Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016tải về 10.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.05 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

straight connector 2Số: 1661/UBND-VX

Về việc xây dựng mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình điển hình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


straight connector 1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Y tế;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Thực hiện ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 1471/BYT-KCB ngày 21 tháng 3 năm 2016 về việc xây dựng mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình điển hình;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn nêu trên tại thành phố, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2016./.


Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (kèm CV số 1471);

- TTUB: CT, PCT/VX;

- VPUB: CVP, PVP/VX;

- Phòng VX;- Lưu VT, (VX/P) T.
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Thu
: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương