Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"tải về 32.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích32.92 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số: 1811 /KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016KẾ HOẠCH

Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động

tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020”

_________


Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020”; Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách Thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2016; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đánh giá tình hình, kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án gồm: công tác chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện; kết quả đạt được; những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án. Đề xuất giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Đề án, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng, củng cố cơ chế phối hợp triển khai thực hiện Đề án giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan.

- Biểu dương, khen thưởng những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện tốt Đề án; thông tin, tuyên truyền về các điển hình góp phần xây dựng, phát triển quan hệ lao động và đề cao ý thức xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án của Thành phố, trong đó:

- Đánh giá tình hình, thực trạng quan hệ lao động, những chuyển biến trong quan hệ lao động và cách thức giải quyết tranh chấp lao động sau 02 năm thực hiện Đề án.

- Đánh giá tiến độ triển khai, kết quả 02 năm thực hiện Đề án theo từng nhóm giải pháp; vai trò của các đơn vị được phân công trong thực hiện Đề án; giới thiệu những mô hình hiệu quả trong xây dựng quan hệ lao động.

- Phân tích nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án.

- Đề xuất giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án trong giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt khi Việt Nam đã là thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại tự do khác.

2. Giới thiệu, biểu dương các điển hình thực hiện tốt quan hệ lao động của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước, gồm:

- Doanh nghiệp thực sự quan tâm đến lợi ích của người lao động như lợi ích của chính doanh nghiệp, có những chế độ, chính sách khuyến khích, động viên người lao động gắn bó, hết lòng vì sự phát triển của doanh nghiệp;

- Tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoạt động tích cực, luôn quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tập thể lao động, xây dựng tốt quan hệ lao động tại doanh nghiệp;

- Các mô hình về giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, công tác chăm lo cho người lao động ở doanh nghiệp, cộng đồng, khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Hoạt động của hòa giải viên lao động giúp cho doanh nghiệp xây dựng, phát triển quan hệ lao động… thực hiện tốt cơ chế trung gian hòa giải trong tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

Các điển hình nêu trên được giới thiệu bằng các tham luận đính kèm trong Báo cáo sơ kết của Hội nghị.3. Công bố Quyết định thay thế Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện và các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 4 năm 2016 (Đề cương báo cáo đính kèm Kế hoạch này); đồng thời phối hợp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện đề xuất khen thưởng 01 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề xuất khen thưởng mỗi Khu Chế xuất, Khu công nghiệp 01 doanh nghiệp tiêu biểu; Liên đoàn Lao động Thành phố đề xuất khen thưởng 05 tổ chức Công đoàn tiêu biểu; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất khen thưởng đối với các Sở - ngành, quận, huyện, doanh nghiệp Nhà nước và hòa giải viên tiêu biểu (kèm báo cáo thành tích 02 năm của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp).

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tổng hợp báo cáo của các Sở - ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan để xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020”, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 05 tháng 5 năm 2016.

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố và các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp, đề xuất khen thưởng theo quy định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020”, trình Ủy nhân dân Thành phố trong tháng 4 năm 2016 (dự kiến tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 5 năm 2016)

- Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan tổng hợp ý kiến, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố để công bố tại Hội nghị sơ kết.

4. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020”.

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để b/c);

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Ban Dân vận TU; Ban Tuyên giáo TU;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư ;

- Sở Nội vụ ; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng ;

- Sở Y tế; Sở Công Thương ; Sở GD&ĐT;

- Sở VH&TT, Sở TT&TT;

- Hội LHPN TP; LĐLĐ TP;

- Thành Đoàn TNCS HCM;

- Ban Quản lý các KCX&CN TP;

- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;

- Lưu: VT, (VX-TC)


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị ThuĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động

tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND

ngày tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

______
I. Công tác quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án:1. Đánh giá công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án (nêu rõ đối tượng, số lượng đơn vị, số người tham gia, tỷ lệ so với yêu cầu; hình thức tuyên truyền, phổ biến đã thực hiện; đánh giá về nhận thức, hiểu biết, hành động…);

2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án (nêu rõ các loại văn bản đã ban hành).

3. Công tác phân công, giao trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án cho các cơ quan, đơn vị và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện.

4. Bố trí kinh phí và điều kiện để thực hiện Đề án (nêu rõ mức kinh phí, nội dung chi).

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, 05 nhóm giải pháp chủ yếu của Đề án tại địa phương, đơn vị:

1. Đánh giá tình hình, thực trạng quan hệ lao động sau 02 năm triển khai thực hiện Đề án: các nội dung, giải pháp, các chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện.

2. Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp chủ yếu của Đề án (tính đến thời điểm tháng 3 năm 2016): đánh giá kết quả cụ thể từng nhiệm vụ, nhóm giải pháp đã được thực hiện (có số liệu so sánh đối chiếu với thời điểm trước khi triển khai Đề án và với chỉ tiêu yêu cầu của Đề án đặt ra); những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Nêu những mô hình, giải pháp, kinh nghiệm đã được vận dụng, thực hiện có hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần được biểu dương, nhân rộng.

4. Kết quả huy động nguồn lực trong triển khai thực hiện Đề án.

5. Chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án của địa phương, cơ quan, đơn vị.

III. Nhận định, đánh giá chung:

1. Ưu điểm, thuận lợi - Nguyên nhân.

2. Những hạn chế, khó khăn - Nguyên nhân.

3. Bài học kinh nghiệm.

IV. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020 (nêu cụ thể từng năm).

V. Đề xuất khen thưởng:

Đề xuất khen thưởng của đơn vị đối với tổ chức, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Đề án./.

: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương