Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháPtải về 28.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích28.83 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG THÁP


Số: 533/UBND-XDCB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Cao Lãnh, ngày 06 tháng 12 năm 2010


V/v rà soát danh mục các dự án đầu tư bằng nguồn vốn TPCP

kế hoạch năm 2011

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo tinh thần Công văn số 8501/BKH-TH ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát danh mục các dự án đầu tư nguồn vốn TPCP KH năm 2011.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả rà soát các dự án đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) của tỉnh Đồng Tháp như sau:1. Các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ:

a. Phụ lục I: Rà soát danh mục các dự án giao thông sử dụng vốn TPCP dự kiến bố trí năm 2011:

- Đồng Tháp có 14 dự án giao thông được Trung ương đưa vào danh mục sử dụng vốn TPCP (tại Quyết định 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006: 9 dự án; tại Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20/8/2009: 05 dự án).

- Tính đến cuối năm 2010 thực hiện hòan thành đưa vào sử dụng 10 dự án, gồm: Đường Trường Xuân - Thạnh Lợi; Đường Mỹ An - Tân Kiều; Đường Bình Thành - Bình Tấn; Đường đến TT xã An Bình B; Đường Phú Hiệp - Phú Thành B; Đường Tam Nông - Hòa Bình (Hệ cầu + mặt đường); Đường đến Trung tâm xã Hưng Thạnh; Đường Cái Chanh; Đường Kiểm Điền đến Trung tâm xã Mỹ Thọ; Đường đến Trung tâm xã Phú Cường.

- Như vậy, còn lại chuyển tiếp năm 2011 là 4 dự án; bao gồm: Đường đến Trung tâm xã An Hiệp, Bến phà Tân Thuận Đông, Đường An Hòa - Hoà Bình, Đường ĐT 843.

- Tổng mức vốn TPCP của 04 dự án trên là 489,6 tỷ đồng, trong đó: đã bố trí vốn TPCP từ năm 2003 - 2010 là 122,3 tỷ đồng; thực hiện giải ngân tới cuối năm 2010 là 122,3 tỷ đồng; nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hòan thành là 366,7 tỷ đồng; cụ thể như sau:- Đường ô tô đến Trung tâm xã:

(1) Dự án Đường đến Trung tâm xã An Hiệp (theo Quyết định 171/2006/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 64,9 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 16,830 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 48 tỷ đồng.

(2) Dự án Bến phà Tân Thuận Đông (theo Quyết định 171/2006/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 10,7 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 1,5 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 9,2 tỷ đồng.

(3) Dự án Đường An Hòa - Hoà Bình (theo Quyết định 1297/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 150 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 20,553 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 129,5 tỷ đồng.- Giao thông khác:

(1) Dự án Đường ĐT 843 (theo Quyết định số 1297/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 264 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 83,408 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là: 180 tỷ đồng.

b. Phụ lục II: Rà soát danh mục các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn TPCP dự kiến bố trí năm 2011:

- Đồng Tháp có 2 dự án thủy lợi được Trung ương đưa vào danh mục sử dụng vốn TPCP (văn bản số 1740/TTg-KTTH ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ) với tổng mức vốn TPCP của 02 dự án là 147 tỷ đồng, trong đó: đã bố trí vốn TPCP từ năm 2003 – 2010 là 92 tỷ đồng; thực hiện giải ngân tới cuối năm 2010 là 92 tỷ đồng; nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 55 tỷ đồng; cụ thể như sau:

(1) Dự án Đê bao chống lũ TP Cao Lãnh: tổng mức vốn TPCP là 94 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 48,243 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 45,757 tỷ đồng.

(2) Dự án Kênh Đường Thét - Cần Lố: tổng mức vốn TPCP là 53 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 43,757 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 9,243 tỷ đồng ( điều chỉnh giá vất liệu xây dựng và phát sinh đền bù 4 tỷ đồng).

c. Phụ lục III: Rà soát danh mục các dự án y tế sử dụng vốn TPCP dự kiến bố trí năm 2011:

- Đồng Tháp có 13 dự án y tế được Trung ương đưa vào danh mục sử dụng vốn TPCP (tại Quyết định 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008: 9 dự án; tại Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 12/11/2009: 02 dự án; tại Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20/8/2009: 2 dự án) với tổng mức vốn TPCP của 13 dự án là 1.218,7 tỷ đồng, trong đó: đã bố trí vốn TPCP từ năm 2008 – 2010 là 187 tỷ đồng; thực hiện giải ngân tới cuối năm 2010 là 187 tỷ đồng; nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 823,518 tỷ đồng; cụ thể như sau:- Các bệnh viện huyện:

(1) Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 47 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 34,192 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 12,848 tỷ đồng.

(2) Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 43 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 22,086 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 20,954 tỷ đồng.

(3) Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự(Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 66,5 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 21,224 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 45,256 tỷ đồng.

(4) Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 49,8 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 20,514 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 29,246 tỷ đồng.

(5) Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 69,8 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 17,788 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 51,972 tỷ đồng.

(6) Bệnh viện Đa khoa Lấp Vò (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 63,7 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 25,417 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 38,263 tỷ đồng.

(7) Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 203 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 2 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 202,960 tỷ đồng.

(8) Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 38,8 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 10,249 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 28,537 tỷ đồng.

(9) Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 63,4 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 7,530 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 55,822 tỷ đồng.

(10) Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành (Quyết định số 1872/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 89,4 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 từ vốn NS của Tỉnh là 2 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 89,4 tỷ đồng.

(11) Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự: (Quyết định số 1872/QĐ-TTg): tổng mức vốn TPCP là 98,4 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 từ vốn NS của Tỉnh là 9 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 98,4 tỷ đồng.- Các bệnh viện tỉnh (Quyết định số 1297/QĐ-TTg):

(1) Bệnh viện Lao: tổng mức vốn TPCP là 94,8 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 19,395 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 75,405 tỷ đồng

(2) Bệnh viện Tâm Thần: tổng mức vốn TPCP là 83,1tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch và thực hiện giải ngân đến cuối năm 2010 là 8,605 tỷ đồng, nhu cầu vốn TPCP cần bố trí để thực hiện hoàn thành là 74,495 tỷ đồng

2. Giải trình về điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng so với tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu:

Tổng mức đầu tư tăng không phải do thay đổi quy mô của dự án mà chủ yếu là do:

- Năng lực tư vấn và chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu nên phải phân dự án thành nhiều tiểu dự án để triển khai; mỗi tiểu dự án có một quyết định riêng và chỉ thể hiện được mức vốn đầu tư của một vài hạng mục thuộc dự án tổng thể. Vì vậy, tổng mức vốn tăng do phải cộng lại mức vốn của các hạng mục đã được phê duyệt;

- Giá cả vật liệu xây dựng, chính sách đền bù tại thời điểm triển khai tăng nhiều so với thời điểm lập dự án nên khi có vốn phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư cho phù hợp.(Có phụ lục đính kèm)
Trên đây là báo cáo rà soát danh mục các dự án đầu tư nguồn vốn TPCP kế hoạch năm 2011 của tỉnh Đồng Tháp, kính gởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  • Như trên;

  • VPCP;

  • Các bộ: TC, GTVT, NNPTNT, Y tế;

  • CT, các PCT/ UBND Tỉnh;

  • Các Sở: KHĐT, TC;

  • LĐVP;

  • Lưu VT+NC/XD,TH.tvt.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn DươngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương