Số: 496/QĐ-ubnd-nđ Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 9 năm 2007tải về 14.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.39 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

–––––––– –––––––––––––––––––––––––

Số: 496/QĐ-UBND-NĐ Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 9 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Chuyền, ngụ tổ 1, khóm

Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

­­––––––––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đơn của bà Nguyễn Thị Kim Chuyền, nội dung khiếu nại yêu cầu bồi thường nhà, cây trồng, bố trí tái định cư và tách riêng bồi thường giữa bà với chồng là ông Trần Quang Kiều.

Qua thẩm tra xác minh và giải quyết đơn khiếu nại:

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu dân cư chợ Mỹ Trà được UBND Tỉnh phê duyệt số 1427/QĐ-UBND.HC ngày 22/8/2005, diện tích đất lúa 949,6 m2 của bà Chuyền không có xác lập bồi thường riêng mà được bồi thường chung với chồng Bà là ông Trần Quang Kiều tổng số tiền 216.716.000 đồng. Bà Chuyền không thống nhất và có đơn khiếu nại.

Ngày 25 tháng 7 năm 2006 Ủy ban nhân dân thị xã Cao Lãnh ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND-HC giải quyết điều chỉnh tên của hộ ông Trần Quang Kiều sang tên hộ bà Nguyễn Thị Kim Chuyền đúng với tên người sử dụng đất.

Bà Nguyễn Thị Kim Chuyền vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu nại yêu cầu xem xét các nội dung trên.

Từ những căn cứ trên, xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại báo cáo số 2039/STC-TTr ngày 18 tháng 12 năm 2006 và ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Thông báo số 28/TB-VPUBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Huỷ Quyết định số 97/QĐ-UBND.HC ngày 25/7/2006 của Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh), về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Chuyền, giải quyết:

- Bác yêu cầu bồi thường nhà ở của bà Nguyễn Thị Kim Chuyền;

- Bác yêu cầu bố trí nền tại vị trí đất của bà Chuyền, giao Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh điều chỉnh nền mua thêm số 6 lô D1 Khu dân cư chợ Mỹ Trà từ tên ông Trần Quang Kiều sang tên bà Nguyễn Thị Kim Chuyền;

- Bồi thường bổ sung giá trị cây trồng cho bà Chuyền 12.528.688 đồng (tính tròn);

- Điều chỉnh bồi thường 846,5 m2 đất lúa từ tên ông Trần Quang Kiều sang tên bà Nguyễn Thị Kim Chuyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kễ từ ngày ký.

Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành Quyết định.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành Quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú và bà Nguyễn Thị Kim Chuyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Thanh tra CP, Bộ Tài chính;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;- Lưu VT, PNC-TD (D).


PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Võ Trọng Nghĩa

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương