Số: 743/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 27 tháng 3 năm 2009tải về 18.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích18.05 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 743/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 27 tháng 3 năm 2009QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Phương án và chi phí bồi thường GPMB Dự án xây dựng

đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc địa bàn

xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Đợt 3/2009)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Giải phóng mặt bằng công trình đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, qua địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 358/STC-GCS ngày 24/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Đợt 3/2009). Cụ thể như sau:

1. Danh sách các hộ theo Phương án:

- Gồm: 23 hộ;

- Có 23 biên bản;

- Số hộ được bồi thường, hỗ trợ: 23 hộ (Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo).2. Tổng diện tích bị giải tỏa:
56.540,9 m2.

Trong đó:- Đất nông nghiệp:
56.540,9 m2.

3. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ:
3.239.120.918 đồng.

(Ba tỷ, hai trăm ba chín triệu, một trăm ba mươi ngàn, chín trăm mười tám đồng)

Trong đó:

;
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp:

:

2.544.340.500 đồng.

- Chi phí bồi thường nhà, VKT:

:

51.180.480 đồng.

- Chi phí bồi thường cây trồng, hoa màu:

:

556.966.400 đồng.

- Chi phí hỗ trơ:ï

:

86.633.598 đồng.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương