Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thịtải về 69.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích69.96 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số : 1546 /KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016KẾ HOẠCH

Ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2017

________
Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành chương trình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đến


năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra kế hoạch thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2017, như sau:

A. MỤC TIÊU - YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Từng bước ngầm hóa cáp viễn thông và hệ thống lưới điện, kết hợp thực hiện đồng bộ các chương trình chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới hiện đại, nâng cao mỹ quan đô thị, góp phần triển khai


“Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị” là một trong bảy chương trình đột phá thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại, bền vững, sử dụng chung, đảm bảo mỹ quan đô thị để tạo điều kiện các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ băng rộng, hội tụ đa dịch vụ với chất lượng tốt, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường góp phần thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020.2. Yêu cầu

a) Ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông đồng bộ với các công trình hạ ngầm cáp điện lực và cáp chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố theo quy hoạch đề án ngầm hóa mạng lưới điện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; ưu tiên thực hiện tại khu vực trung tâm thành phố, khu hành chính, thương mại và trên các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường chính nối các quận nội thành và huyện ngoại thành. Trong đó, ngầm hoá cáp viễn thông đạt tỷ lệ 90% các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm Thành phố. 1. Đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông của Thành phố theo hướng hiện đại, đúng với quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Thành phố; an toàn thông tin và mỹ quan đô thị.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Nguyên tắc thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông

 1. Nguyên tắc thi công

Ưu tiên thiết kế, thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên vỉa hè, hạn chế thi công dưới lòng đường.

Phối hợp thực hiện thi công đồng bộ khi ngành viễn thông, điện lực, cáp chiếu sáng công cộng, công trình giao thông và thoát nước đô thị có kế hoạch hạ ngầm cáp trên cùng tuyến công trình.

Thống nhất phương án đấu thầu và giám sát thi công chung công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chuyên môn kỹ thuật triển khai thi công các công trình ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực.


 1. Các đơn vị là chủ đầu tư cơ sở hạ tầng ngầm cáp viễn thông

Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp.

Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới, các công trình giao thông; các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp điện lực và cáp chiếu sáng công cộng phù hợp với quy hoạch. 1. Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ngầm cáp viễn thông

Vốn từ các tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Các nguồn vốn hợp pháp khác. 1. Ưu đãi đầu tư

Các công trình ngầm hoá cáp viễn thông tại khu vực trung tâm thành phố khi đăng ký tham gia Chương trình kích cầu sẽ được hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Quy trình, kỹ thuật thi công hạ ngầm cáp viễn thông

 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8700:2011 về cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8699:2011 áp dụng cho mạng viễn thông - ống nhựa cho các tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ thuật và các quy định khác.

 2. Quy trình hướng dẫn công tác ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố đính kèm Công văn số 1222/STTTT-BCVT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm, các doanh nghiệp viễn thông có cơ sở triển khai
  phối hợp sử dụng chung hạ tầng ngầm.

 3. Thực hiện đào đường, vỉa hè, tái lập mặt đường thi công ngầm hóa cáp viễn thông đúng theo các quy định và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 4. Việc thiết kế, xây dựng thi công hạ ngầm cáp viễn thông phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ để bố trí, lắp đặt các đường dây, cáp, đường ống đảm bảo an toàn, mỹ quan và thuận tiện cho công tác vận hành, khai thác theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

III. Công tác quản lý sau hạ ngầm cáp viễn thông

 1. Quản lý cơ sở hạ ngầm khi đưa vào sử dụng:

Các công trình ngầm hóa thuộc sở hữu của Uỷ ban nhân dân Thành phố (căn cứ theo Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật) được phân cấp và giao cho các đơn vị quản lý vận hành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư công trình ngầm hóa là chủ sở hữu, trực tiếp quản lý vận hành hoặc thuê đơn vị quản lý vận hành theo hợp đồng. 1. Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Xây dựng.

 2. Nguyên tắc xác định giá thuê cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông

Các đơn vị viễn thông có trách nhiệm tham gia phối hợp và đóng góp kinh phí để thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông của đơn vị.

Nguyên tắc xác định giá thuê cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông căn cứ trên giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm thực hiện theo Quyết định số 7016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy trình xác định giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm viễn thông thỏa thuận, ký hợp đồng nguyên tắc và chấp thuận cho các đơn vị phục vụ công tác quốc phòng, an ninh được sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông ngầm để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình sử dụng chung, an toàn và mỹ quan đô thị khi triển khai thi công đồng bộ ngầm hóa cáp điện lực và cáp viễn thông. Sau khi có hướng dẫn cụ thể quy định miễn giảm giá thuê hạ tầng, việc tính chi phí và thu hồi chi phí sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có
thẩm quyền.


 1. Công tác phối hợp xử lý sự cố của Tổng đài 1022

Các doanh nhiệp viễn thông bố trí nhân sự phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý và cập nhật kết quả xử lý sự cố theo quy trình trên phần mềm quản lý hệ thống của Tổng đài 1022 đối với công trình hạ tầng viễn thông ngầm cáp viễn thông và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các sự cố do hệ thống viễn thông của đơn vị gây ra.

IV. Khối lượng các công trình ngầm hoá cáp viễn thông trong
giai đoạn 2016 - 2017 (đính kèm danh mục)

- Phối hợp hạ ngầm cáp viễn thông tại 75 tuyến công trình.

- Tổng khối lượng thi công các công trình ngầm hóa cáp viễn thông là 177,19 km.

- Danh mục các công trình ngầm hoá cáp viễn thông trong giai đoạn 2016 - 2017 có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình phối hợp


thi công của các ngành khác và điều kiện thực tế triển khai.

V. Tổ chức thực hiện

 1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành ban hành hướng dẫn quy trình phối hợp hạ ngầm mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành và các đơn vị chủ đầu tư ban hành danh sách các tuyến đường dự kiến triển khai hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp điện lực trên địa bàn Thành phố theo từng năm phù hợp với thực tế đăng ký, triển khai thi công của các đơn vị.

Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hạ ngầm mạng cáp viễn thông, thoả thuận tuyến với các ngành liên quan trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường, xã, thị trấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng công trình hạ ngầm cáp viễn thông theo quy định pháp luật.

Xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý bưu chính viễn thông thành phố để tạo môi trường tác nghiệp điện tử trong việc cập nhật, cung cấp thông tin về hạ tầng viễn thông ngầm giữa các Sở ngành, doanh nghiệp
viễn thông trên địa bàn Thành phố.

Xây dựng Cổng thông tin điện tử kết nối với tổng đài 1022 và Đề án vận hành hệ thống tiếp nhận, giải đáp thông tin và cung cấp dịch vụ công thành phố qua đầu số viễn thông 1022 để đảm bảo quá trình tiếp nhận, xử lý của người dân được thông tin minh bạch, rõ ràng. 1. Sở Công Thương

Đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo ngầm hóa Thành phố, chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Thành phố-TNHH lập kế hoạch ngầm hóa cáp điện lực, thẩm định kế hoạch và cung cấp cho các Sở chuyên ngành để phối hợp với
kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông.

Phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp điện lực và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, cản trở hoạt động xây dựng các tuyến cáp điện lực theo quy định pháp luật. 1. Sở Giao thông vận tải

Công bố các tuyến đường cấm đào, kế hoạch xây dựng, sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông trước tháng 6 hàng năm để các đơn vị viễn thông và điện lực chủ động phối hợp điều chỉnh hướng tuyến, bố trí nguồn lực,
xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng ngầm viễn thông và điện lực.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc chấp thuận, cấp phép đối với các dự án xây dựng hệ thống hạ ngầm cáp viễn thông, cáp điện lực đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các quy định khác của ngành giao thông; chủ trì tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, lấy ý kiến thỏa thuận với Ủy ban nhân dân quận huyện và các ngành khác để cấp phép, gia hạn đào đường, vỉa hè cho các đơn vị chủ đầu tư sau khi các đơn vị đã trình đầy đủ hồ sơ triển khai thi công các công trình ngầm viễn thông và điện lực.

Chỉ đạo các Khu Quản lý giao thông đô thị phối hợp và xây dựng
kế hoạch ngầm hóa đồng bộ hệ thống chiếu sáng công cộng với các công trình ngầm hóa cáp viễn thông và cáp điện lực; trường hợp kế hoạch đầu tư công trình hạ ngầm cáp chiếu sáng công cộng không đảm bảo điều kiện ngầm hóa đồng bộ với cáp viễn thông, cáp điện lực phải báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận huyện và các Sở ngành liên quan thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi triển khai đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm.

Không thực hiện việc cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông khi chưa có ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi công công trình trong phạm vi quỹ đất dành cho xây dựng công trình giao thông đảm bảo


an toàn công trình và an toàn giao thông.

Phối hợp các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết khiếu nại, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp điện lực theo quy định. 1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Phối hợp lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông về công trình viễn thông ngầm khi thiết kế các đề án quy hoạch liên quan đến công trình
hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tổ chức quản lý, cập nhật dữ liệu, cung cấp thông tin về quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm của Thành phố cho Sở Thông tin và Truyền thông và chủ đầu tư biết để đảm bảo phối hợp triển khai việc hạ ngầm cáp viễn thông phù hợp với quy hoạch chung theo chỉ đạo tại Thông báo số 692/TB-VP ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hiện trạng và đề xuất cơ chế quản lý công trình ngầm. 1. Sở Xây dựng

Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn xây dựng đối với các dự án xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông, đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các quy định khác của ngành xây dựng.

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xem xét và hướng dẫn các chủ đầu tư công trình hạ ngầm cáp viễn thông được tham gia hỗ trợ lãi suất vốn vay thuộc Chương trình kích cầu của thành phố theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân
Thành phố ban hành Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tham mưu
Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn cho đơn vị, doanh nghiệp các
nội dung liên quan trong lĩnh vực giá của các công trình ngầm hóa cáp viễn thông theo Quyết định số 7016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy trình xác định giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


 1. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Xây dựng quy hoạch ngầm hạ tầng viễn thông vào các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn quận, huyện; đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi triển khai đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm.

Thông báo kế hoạch cải tạo chỉnh trang vỉa hè, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông trước tháng 6 hàng năm… cho Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở chuyên ngành để có căn cứ hướng dẫn chủ đầu tư các dự án xây dựng kế hoạch hạ ngầm cáp phù hợp, đồng bộ với tiến độ thi công các dự án.

Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương của thành phố trước và trong khi thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông tại khu vực địa phương quản lý.

Không thực hiện việc cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn quận, huyện khi chưa có ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm quy định về treo cáp, thu hồi cáp không đúng quy định trên các tuyến đường sau khi thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông theo quy định.

Phối hợp các Sở chuyên ngành giải quyết khiếu nại, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp viễn thông. 1. Các đơn vị chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông

Đảm bảo công tác chuẩn bị hồ sơ, thi công đào lắp đường, vỉa hè theo đúng quy chuẩn và các quy định, hướng dẫn được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đảm bảo việc bố trí cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu được sử dụng chung hạ tầng ngầm viễn thông.

Phối hợp cùng đơn vị quản lý, sở hữu hệ thống cột, cáp treo để tiến hành thu hồi cáp viễn thông (kể cả cáp vô chủ) theo quy định.

Tiến hành thống kê, cập nhật, quản lý các hồ sơ dữ liệu về hiện trạng các công trình ngầm được xây dựng mới.

Cung cấp dữ liệu (bản vẽ và file điện tử) công trình hạ ngầm cáp viễn thông cho Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan trong vòng 90 ngày kể từ ngày công trình được đưa vào sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng; cập nhật mới hồ sơ, thông tin hệ thống ngầm cáp viễn thông trên Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công nghệ (GIS) theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với dữ liệu công trình ngầm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng tuân thủ theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Có trách nhiệm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng cơ sở
hạ tầng ngầm viễn thông.

Chịu trách nhiệm và thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 1. Tổng Công ty Điện lực Thành phố-TNHH

Thực hiện kế hoạch và phân kỳ các giai đoạn hạ ngầm cáp điện lực
kết hợp hạ ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm cáp viễn thông tổ chức phương án đấu thầu và giám sát thi công công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chuyên môn kỹ thuật khi triển khai chung các công trình ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực.

Trong các dự án kết hợp việc hạ ngầm lưới điện và cáp viễn thông
thì các đơn vị thi công phải có đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công khi hạ ngầm cáp viễn thông treo trên cột điện khi có yêu cầu của chủ đầu tư công trình để


đảm bảo an toàn điện trong thi công.

 1. Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông

Thực hiện hạ ngầm và thu hồi cáp treo theo nội dung hướng dẫn của Công văn số 1222/STTTT-BCVT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông về quy trình hướng dẫn ngầm hoá cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị trì hoãn việc triển khai hạ ngầm cáp phải tự chịu trách nhiệm khi đơn vị chủ đầu tư tiến hành cắt cáp thu hồi trụ điện.

Xây dựng kế hoạch vận hành, đấu nối chuyển mạng cho hệ thống của đơn vị sau khi được ngầm hóa.

Thực hiện quyền và trách nhiệm đối với chủ sở hữu hoặc với đơn vị quản lý vận hành theo hợp đồng sử dụng đã ký kết; có trách nhiệm phối hợp kịp thời với đơn vị quản lý vận hành, các đơn vị có liên quan tham gia xử lý sự cố xảy ra.

Cập nhật mới hồ sơ, thông tin tuyến cáp viễn thông trên Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công nghệ (GIS) theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với các tuyến đường đã được hạ ngầm cáp viễn thông, các đơn vị viễn thông không được xây dựng hệ thống cáp viễn thông treo nổi.


 1. Các đơn vị hạ tầng kỹ thuật khác (chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, cấp thoát nước, nước sạch, phòng cháy chữa cháy,…)

Tạo mọi điều kiện, hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, quy trình cần thiết để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án hạ ngầm liên quan đến đơn vị mình để nâng cao việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Phối hợp chặt chẽ các công trình của các ngành khi cùng tham gia


phối hợp thi công chung./.


Nơi nhận:

- TTUB: CT, các PCT;

- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP;

- Các Sở, ngành Thành phố;

- Tổng Công ty Điện lực TP-TNHH;

- Các đơn vị có hệ thống cáp treo, cáp ngầm;

- UBND quận, huyện;

- VPUB: CPVP;

- Phòng CNN, ĐTMT, TCTMDV, THKH;- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm
: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương