Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 12.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.86 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1459/UBND-TM

V/v trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Tài chính;

- Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố;


- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

Xét đề nghị của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tại Tờ trình số 1175/TTr-PCCC-P2 ngày 02 tháng 3 năm 2016 và ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1949/STC-QHPX ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:1. Thống nhất ý kiến đề xuất của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố tại Tờ trình số 1175/TTr-PCCC-P2về trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân; về danh mục trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với đội dân phòng đã được trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo định mức bằng hoặc cao hơn danh mục nêu trên thì tiếp tục sử dụng cho đến khi hết niên hạn; trường hợp chưa được trang bị hoặc trang bị thấp hơn danh mục tại Tờ trình nêu trên thì thực hiện mua sắm bổ sung. Riêng nội dung “Áo phao” chỉ cấp cho Đội dân phòng đóng trên địa bàn sông, suối, ao, hồ.2. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện rà soát những phương tiện cứu nạn, cứu hộ trang bị còn thiếu cho lực lượng dân phòng, tổng hợp báo cáo về Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố.

3. Giao Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố tổng hợp gửi Sở Tài chính để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bổ sung kinh phí thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTUB: CT, PCT/TM;

- VPUB: CVP, PVP/TM;

- Phòng TCTMDV, PCNC;

- Lưu: VT, (TM/Cg)(Kèm TTr1175/PCCC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương