UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 27.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích27.94 Kb.
#1122


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


__________________________ _____________________________________
Số: 1267/QĐ-UBND.HC Thành phố Cao Lãnh, ngày 27 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án xây dựng

Nhà khách công đoàn tỉnh Đồng Tháp

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

- Xét đề nghị số 1058/SKH-ĐT/TĐ ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu và thời gian thực hiện dự án xây dựng Nhà khách công đoàn tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư: 

Giá trị đã phê duyệt

Giá trị điều chỉnh

Tổng mức (triệu đồng)

1687.8

1741.6

- Chi phí xây dựng

1434

1636.6

- Chi phí QLDA và chi phí khác

100.4

105

- Dự phòng

153.4

0

2. Thời gian thực hiện: 2002-2007.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án là Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản, thanh quyết toán theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này thay thế điểm a khoản 5 và khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 1911/QĐ-UB.HC ngày 14/11/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án xây dựng Nhà khách công đoàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Ðiều 4;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, NC/XDCB,VX.tvt.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Minh Hoan


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


___________________________ ________________________________

Số: 1058/ SKH-ĐT/TĐ Thành phố Cao Lãnh, ngày 08 tháng 8 năm 2007

V/v Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà khách công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp có công văn số 268/ĐN-XDCB ngày 11/7/2007 đề nghị điều chỉnh tông mức đầu tư dự án xây dựng nhà khách công đoàn tỉnh.

Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Dự án nhà khách công đoàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1911/QĐ-UB-HC ngày 14/11/2002, với tổng mức đầu tư là 1.687,8 triệu đồng (XL: 1.434 triệu đồng; CP khác 100,4 triệu đồng; DP: 153,4 triệu đồng); nguồn vốn vốn kết dư ngân sách công đoàn.

- Do khó khăn về nguồn vốn nên đã được UBND tỉnh cho phép giãn tiến độ thực hiện đến năm 2005 (công văn số 69/UB-XDCB ngày 24/02/2005). Kết quả đấu thầu xây lắp được UBND tỉnh duyệt tại văn bản số 1004/QĐ-UBND.HC ngày 08/6/2005, thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày. Công trình được khởi công xây dựng ngày 11/7/2005, hoàn thành trong tháng 9/2006 (chậm khoảng 8 tháng so với hợp đồng).

- Trong quá trình thi công có phát sinh chi phí do thay đổi, bổ sung một số chi tiết thiết kế và điều chỉnh giá nhân công, máy thi công, được UBND tỉnh cho phép tại văn bản số 143/UBND-XDCB ngày 04/4/2007. Dự toán chi phí phần phát sinh đã được Sở Xây dựng phê duyệt (số 46/SXD-TĐ ngày 07/6/2007).

Để có cơ sở kiểm soát, thanh quyết toán vốn đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh:

1. Cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thời gian thực hiện dự án như sau:

a. Tổng mức đầu tư: 1.741,6 triệu đồng.

Trong đó: - Chi phí xây dựng: 1.636,6 triệu đồng.

(Bao gồm: giá trị hợp đồng ban đầu: 1.401,7 triệu đồng; phần phát sinh: 159,9 triệu đồng; điều chỉnh giá nhân công, máy theo thông báo số 19/TB-SXD-KTKT ngày 28/12/2005 của Sở Xây dựng ước tính: 75 triệu đồng).

- Chi phí QLDA và chi phí khác: 105 triệu đồng.

b. Thời gian khởi công – hoàn thành: 2005-2006.

2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh kiểm tra, thanh quyết toán theo qui định.

Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ./.


Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên PHÓ GIÁM ĐỐC- Lưu VP, TĐ.

Châu Hồng Phúc
tải về 27.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương