TỈnh đỒng tháP Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 19.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.31 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________ _____________________________________

Số: 1921/QĐ-UBND.HC TP. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 12 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Xây dựng cổng – hàng rào, san lấp mặt bằng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị số 1717/SKH-ĐT/TĐ ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Xây dựng cổng – hàng rào, san lấp mặt bằng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND.HC ngày 29/8/2006 của UBND Tỉnh như sau:

1- Tổng mức đầu tư (điều chỉnh ): 1.161.200.000đ

TĐ: Chi phí xây dựng: 1.002.600.000đ

Quản lý dự án và chi phí khác: 103.300.000đ

Dự phòng: 55.300.000đ
Điều 2. Chủ đầu tư công trình là Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp có trách nhiệm lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành; làm cơ sở quyết toán khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này thay thế khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 1282/QĐ-UBND.HC ngày 29/8/2006 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng cổng – hàng rào, san lấp mặt bằng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp và Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 4;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Ban QLDA xây dựng công trình Tỉnh;

- Lưu: VT, NC/XDCB.tvt.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Minh Hoan

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


____________________ ________________________________________

Số: 1717/SKH-ĐT/TĐ TP Cao Lãnh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Xây dựng cổng – hàng rào, san lấp mặt bằng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

Kính gởi : UBND tỉnh Đồng Tháp


Ngày 25/10/200, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận đề nghị số 314/CV-YHCT ngày 24/10/2007 của Bệnh viện Y học cổ truyền về việc đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện Y học cổ truyền, hạng mục: cổng – hàng rào, san lấp mặt bằng;

Qua xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy: dự án Xây dựng cổng – hàng rào, san lấp mặt bằng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND.HC ngày 29/8/2006, như sau:

- Tổng mức đầu tư: 1.058.300.000 đ

TĐ: Chi phí xây dựng: 874.600.000đ

Quản lý dự án và chi phí khác: 87.500.000đ

Dự phòng: 96.200.000đ

Tuy nhiên, công trình trên trong quá trình thi công và thanh quyết toán được điều chỉnh hệ số nhân công, ca máy theo thông báo số 12/TB-SXD-KTKT ngày 25/9/2007 của Sở Xây dựng; nên khi lập tổng dự toán các hạng mục là 1.161.200.000 đ, vượt 102.900.000đ (chiếm 9%) so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt ban đầu.

Hiện nay công trình đã và đang thi công; nên để có cơ sở quyết toán công trình, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án trên, cụ thể như sau:

1- Tổng mức đầu tư (điều chỉnh ): 1.161.200.000đ

TĐ: Chi phí xây dựng: 1.002.600.000đ

Quản lý dự án và chi phí khác: 103.300.000đ

Dự phòng: 55.300.000đ

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND Tỉnh cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Xây dựng cổng – hàng rào, san lấp mặt bằng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp như theo đề nghị của Chủ đầu tư.

Kính trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bệnh viện YHCT;

- Ban QLDA ĐT XDCT Tỉnh;- Lưu VT, TĐ.
Nguyễn Hữu HồngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương