CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNGtải về 15.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.75 Kb.


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 169/VPUBND-NC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 25 tháng 02 năm 2011


V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Dương Văn Xê, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành
Kính gửi:

Ông Dương Văn Xê, ngụ ấp Phú Mỹ Lương, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Xét đơn của Ông, khiếu nại việc bồi thường liên quan đến đất bãi bồi thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương trả lời Ông như sau:

Nội vụ khiếu nại đã được Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND-NĐ ngày 23 tháng 11 năm 2010, chuẩn y Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của UBND huyện Châu Thành, giải quyết bác đơn khiếu nại của Ông với yêu cầu trả lại đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại 06 năm do không canh tác được, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ và Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND Tỉnh. Tuy nhiên, Ông không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

Qua xác minh, nguồn gốc đất là mặt nước chưa sử dụng. Từ năm 1991, Ông đến cắm cây chất chà, trồng ấu với diện tích 17.234m2 và sử dụng đến năm 2003. Ngày 26 tháng 10 năm 2004, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 1273/QĐ.UB, giao cho Ông sử dụng diện tích 9.934m2 đất bãi bồi cặp rạch Khém Lớn và diện tích còn lại 7.300m2 đất bãi bồi giáp với sông Tiền (theo đo đạc là 8.000m2), thu hồi giao cho UBND xã An Nhơn quản lý; sau đó, UBND huyện Châu Thành giao diện tích 8.000m2 trên cho bà Dương Thị Ngọc Thu sử dụng. Ngày 16 tháng 10 năm 2006, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết chuẩn y Quyết định số 1273/QĐ.UB của UBND huyện Châu Thành. Ngày 12 tháng 4 năm 2010, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND-NĐ, điều chỉnh Quyết định số 1273/QĐ-UB của UBND huyện Châu Thành và Quyết định số 311/QĐ-UBND-NĐ của UBND Tỉnh; giải quyết: Giao cho hộ Ông sử dụng diện tích 9.934m2 đất bãi bồi nằm cặp rạch Khém Lớn. Diện tích đất bãi bồi còn lại 8.000m2 giao UBND huyện Châu Thành xác lập thủ tục bồi thường giá trị quyền sử dụng đất cho Ông theo quy định.

Theo đó, UBND huyện Châu Thành đã xác lập thủ tục, bồi thường giá trị quyền sử dụng đất cho Ông diện tích 8.000m2, giá 60.000đồng/m2, với tổng số tiền là 480.000.000đồng. Việc bồi thường này là đúng quy định và đúng với Phương án đã được UBND Tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, qua xem xét nội dung đơn và hồ sơ, thì vụ việc của Ông không phát sinh tình tiết mới. Do đó, các nội dung khiếu nại, yêu cầu của Ông là không có cơ sở giải quyết. Quyết định số 275/QĐ-UBND-NĐ ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh là phù hợp. Đề nghị Ông nghiêm chỉnh chấp hành.

Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt nội dung trả lời trên đến Ông biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Chủ tịch, PCT/UBND Tỉnh;

- LĐVP;


- Thanh tra Tỉnh, Sở TNMT, Sở Tài chính;

- UBND huyện Châu Thành;- Lưu VT, NC/NC (A).(Đã ký)

Nguyễn Văn HảiCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương