THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.34 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––– –––––––––––––––––––––––––––


Số: 1693 /UBND-ĐTMT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Về ban hành danh sách các đơn vị thực hiện kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Thành phốKính gửi:
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  • Sở Giao thông vận tải;

  • Sở Tài chính; Cục Thuế TP;

  • Hiệp hội vận tải hàng hóa TP;

  • Hiệp hội Taxi; Hiệp hội vận tải

hành khách liên tỉnh và du lịch.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1759/TTr-STC ngày 21 tháng 3 năm 2016 về điều chỉnh một số điều của Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành danh sách các đơn vị thực hiện việc kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Thành phố đợt 1;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Phân công bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tiễn để quyết định điều chỉnh danh sách các đơn vị thực hiện việc kê khai giá cước vận tải trên địa bàn Thành phố (được ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố); đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm soát chặt chẽ và chủ động cập nhật, điều chỉnh bổ sung danh sách này khi cần thiết theo quy định./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND/TP;

- TTUB: CT, PCT/ĐT;

- VPUB: CVP, PVP/ĐT;

- Phòng THKH, TCTMDV, ĐTMT;

- Lưu: VT, (ĐTMT-HS)
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Khoa

: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương