Số: 2066/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁOtải về 0.83 Mb.
trang9/13
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG

NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO.Kính gửi: ………………………………………
- Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Căn cứ Điều 15 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Điều 11 Quy định kèm theo Quyết định số: 69 /2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ (1)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):

Trụ sở:
Đề nghị mở lớp bồi dưỡngnhững người chuyên hoạt động tôn giáo
- Tên lớp (chữ in hoa):

- Địa điểm mở lớp:

- Lý do mở lớp:

- Thời gian học:

- Thành phần, số lượng tham dự

- Tổ chức (cá nhân) phụ trách lớp

- Cam kết của tổ chức tôn giáo về hoạt động của lớp học:
TM. TỔ CHỨCTÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.

Mẫu 10


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…….tháng……….năm………


BẢN ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM,

BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH TÔN GIÁO
Kính gửi: (1)………………………………………
- Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Căn cứ Điều 16 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Căn cứ Điều 13 Quy định kèm theo Quyết định số: 69 /2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

- Căn cứ (2)

- Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):

- Trụ sở:Đăng ký chức sắc, nhà tu hành được phong chức,

phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử như sau:
- Họ và tên: ………………………………Ngày sinh:

- Tên gọi khác, pháp danh (tên thánh):

- Chức vụ, phẩm trật đăng ký:

- Chức vu, phẩm trật hiện tại (nếu có):

- Phạm vi phụ trách hoạt động tôn giáo:

- Cam kết của tổ chức tôn giáo:
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Đăng ký với Ban tôn giáo chính phủ các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

(2)Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.
Mẫu 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…….tháng……….năm………ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝKính gửi: (1)………………………………………
Căn cứ Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 21 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ (2)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):

Trụ sở:

Đề nghị được hoạt động tôn giáo

ngoài chương trình đăng ký với nội dung sau:
- Tên hoạt động tôn giáo:

- Nội dung hoạt động

- Người tổ chức, chủ trì hoạt động:

- Địa điểm hoạt động:

- Dự kiến thành phần tham dự:

- Dự kiến số lượng người tham dự:

- Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung đăng ký và đảm bảo trật tự cệ sinh môi trường.


T/M. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

(Ky, ghi rõ họ tên, chức danh)

(1) Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh.

(2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo
Mẫu 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…….tháng……….năm………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI
Kính gửi: (1)………………………………………
Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 23, 24, 25 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định số: 69/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ (2)

- Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):

- Người đại diện:

- Chức vụ: ……………………………Phẩm trật tôn giáo
Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung:

- Lý do tổ chức:

- Địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức:

- Dự kiến thành phần tham dự:

- Dự kiến số lượng người tham dự

- Cam kết của tổ chức tôn giáo thực hiện đúng nội dung hội nghị.TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Tổ chức tôn giáo cơ sở hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo Chính phủ; hội nghị, đại hội không thuộc hai trường hợp trên gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh.

(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo

Mẫu 13


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương