Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháPtải về 22.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích22.36 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 1171/QĐ-UBND.HC Thành phố Cao Lãnh, ngày13 tháng 12 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ – sạt lở giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 1268/QĐ-UBND.HC ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Đồng ThápỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-TTg, ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

Xét đề nghị số 757/SXD/QLN ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Sở Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ – sạt lở giai đọan 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND.HC, ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 5 phần I bản Kế hoạch:

Thời gian thực hiện từ năm 2008 đến năm 2012, trong đó:

- Đến cuối năm 2011 hoàn thành việc san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng thiết yếu đủ điều kiện bố trí dân cư vào ở.

- Đến cuối năm 2012 hoàn thành việc bố trí dân cư và xây dựng nhà ở.2. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 và 2 phần II bản Kế hoạch:

2.1. Mục tiêu:

- Đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư đảm bảo mặt bằng vượt đỉnh lũ lũ năm 2000 để bố trí chỗ ở ổn định và xây dựng nhà ở cho 14.231 hộ dân trong vùng ngập lũ chưa được bố trí trong giai đoạn 1 và hộ dân sống trong các khu vực sạt lở nguy hiểm.

- Xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu như: cấp điện, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, cây xanh; đảm bảo các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, đủ điều kiện để bố trí dân vào ở.

2.2. Qui mô đầu tư:

- Tổng số lượng cụm, tuyến dân cư được đầu tư xây dựng mới (46 cụm, tuyến): 28 cụm và 18 tuyến.

- Tổng số hộ dân trong diện chính sách phải bố trí: 14.231 hộ dân

3. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1, 2 phần III bản Kế hoạch:

3.1. Tổng mức đầu tư:

Tổng vốn đầu tư : 1.284,328 tỷ đồng

Trong đó:

- Vốn đền bù và san lấp mặt bằng : 796,936 tỷ đồng

- Vốn xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu: 170,772 tỷ đồng

- Vốn làm nhà ở : 284,62 tỷ đồng.

- Vốn xây dựng bãi rác và làm kè : 32 tỷ động

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Phần vốn ngân sách Trung ương cấp : 483,854 tỷ đồng; trong đó:

+ Phần vốn tôn nền diện tích hạ tầng : 398,468 tỷ đồng.

+ Phần vốn xây dựng hạ tầng thiết yếu : 85,386 tỷ đồng.(Tương đương 50% tổng vốn xây dựng hạ tầng thiết yếu)

- Vay Ngân hàng PTVN tôn nền diện tích nền nhà ở là: 398,468 tỷ đồng.

- Vay Ngân hàng CSXH để làm nhà ở là: 284,62 tỷ đồng.

- Vốn địa phương: 117,386 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách địa phương và huy động khác: 85,386 tỷ đồng

(Tương đương 50% tổng vốn xây dựng hạ tầng thiết yếu)

+ Vốn vay từ Ngân hàng PTVN: 32 tỷ đồng (XD bãi rác + làm kè).

3.3. Hạn mức vay mua trả chậm nền nhà và làm nhà ở:

- Hạn mức vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt nam để mua trả chậm nền nhà ở: tối đa là 28,0 triệu đồng/nền/hộ đối với các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, thị xã Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh; tối đa 26,0 triệu đồng/nền/hộ đối với các huyện Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung và thị xã Sa Đéc.

Thời hạn trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt nam để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở tối đa là 12 năm, tính từ thời điểm các địa phương ký nhận vốn vay.

- Hạn mức vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng nhà ở với mức tối đa là 20,0 triệu đồng/căn/hộ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện Quyết định này.Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Giám đốc chi nhánh các ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như điều 3; KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ (I+II); PHÓ CHỦ TỊCH

- Các bộ: XD, TC, KHĐT, NN&PTNT;

- TT/TU;TT/HĐND Tỉnh; (Đã ký)

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;- Lưu VT+NC/XDCB,TH.tvt.

Nguyễn Văn DươngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương