖc khai th¸c, ph¸t huy ©m nh¹c then Tµy trong ®êi sèng ©m nh¹c hiÖn nay: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Vò V¨n Lùc . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : KH 439/ VNCVANHOA / Mfn: 89539

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; ¢m nh¹c; H¸t then; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Then Tµy; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


T×m hiÓu dßng tranh d©n gian: Chuyªn ®Ò / Phan Ph­¬ng H¶o . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 20 tr.

Ký hiÖu kho : KH 469/ VNCVANHOA / Mfn: 89516

Tõ kho¸ : Héi häa; Tranh d©n gian; Nghiªn cøu dßng tranh d©n gian;

Dßng tranh Kim Hoµng; ViÖt Nam


T×m hiÓu sù biÕn ®æi trong kiÕn tróc mét sè téc ng­êi vïng sÏ lµ lßng hå thuû ®iÖn S¬n La: §Ò tµi cÊp ViÖn / Tr­¬ng Duy BÝch . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : KH 456/ VNCVANHOA / Mfn: 89503

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; BiÕn ®æi kiÕn tróc; Trang phôc;

D©n téc thiÓu sè; TØnh S¬n La; ViÖt Nam


Trang trÝ hoa v¨n trªn ®å gèm men thêi Lª s¬ (1428 - 1527): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn Quèc H÷u . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : KH 451/ VNCVANHOA / Mfn: 89552

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; §å gèm; Trang trÝ ®å gèm;

Hoa v¨n gèm men; 1428-1527; ViÖt Nam


øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y ©m nh¹c cæ truyÒn ViÖt Nam ë Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Hµ Néi: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / NguyÔn ThÞ H¶i . H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 108 tr.

Ký hiÖu kho : KH 434/ VNCVANHOA / Mfn: 89562

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; ¢m nh¹c cæ truyÒn; C«ng nghÖ th«ng tin;

Gi¶ng d¹y ©m nh¹c cæ truyÒn; Tr­êng cao ®¼ng s­ ph¹m;

øng dông c«ng nghÖ th«ng tin; Hµ Néi; ViÖt Nam
ViÖc gi¶ng d¹y d©n ca ng­êi ViÖt NghÖ TÜnh ë Tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m NghÖ An: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / Hå ThÞ ViÖt YÕn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : KH 444/ VNCVANHOA / Mfn: 89545

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; D©n ca; Gi¶ng d¹y d©n ca;

Tr­êng cao ®¼ng sù ph¹m; TØnh NghÖ An; ViÖt NamVu Dan Tan Money for all Times = Vu Dan Tan ®ång tiÒn dµnh cho mäi thêi ®¹i . - H.: [k.nxb.], 2010 . - 51 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10510, Vv 10511/ VTTKHXH / Mfn: 89965

Tõ kho¸ : Héi ho¹; NghÖ thuËt héi ho¹; TiÒn tÖ; VÏ pháng theo;

VÏ tiÒn; S¸ch ¶nh; ViÖt NamNg«n ng÷ häc

C¸c ph­¬ng tiÖn thÓ hiÖn hµnh ®éng b¸c bá trong tiÕng Th¸i vµ tiÕng ViÖt/ Siriwong Hongsawan . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10516/ VTTKHXH / Mfn: 89970

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng Th¸i Lan; TiÕng ViÖt;

Ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷; Hµnh ®éng b¸c bá


C¬ së ng÷ nghÜa ph©n tÝch có ph¸p/ NguyÔn V¨n HiÖp . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900699, LSS0900698/ TVKHXHHCM / Mfn: 89572

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; C©u; Có ph¸p; Ph©n tÝch có ph¸p;

Ng÷ ph¸p; TiÕng ViÖt; ViÖt ng÷


Tõ ®iÓn thµnh ng÷ vµ tôc ng÷ ViÖt Nam/ NguyÔn L©n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900732/ TVKHXHHCM / Mfn: 89610

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn tôc ng÷; Tõ ®iÓn thµnh ng÷; Tõ ®iÓn;

Tôc ng÷; Thµnh ng÷; ViÖt Nam


Tõ tiÕng ViÖt: H×nh th¸i - cÊu tróc - tõ l¸y - tõ ghÐp - chuyÓn lo¹i / Hoµng V¨n Hµnh, Hµ Quang N¨ng, NguyÔn V¨n Khang b.s. . - In lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900769, LSS0900770/ TVKHXHHCM / Mfn: 89592

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ vùng; TiÕng ViÖt
V¨n häc d©n gian Th¨ng Long - Hµ Néi vµ tiÕng Hµ Néi: §Ò tµi nh¸nh - KX.09 - 10 / NguyÔn Xu©n KÝnh chñ nhiÖm . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : KH 408/ VNCVANHOA / Mfn: 89538

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; TiÕng Hµ Néi;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamNhµ n­íc vµ ph¸p luËt
A Dialogue between a Philosopher and a Student, of the Common Laws of England/ Thomas Hobbes; Joseph Cropsey ed. . - Oxford : Clarendon Press, 2005 . - 192 p.

Ký hiÖu kho : LL 631 / VDANTOC / Mfn: 89832

Tõ kho¸ : TriÕt häc ph¸p luËt; Ph¸p luËt; Hái ®¸p; Mü
Bé luËt d©n sù. - H. : Thèng kª, 2007 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900707/ TVKHXHHCM / Mfn: 89569

Tõ kho¸ : LuËt D©n sù; Ph¸p luËt; Së h÷u trÝ tuÖ;

ChuyÓn giao c«ng nghÖ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch thuÕ míi vÒ v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn LuËt ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n, LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt Qu¶n lý thuÕ vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c/ Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2010 . - 1008 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1606/ BTDTHVN / Mfn: 89725

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; ChÝnh s¸ch thuÕ; ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

LuËt Kinh tÕ; ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; Qu¶n lý thuÕ;

ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; ThuÕ; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 1 : C¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n tõ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII ®Õn nay / Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 88 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0268/ VKTVN / Mfn: 89655

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Nhµ n­íc; V¨n kiÖn;

NghÞ quyÕt; Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch; N«ng nghiÖp;

N«ng d©n; N«ng th«n; 1997-2007; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 2 : Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vÒ n«ng nghiÖp-n«ng d©n-n«ng th«n thêi kú 1997-2007 / Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1444 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0269/ VKTVN / Mfn: 89654

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; ChÝnh phñ; Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch;

NghÞ ®Þnh; QuyÕt ®Þnh; N«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng th«n; 1997-2007; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 3 : Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007(tiÕp theo)/ Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1108 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0270/ VKTVN / Mfn: 89653

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; ChÝnh phñ; Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch;

NghÞ ®Þnh; QuyÕt ®Þnh; N«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng th«n; 1997-2007; ViÖt Nam
C¸c cam kÕt gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi cña ViÖt Nam: Tµi liÖu båi d­ìng / Bé Th­¬ng m¹i b.s. . - H. : Bé Th­¬ng m¹i, 2007 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2047/ VKTVN / Mfn: 89639

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi;

WTO; Gia nhËp WTO; Cam kÕt gia nhËp; ViÖt NamGi¶i ®¸p v­íng m¾c vÒ ®¨ng ký, kª khai, nép, miÔn gi¶m, hoµn, quyÕt to¸n thuÕ, ho¸ ®¬n xö ph¹t, thanh tra, kiÓm tra, khiÕu n¹i thuÕ vµ chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ/ Bé Tµi chÝnh . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1607/ BTDTHVN / Mfn: 89726

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Kinh tÕ; ChÝnh s¸ch thuÕ;

Hái ®¸p; ViÖt Nam


LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48805/ VTTKHXH / Mfn: 89946

Vv 5203/ BTDTHVN / Mfn: 89768Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam: 1945-1955. T. 1 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900788/ TVKHXHHCM / Mfn: 89632

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1945-1955;

ChÝnh phñ l©m thêi; LÞch sö; 1945-1955; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 2 : 1955-1976 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 506tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900789/ TVKHXHHCM / Mfn: 89633

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1955-1976; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976-2005 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900790/ TVKHXHHCM / Mfn: 89634

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam
LÞch sö chÝnh quyÒn thµnh phè Hµ Néi (1945-2005) / §oµn Minh TuÊn, NguyÔn Ngäc Hµ ch.b.; Lª ThÞ Minh H¹nh, NguyÔn Xu©n H¶i, NguyÔn ThÞ Ngäc Mai, ... b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10466/ VTTKHXH / Mfn: 89869

Tõ kho¸ : Bé m¸y nhµ n­íc; Bé m¸y chÝnh quyÒn;

ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng; LÞch sö chÝnh quyÒn;

1945-2005; Hµ Néi; ViÖt Nam
LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng n¨m 2005 vµ nghÞ ®Þnh cã h­íng dÉn thi hµnh. - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900691/ TVKHXHHCM / Mfn: 89577

Tõ kho¸ : LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt gi¸o dôc vµ NghÞ ®Þnh h­íng dÉn. - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900703, LSS0900702/ TVKHXHHCM / Mfn: 89573

Tõ kho¸ : LuËt Gi¸o dôc; Ph¸p luËt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamMét sè v¨n b¶n vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0274/ VKTVN / Mfn: 89676

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Hµnh chÝnh; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña ChÝnh phñ vÒ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ/ Thi Anh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0267/ VKTVN / Mfn: 89647

Tõ kho¸ : KiÒm chÕ l¹m ph¸t; ChÝnh s¸ch nhµ n­íc;

æn ®Þnh kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

BiÖn ph¸p ChÝnh phñ; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
Ph¸p lÖnh b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0276/ VKTVN / Mfn: 89675

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Ph¸p luËt b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh;

1991; ViÖt Nam
Ph¸p lÖnh d©n sè vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0277/ VKTVN / Mfn: 89674

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Ph¸p lÖnh d©n sè; 2003; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


Ph¸p lÖnh tÝn ng­ìng, t«n gi¸o vµ nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 78 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900694, LSS0900693/ TVKHXHHCM / Mfn: 89574

Tõ kho¸ : Ph¸p lÖnh; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam
T¨ng l­¬ng tèi thiÓu 2008: C¸c quy ®Þnh míi vÒ chÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi (¸p dông tõ 01/01/2008). - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0275/ VKTVN / Mfn: 89673

Tõ kho¸ : ChÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng; LuËt Lao ®éng; B¶o hiÓm x· héi;

2008; V¨n b¶n ph¸p luËt; Quy ®Þnh; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp h­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10491/ VTTKHXH / Mfn: 89890

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10492/ VTTKHXH / Mfn: 89891

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TÝn ng­ìng; Thê cóng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamTuyÓn tËp mét sè v¨n b¶n vÒ träng tµi vµ hoµ gi¶i th­¬ng m¹i/ NguyÔn ThÞ ViÖt Hµ h.®. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48752/ VTTKHXH / Mfn: 89907

Tõ kho¸ : LuËt Kinh tÕ; LuËt Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Träng tµi th­¬ng m¹i; Hoµ gi¶i th­¬ng m¹i;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam; ThÕ giíi
T×m hiÓu luËt b¶o hiÓm x· héi/ NguyÔn Thµnh Long s.t. . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900719/ TVKHXHHCM / Mfn: 89595

Tõ kho¸ : B¶o hiÓm x· héi; Ph¸p luËt;

LuËt B¶o hiÓm x· héi; ViÖt Nam


T×m hiÓu luËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em/ NguyÔn Thµnh Long . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 88tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900718/ TVKHXHHCM / Mfn: 89596

Tõ kho¸ : LuËt ph¸p; TrÎ em; B¶o vÖ trÎ em; Ch¨m sãc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


T×m hiÓu luËt nhµ ë/ NguyÔn Thµnh Long . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900717/ TVKHXHHCM / Mfn: 89598

Tõ kho¸ : Nhµ ë; Ph¸p luËt; LuËt Nhµ ë;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


T×m hiÓu néi dung LuËt Qu¶n trÞ, sö dông tµi s¶n nhµ n­íc. - H. : Lao ®éng, 2008 . - 31 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0271/ VKTVN / Mfn: 89688

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Qu¶n trÞ sö dông tµi s¶n nhµ n­íc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


D©n sè
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 1 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48772, Vb 48773/ VTTKHXH / Mfn: 89919

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Sinh ®Î; ViÖt Nam
D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 2 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48774, Vb 48775/ VTTKHXH / Mfn: 89920

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Tö vong; Di c­; ViÖt Nam

Qu©n sù
Cuéc chiÕn gi÷a Israel vµ Palestine/ Bernard Wasserstein; KiÕn V¨n, Ph­¬ng Thuý b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900725/ TVKHXHHCM / Mfn: 89584

Tõ kho¸ : Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc;

ChiÕn tranh; B¹o lo¹n; Israel; Palestine


5 ®­êng mßn Hå ChÝ Minh/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2065/ VKTVN / Mfn: 89680

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §­êng mßn Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


50 vò khÝ lµm thay ®æi côc diÖn chiÕn tranh/ William Weir; Huúnh V¨n Thanh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10470, Vv10471/ VTTKHXH / Mfn: 89904

Tõ kho¸ : Binh khÝ kÜ thuËt; Vò khÝ; LÞch sö vò khÝ;

ChiÕn tranh; Vò khÝ chiÕn tranh; ThÕ giíi


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Hanoi Life Under the Subsidy Economy 1975 - 1986/ Vietnam Museum of Ethnology. - H. : ThÕ giíi Publishers, 2007 . - 119 p.

Ký hiÖu kho : LL 609/ VDANTOC / Mfn: 89805

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Thêi bao cÊp;

1975-1986; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Atlas Th¨ng Long - Hµ Néi/ Tr­¬ng Quang H¶i ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10474/ VTTKHXH / Mfn: 89873

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; Hµnh chÝnh;

LÞch sö ph¸t triÓn; §iÒu kiÖn tù nhiªn; D©n c­; Kinh tÕ;

V¨n ho¸ x· héi; Qui ho¹ch ph¸t triÓn; B¶n ®å;

Hµ Néi; ViÖt Nam


B¸ch khoa th­ KiÕn tróc, Héi ho¹, §iªu kh¾c, §å ho¹, NghÖ thuËt trang trÝ/ Lª Phôc Quèc b.s. . - H. : X©y dùng, 2010 . - 1249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10508/ VTTKHXH / Mfn: 89963

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; KiÕn tróc; Héi ho¹; §iªu kh¾c;

§å ho¹; NghÖ thuËt trang trÝ; ThÕ giíi
H×nh ¶nh Hµ Néi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX= Images of Hanoi in the late 19th and early 20th centuries / TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10475/ VTTKHXH / Mfn: 89874

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §Êt n­íc con ng­êi; ThÕ kØ XIX;

ThÕ kØ XX; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Na SÇm thÞ trÊn vïng biªn/ V­¬ng Toµn, Ph¹m V¨n Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48767, Vb 48768/ VTTKHXH / Mfn: 89916

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ x· héi; Kinh tÕ;

TruyÒn thèng lÞch sö; ThÞ trÊn Na SÇm;

HuyÖn V¨n L·ng; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
N¨m tr¨m n¨m lÞch ViÖt Nam (1544-2043) / Lª Thµnh L©n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010- 1030 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10486/ VTTKHXH / Mfn: 89885

Tõ kho¸ : LÞch; Niªn biÓu; LÞch vÜnh cöu;

Niªn biÓu lÞch sö; 1544-2043; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè H¶i Phßng 2007 = Hai Phong Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0269/ VKTVN / Mfn: 89685

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2004-2007;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2007 = Statistical Yearbook of Vietnam 2007 / Tæng côc Thèng kª. - H. : Thèng kª, 2008 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0115, TK 0116/ VKTVN / Mfn: 89657

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000-2007; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª Hµ Néi 2007 = Ha Noi Statistical yearbook / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi . - H. : Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi, 2008 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0258/ VKTVN / Mfn: 89659

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 2005-2007; Hµ Néi; ViÖt NamNiªn gi¸m thèng kª thµnh phè §µ N½ng = Da Nang Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª thµnh phè §µ N½ng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0270/ VKTVN / Mfn: 89683

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2004-2004;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Giang 2007 = Bac Giang Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Giang . - H. : Thèng kª, 2008 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0261/ VKTVN / Mfn: 89665

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1997; 2000;

2005-2007; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H¶i D­¬ng 2007 = Hai Duong Statistical yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh H¶i D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0259/ VKTVN / Mfn: 89664

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2003-2007;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Nam 2007= Quang Nam Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Nam . - H. : Thèng kª, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0260/ VKTVN / Mfn: 89668

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000-2001;

2005-2007; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i n¨m 2007 = Quang Ngai Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Thèng kª, 2008 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0257/ VKTVN / Mfn: 89656

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2002-2007;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ninh 2007 = Quang Ninh Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ninh . - H. : Thèng kª, 2008 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0267/ VKTVN / Mfn: 89682

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2004-2007;

TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H­ng Yªn 2007/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2008 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0266/ VKTVN / Mfn: 89684

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2001;

2003-2007; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
Tªn tù, tªn hiÖu c¸c t¸c gia H¸n N«m ViÖt Nam/ TrÞnh Kh¾c M¹nh . - Tb. cã chØnh lý vµ bæ sung . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 632 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900777/ TVKHXHHCM / Mfn: 89615

Tõ kho¸ : Tªn tù; Tªn hiÖu; Nghiªn cøu t¸c gia;

T¸c gia H¸n N«m; ViÖt Nam
Thµnh ng÷ ®iÓn tÝch danh nh©n tõ ®iÓn/ TrÞnh V©n Thanh . - H. : V¨n häc, 2008 . - 1038 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900712/ TVKHXHHCM / Mfn: 89580

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §iÓn tÝch; Thµnh ng÷; Danh nh©n;

Tõ ®iÓn thµnh ng÷; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi qua h×nh ¶nh = Th¨ng Long - Hµ Néi through the lens of time / Hoµng Kim §¸ng s.t., b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10472/ VTTKHXH / Mfn: 89871

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; S¸ch ¶nh; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§Êt n­íc con ng­êi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th«ng tin t­ liÖu v¨n ho¸ - v¨n ho¸ d©n gian trªn b¸o Nh©n d©n (1997 - 1999): §Ò tµi cÊp viÖn / Vò Quang Dòng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : KH 447/ VNCVANHOA / Mfn: 89548

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Th«ng tin t­ liÖu; Th­ môc
Thñ ®« Hµ Néi = Hanoi capital / NguyÔn ChÝ Mú ch.b.; NguyÔn ViÕt Chøc, Giang Qu©n, NguyÔn Thµnh C«ng, ... b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10473/ VTTKHXH / Mfn: 89872

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi; S¸ch ¶nh;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Th­ môc giíi thiÖu tµi liÖu v¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ d©n gian: Phong tôc - LÔ héi: Tµi liÖu l­u tr÷ t¹i th­ viÖn - ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸ / Bïi V¨n Vinh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : KH 464/ VNCVANHOA / Mfn: 89512

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc giíi thiÖu; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; ViÖt Nam


Th­ môc giíi thiÖu tµi liÖu v¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ d©n gian: C¸c bµi t¹p chÝ / Bïi V¨n Vinh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : KH 484/ VNCVANHOA / Mfn: 89535

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc t¹p chÝ;

V¨n ho¸ d©n gian; ViÖt Nam


Thèng kª häc

Hµ Néi qua sè liÖu thèng kª (1945-2008) / NguyÔn ThÞ Ngäc V©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10503/ VTTKHXH / Mfn: 89901

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1945-2008; Hµ Néi; ViÖt NamMøc sèng d©n c­ tØnh Tuyªn Quang qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t hé gia ®×nh n¨m 2002-2006/ Côc Thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2008 . - 105 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0247/ VKTVN / Mfn: 89641

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Møc sèng d©n c­;

Gia ®×nh; Hé gia ®×nh; 2002-2006; TØnh Tuyªn Quang;

ViÖt Nam
TËp b¶n ®å n«ng nghiÖp ViÖt Nam: M« t¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n 2001 = Agricultural Atlas of Vietnam: A Depiction of the 2001 Rural Agriculture and Fisheries Cencus / Vô Thèng kª N«ng, L©m, Thuû s¶n. Tæng côc Thèng kª ViÖt Nam . - H. : B¶n ®å, 2007 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1084/ VKTVN / Mfn: 89689

Tõ kho¸ : B¶n ®å n«ng nghiÖp; Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; Thñy s¶n; 2001; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n thêi kú 2001-2006 tØnh Thanh Ho¸/ Côc Thèng kª tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Thèng kª, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0251/ VKTVN / Mfn: 89640

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng th«n;

N«ng nghiÖp; Thñy s¶n; 2001-2006;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
T«n gi¸o

A Modern Introduction to Theology: New Questions for Old Beliefs/ Philip Kennedy . - Lond. : I.B. Tauris

Co.Ltd, 2006 . - 290 p.Ký hiÖu kho : LL 632 / VDANTOC / Mfn: 89831

Tõ kho¸ : ThÇn häc; §¹o C¬ ®èc; T­ t­ëng thÇn häc;

Xung ®ét t«n gi¸o; Mü


Buddhism Legacies in Mainland Southeast Asia: Mentalities, Interpretation and Practices/ Francois Lagirarde, Paritta Chalermpow Koanantakool . - Bangkok : Sirindhorn Anthropology Centre, 2006 . - 290 p.

Ký hiÖu kho : LL 653 / VDANTOC / Mfn: 89814

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Di s¶n PhËt gi¸o;

Nghiªn cøu PhËt gi¸o; Lý luËn;

Thùc tiÔn; §«ng Nam ¸
Deep Religious Pluralism/ David Ray Griffin ed. . - Kentucky : Westminster John Knox Press, 2005 . - 272 p.

Ký hiÖu kho : LL 630 / VDANTOC / Mfn: 89833

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; ThuyÕt ®a nguyªn; PhËt gi¸o;

C¬ ®èc gi¸o; §¹o PhËt; §¹o C¬ ®èc; MüFaithful Generations: Race and New Asian American Churches / Russell Jeung . - Lond. : Rutgers University Press, 2005 . - 216 p.

Ký hiÖu kho : LL 620/ VDANTOC / Mfn: 89822

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng t«n gi¸o; C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc;

Nhµ thê; Nghi lÔ t«n gi¸o; Ng­êi Mü gèc ¸


Modernity and re-enchantment: Religion in Post-revolutionary Vietnam / Philip Taylor ed. . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies , 2007 . - 491 p.

Ký hiÖu kho : LL 624 / VDANTOC / Mfn: 89821

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng t«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Thiªn chóa gi¸o; Nghi lÔ t«n gi¸o; ViÖt Nam


Bµi trÝ t­îng PhËt: Mét ng«i chïa tiªu biÓu / ThÝch H¹nh Tuú, ThÝch Thanh Ninh . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 153 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48758, Vb 48759/ VTTKHXH / Mfn: 89911

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; T­îng PhËt; Bµi trÝ t­îng PhËt;

Chïa Nµnh; ViÖt Nam


C¸c th¸nh së Cao §µi tØnh Long An. - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5196/ BTDTHVN / Mfn: 89761

Tõ kho¸ : Th¸nh së; §¹o Cao §µi; TØnh Long An; ViÖt Nam
Chïa Kim Liªn: LuËn v¨n Th¹c sÜ v¨n ho¸ häc / TrÇn ThÞ BiÓn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : KH 432/ VNCVANHOA / Mfn: 89561

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸;

Chïa; PhËt gi¸o; §¹o PhËt; ViÖt Nam


Chïa MÝa = MÝa Pagoda / Lª Thanh H­¬ng . - H. : Mü thuËt, 2010 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48764/ VTTKHXH / Mfn: 89914

Tõ kho¸ : KiÕn tróc; KiÕn tróc d©n gian; §iªu kh¾c;

KiÕn tróc chïa; Chïa MÝa; Hµ Néi; ViÖt Nam


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương