Ban nhân dân các quận huyệntải về 23.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích23.15 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

straight connector 5Số: 1925/UBND-ĐT

Về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị
số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng C
hính phủ về việc sử dụng
vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước
trong công tác đấu thầu các dự án
đầu tư sử dụng vốn nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016Kính gửi:

- Sở - ban - ngành Thành phố;

- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc TP;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 228/TTg-KTN ngày 04 tháng 02 năm 2016 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị s 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

    1. Các chủ chương trình, chủ đầu tư dự án nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện ưu đãi cho hàng hóa vật tư sản xuất trong nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố; tạo điều kiện cnh tranh tối đa cho các nhà thầu là nhà sản xut, cung ứng trong nước để thúc đẩy sản xuất hàng nội địa.

    2. Thủ trưởng các Sở - ngành, quận - huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư do mình quản lý tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do mình quyết định đầu tư.

3. Giao Giám đốc S Kế hoạch và Đầu tư triển khai Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được đến các Sở - ban - ngành; Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận - huyện; đồng thi chú trọng kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong quá trình kiểm tra tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm trên đối với các đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: CPVP;

- Phòng ĐT, CNN, ĐTMT;

- Lưu:VT, (ĐT/Ti) An.


Lê Văn Khoa


: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương