Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016tải về 10.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.7 Kb.
#21483


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

straight connector 2Số: 1551 /UBND-VX

Về việc thực hiện Đề án Kiểm soát


mất cân bằng giới tính khi sinh
giai đoạn 2016 - 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


straight connector 1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Y tế;

- Sở Tài chính;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.


Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tham mưu trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định nêu trên tại thành phố, trước ngày 17 tháng 4 năm 2016 để xem xét ban hành./.


Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (kèm QĐ số 468);

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: CVP, PVP/VX;

- Phòng VX;- Lưu VT, (VX/P) T.
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Thu
Каталог: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016

tải về 10.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương