KẾ hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhtải về 39.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích39.6 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1807 /KH-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21tháng 4 năm 2016
KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

_______________
Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-TTCP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Trung ương và Thanh tra Chính phủ về đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn Thành phố.

- Nắm chắc tình hình, chủ động, tích cực, kịp thời phối hợp tham mưu xử lý có hiệu quả tình hình công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người tại trụ sở cơ quan nhà nước của Thành phố, trụ sở cơ quan Trung ương và cơ quan ngoại giao đóng trên địa bàn Thành phố.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan tại Thủ đô Hà Nội để quyết định hình thức, giải pháp thích hợp nhằm xử lý kịp thời các tình huống công dân của Thành phố tập trung khiếu nại, tố cáo đông người tại Thủ đô Hà Nội.II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Thanh tra Thành phố:

- Là Thường trực Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tổ công tác theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố); làm đầu mối chủ trì trong tham mưu xử lý các tình huống người dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người tại trụ sở cơ quan nhà nước của Thành phố, trụ sở cơ quan Trung ương và cơ quan ngoại giao đóng trên địa bàn Thành phố và tại thủ đô Hà Nội; chủ động, kịp thời phân công lãnh đạo cơ quan phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý các tình huống tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố và Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn; dự báo những vụ việc có khả năng công dân tập trung đông người tại Thành phố và tại Thủ đô Hà Nội; kịp thời thông tin, đề xuất phương án xử lý tình huống cho Ủy ban nhân dân Thành phố và tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định cử Tổ công tác của Thành phố phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà nội để nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân Thành phố tại Thủ đô Hà Nội và phối hợp vận động thuyết phục công dân trở về Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương (tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), Cục III - Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có người khiếu nại, tố cáo đang tập trung đông người tại Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố và các lực lượng chính trị nòng cốt tại địa bàn để tiến hành vận động, thuyết phục công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật; không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Chủ động rà soát, kiểm tra, đôn đốc các Sở - ngành, quận - huyện trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài; đồng thời nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh để kịp thời xem xét, giải quyết dứt điểm từ cơ sở.

2. Ban Tiếp công dân Thành phố:

- Tham mưu việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thường xuyên và kịp thời thông tin cho Ban Tiếp công dân Trung ương tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người của Thành phố để chủ động xây dựng phương án tiếp công dân; ngay khi nhận được yêu cầu của Ban Tiếp công dân Trung ương, cử đại diện lãnh đạo và cán bộ phối hợp để tiếp xúc, vận động người khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trở về địa phương, tránh để xảy ra diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

- Thông tin kịp thời tình hình công dân tập trung khiếu nại, tố cáo phức tạp tại trụ sở và trên địa bàn cho Thanh tra Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố trong xử lý tình huống phát sinh tập trung khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn.

- Bảo đảm tất cả công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trước và trong thời gian tiến hành bầu cử đều được tiếp, giải thích, hướng dẫn chu đáo, đúng pháp luật.

3. Công an Thành phố:

Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung 3.2 và 4.8 tại Kế hoạch số 634/KH-TTCP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.4. Sở Giao thông vận tải:

Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bố trí xe đưa công dân các tỉnh trở về địa phương để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, định hướng nội dung có liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân gắn với nhiệm vụ tuyên truyền các vấn đề về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.6. Sở Y tế và các Trung tâm cấp cứu thuộc Sở Y tế:

Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung 4.8 tại Kế hoạch số 634/KH-TTCP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.7. Sở Tài chính:

- Tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bố trí kinh phí, phương tiện làm việc cho Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đảm bảo thực hiện hiệu quả việc phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Hướng dẫn các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện việc lập dự toán, thanh quyết toán các khoản kinh phí phát sinh trong quá trình phối hợp tiếp công dân phục vụ Lễ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8. Sở - ngành khác có liên quan:

- Các Sở - ngành tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố hoặc trụ sở tiếp công dân khác, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu sự việc để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; quán triệt rõ yêu cầu phối hợp với lãnh đạo, công chức tiếp công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các Sở - ngành bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thường trực tiếp công dân và xử lý các tình huống phức tạp phát sinh tại trụ sở cơ quan; phối hợp với lực lượng Công an để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trụ sở cơ quan; kịp thời báo cáo tình hình các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người đến Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có liên quan.

9. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Tổ chức giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung kiểm tra, xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có chỉ đạo của cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố; chú trọng công tác đối thoại, vận động, giải thích để người khiếu nại, tố cáo hiểu và tự nguyện chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương; dự báo sát thực tiễn tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người tại trụ sở cơ quan nhà nước của Thành phố, trụ sở cơ quan Trung ương và cơ quan ngoại giao đóng trên địa bàn Thành phố và tại Thủ đô Hà Nội; thông tin kịp thời cho Thanh tra Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố; chủ động xây dựng phương án ngăn chặn việc phát sinh tại địa bàn và phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố, các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

- Trong thời gian chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tạm thời không ban hành quyết định và thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp công dân đang thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo tại địa bàn, tại Thành phố và tại Trung ương.

- Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thực hiện công tác tiếp công dân và tổ chức thực hiện đúng quy định về bầu cử tại địa phương.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật khi có tình huống phức tạp xảy ra (nếu có).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, Quận 3 và Quận Bình Tân tiếp tục tăng cường trách nhiệm, bố trí lực lượng thường xuyên tại Trụ sở các cơ quan Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố, Công an Thành phố và Tổ công tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh huy động lực lượng chính trị nòng cốt tổ chức giải thích, vận động, thuyết phục các công dân tập trung đông người trở về địa phương và thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật; ngăn chặn không để nhiều đoàn liên kết lại gây khó khăn khi xử lý.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi chủ động thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hiệu quả việc tập trung khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn Thành phố và tại Thủ đô Hà Nội của công dân tại các dự án Đại học Quốc gia (Quận Thủ Đức), Khu Đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2), Khu Công nghệ cao (Quận 9), dự án xây dựng Thảo Cầm viên (huyện Củ Chi), dự án Sing - Việt (huyện Bình Chánh).10. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Kịp thời tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kịp thời rà soát trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố để xử lý các kiến nghị của các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng, phức tạp, đông người, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý thông tin những vụ việc đã xảy ra, tạo điều kiện hỗ trợ cho Thanh tra Thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

2. Giao Công an Thành phố xây dựng kế hoạch, lên phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo sự hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước.

3. Giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu trên; chịu trách nhiệm làm đầu mối để tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sau khi kết thúc bầu cử đến Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Thanh tra Thành phố) theo đúng quy định./.

 


 Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;

- Ban Tiếp công dân Trung ương;

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục III Thanh tra Chính phủ;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Ban Pháp chế HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Sở - ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP;

- Phòng PCNC (2b), THKH;


- Lưu: VT, (PC/L)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Thanh Liêm


: portal -> VanBan -> 2016-4
2016-4 -> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thực hiện Nghị định số 39/2010/NĐ-cp ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
2016-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2016-4 -> Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Tài chính
2016-4 -> Về rà soát các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
2016-4 -> Ban nhân dân các quận huyện
2016-4 -> Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án "Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 2020"
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016
2016-4 -> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương