portal/VanBan/2016-4
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
  Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
  THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
  Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
  Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
  Ban nhân dân các quận huyện
  Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
  KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
  Sở Tài nguyên và Môi trường
directory portal VanBan  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương