Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 37.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích37.59 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­________________________ ____________________________________________________


Số: 1581/QĐ-UBND.HC TP. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 10 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Số 2 thuộc dự án

Trường THPT Phú Điền - huyện Tháp Mười___________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị số 1393/SKH-ĐT/TĐ ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ tổ chức đấu thầu gói thầu Số 2 thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Phú Điền - huyện Tháp Mười; với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. Thông qua kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2 thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Phú Điền - Tháp Mười.

- Hạng mục: san lấp mặt bằng

2. Giá trị gói thầu: 1.658.375.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

3. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước (vốn xổ số kiến thiết), thanh toán 2007-2008

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức đấu thầu: đấu thầu 01 túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: trọn gói.

7. Thời gian tổ chức đấu thầu:

+ Thời gian đóng thầu: do Chủ đầu tư quyết định theo qui định hiện hành.

+ Thời gian mở thầu: ngay sau thời điểm đóng thầu

8. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: sau 10 ngày kể từ ngày thông báo mời thầu lần đầu đến ngày đóng thầu

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công xây dựng công trình.


II. Thông qua nội dung hồ sơ mời thầu và Tiêu chuẩn xét thầu:

Thống nhất với đề nghị số 1393/SKH-ĐT/TĐ ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Điều 2. Chủ đầu tư công trình là Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 4;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, NC/XDCB.tvt.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Minh Hoan

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________ ____________________________________________________
Số : 1393/SKH-ĐT/TĐ TP Cao Lãnh, ngày 10 tháng10 năm 2007

V/v đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Số 2 thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Phú Điền - Tháp Mười


Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND.HC ngày 13 tháng 6 năm 2007 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Phú Điền - huyện Tháp Mười;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND.HC ngày 04 tháng 9 năm 2007 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Trường Trung học phổ thông Phú Điền - huyện Tháp Mười;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Trường Trung học phổ thông Phú Điền. Hạng mục: san lấp mặt bằng;

Căn cứ đề nghị số 110/TTr-SGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin phê duyệt hồ sơ tổ chức đấu thầu gói thầu số 2 thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Phú Điền - Tháp Mười. Hạng mục: san lấp mặt bằng;

Qua xem xét hồ sơ mời thầu gói thầu Số 2 thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Phú Điền - Tháp Mười. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu trên; với những nội dung chủ yếu sau đây:


I-Thông qua kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2 thuộc dự án Trường Trung học phổ thông Phú Điền - Tháp Mười.

- Hạng mục: san lấp mặt bằng

2. Giá trị gói thầu: 1.658.375.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

3. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước (vốn xổ số kiến thiết) thanh toán 2007-20084. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức đấu thầu: đấu thầu 01 túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: trọn gói.

7. Thời gian tổ chức đấu thầu:

+ Thời gian đóng thầu: do Chủ đầu tư quyết định theo qui định hiện hành.

+ Thời gian mở thầu: ngay sau thời điểm đóng thầu

8. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: sau 10 ngày kể từ ngày thông báo mời thầu lần đầu đến ngày đóng thầu

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công xây dựng công trình.


II-Thông qua nội dung hồ sơ mời thầu:

Thống nhất thông qua nội dung hồ sơ mời thầu:

- Mẫu đơn dự thầu

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bản tiên lượng và chỉ dẫn kỹ thuật

- Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng

- Mẫu bảo đảm dự thầu

- Mẫu thoả thuận hợp đồng

- Mẫu bảo đảm thực hiện hợp đồng
III-Tiêu chuẩn xét thầu:

Nhà thầu đảm bảo điều kiện tham gia đấu thầu theo qui định điều 10 của Luật đấu thầu và hồ sơ dự thầu hợp lệ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu sẽ được đánh giá theo các tiêu chuẩn sau:

a/ Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

- Có giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với gói thầu

- Có số công trình xây dựng tương tự đã thực hiện hoàn thành trong vòng 3 năm gần đây (2004; 2005, 2006) từ 1 đến 2 hợp đồng và có tổng giá trị 1 đến 2 hợp đồng từ 1,5 tỷ đồng trở lên (kèm theo bản hợp đồng)

- Có lực lượng cán bộ chuyên ngành dân dụng hoặc giao thông tham gia thực hiện gói thầu này: 01 kỹ sư trở lên (kèm theo bản sao bằng cấp).

- Có doanh thu bình quân trong 3 năm gần đây (2004, 2005, 2006) (nếu thành lập từ 3 năm trở lên hoặc tính theo năm thành lập): tối thiểu 1,5 tỷ đồng (được cơ quan kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận)

- Nguồn vốn kinh doanh (năm 2006) tối thiểu 0,8 tỷ đồng; nếu nguồn vốn kinh doanh không đủ thì có giấy cam kết của Ngân hàng cho vay để thực hiện gói thầu này.

b/ Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn

- Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng :

+ Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công;

+ Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

+ Mức độ đáp ứng của thiết bị thi công (số lượng, chủng loại, chất lượng và tiến độ huy động), vật tư và nhân lực phục vụ thi công;

+ Các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình;

- Tiến độ thi công

Nhà thầu đạt được tất cả các tiêu chuẩn trên sẽ được coi là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được xét chọn vào danh sách ngắn để tiếp tục xem xét đánh giá bước tiếp theo.

c/ Tiêu chuẩn đưa về mặt bằng xác định giá đánh giá

- Nhà thầu nằm trong danh sách ngắn có giá đánh giá thấp nhất (sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh các sai lệch) không lớn hơn giá trị gói thầu được duyệt thì kiến nghị trúng thầu


Kính trình UBND Tỉnh phê duyệt./.
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở GD&ĐT;

- Ban QLDA ĐTXD CT;- Lưu VT,TĐ.


Nguyễn Hữu Hồng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương