Sở Tài nguyên và Môi trườngtải về 12.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.12 Kb.
#27183


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 1888/UBND-VX Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

V/v xây dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ

Trung đoàn 917 tại huyện Bình Chánh

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Quy hoạch – Kiến trúc;

- Sở Xây dựng;

- Sở Văn hóa và Thể thao;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

- Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
TNHH một thành viên;

- Công ty TNHH một thành viên


Cây trồng Thành phố;

- Trung đoàn 917.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2945/TNMT-QLSDĐ ngày 05 tháng 4 năm 2015 về dự án xây dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 917 tại huyện Bình Chánh;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Chấp thuận về chủ trương, cho Trung đoàn 917 thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân xây dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 917 tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, với diện tích đất là 200m2.

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh:

- Chủ trì, phối hợp Trung đoàn 917, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên, Công ty TNHH một thành viên Cây trồng Thành phố bàn giao diện tích đất tại thực địa và hướng dẫn Trung đoàn 917 việc lập thủ tục đo đạc bản đồ hiện trạng vị trí khu đất theo diện tích bàn giao nêu trên.

- Cập nhật vị trí khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp với Trung đoàn 917 về hình thức quản lý bia tưởng niệm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực này.

3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc với Trung đoàn 917 về hình dáng và nội dung văn bia để đảm bảo sự trang nghiêm, là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ của Thành phố và chiến sĩ của Trung đoàn 917.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hướng dẫn Trung đoàn 917 hoàn tất các thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giao đất cho Trung đoàn 917 sau khi đã thực hiện hoàn tất các nội dung nêu trên./.Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Như trên;

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: CPVP;

- Phòng ĐTMT, VX;- Lưu: VT, (VX/Ha)

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị ThuКаталог: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

tải về 12.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương