Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháPtải về 25.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích25.83 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 937/QĐ-UBND.HC
Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường,

lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012

_______________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;

Xét đề nghị số 1217/SKH-ĐT/NV ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung cơ bản như sau:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 (gọi tắt là giai đoạn 2).

2. Cơ quan chủ quản Kế hoạch: Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

3. Cơ quan thực hiện Kế hoạch: Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Phạm vi thực hiện: Tỉnh Đồng Tháp.

5. Mục tiêu:

- Xóa bỏ phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại (bao gồm: phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác nhau, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng, cần xây dựng lại).

- Giải quyết nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa.

6. Quy mô đầu tư:

a) Tổng số phòng đầu tư dựng xây mới: 1.612 phòng, trong đó:

- Xây dựng thêm 13 phòng, để xóa phòng học 3 ca.

- Xây dựng 1.559 phòng, để xóa phòng học tạm thời các loại.

- Xây dựng lại 40 phòng học bộ môn và phòng phục vụ học tập, để thay thế các phòng xuống cấp nặng.

b) Tổng diện tích nhà công vụ giáo viên: 18.720 m2 (tiêu chuẩn diện tích nhà công vụ giáo viên, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 24/BXD-KHCN ngày 07/3/2008).(Đính kèm theo các biểu chi tiết)

7. Tổng kinh phí và nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng kinh phí: khoảng 482 tỷ đồng, cụ thể:

- Năm 2008: 104 tỷ đồng;

- Năm 2009: 157 tỷ đồng;

- Năm 2010: 119 tỷ đồng;

- Năm 2011-2012: 102 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ (đề nghị 80% như giai đoạn 1): 385,6 tỷ đồng.

- Ngân sách địa phương: 96,4 tỷ đồng.

8. Thời gian thực hiện: từ năm 2008-2012.

9. Giải pháp thực hiện.

a) Về quản lý nhà nước: thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của Tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố.

b) Về nguồn vốn thực hiện:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh: đầu tư xây dựng phòng học và nhà công vụ giáo viên trong phạm vi của Chương trình.

- Nguồn vốn của huyện, thị xã, thành phố thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và các hạng mục đầu tư không thuộc Chương trình này.

- Lồng ghép Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng cơ bản chung về giáo dục của Tỉnh, các dự án khác tại địa phương.

c) Về kiểm tra, giám sát: việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, ít nhất hai lần trong một năm. Có sự tham gia kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Chỉ đạo Tỉnh tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm với các huyện, thị xã, thành phố; thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ đạo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

d) Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền để vận động toàn xã hội tham gia đóng góp nhân lực, tài lực, vật lực; và hưởng ứng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

đ) Chế độ báo cáo: hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Tổ chức thực hiện.

a) Chủ tịch UBND Tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình của Tỉnh. Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách khối Văn xã làm Trưởng ban; ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND Tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể Tỉnh có liên quan và một số cơ quan thông tin đại chúng.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thực hiện Kế hoạch, thường trực Chương trình, có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Sở Nội vụ, đề xuất UBND Tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình của Tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban ngành Tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản từ nhiều nguồn vốn đầu tư cho Chương trình; giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND Tỉnh cân đối nguồn vốn thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của Tỉnh.

d) Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban ngành, đoàn thể Tỉnh có liên quan: trong phạm vi trách nhiệm của từng ngành, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tỉnh thực hiện Chương trình đạt kết quả cao.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu của Chương trình theo đúng kế hoạch, đúng quy định, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, tiêu cực.

- Chủ động dành quỹ đất xây dựng; bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hạng mục đầu tư không thuộc Chương trình.

- Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Trung ương.

e) Các cơ quan thông tin đại chúng có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể Tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;

- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH Tỉnh;

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, NC/XDCB,TH,VX.tvt.
(đã ký)Trương Ngọc HânCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương