Số: 2066/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúctải về 0.83 Mb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…….tháng……….năm………


ĐƠN XIN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT

TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Kính gửi: (1)………………………………………
Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 9, 10 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số: 69 /2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ (2)

- Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):

- Trụ sở:Xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

- Tên tổ chức tôn giáo dự kiến sáp nhập, hợp nhất

- Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia sáp nhập, hợp nhất

- Lý do sáp nhập, hợp nhất

- Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm sáp nhập, hợp nhất:

- Số lượng tín đồ sau khi thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất):

- Phạm vi hoạt động tôn giáo:

- Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến sáp nhập, hợp nhất

Cam kết của tổ chức tôn giáo


TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký,ghi rõ họ tên,chức danh)

(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp khác.

(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo (nếu có).

Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…….tháng……….năm………


BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO (1)Kính gửi: (2)………………………………………
- Căn cứ khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Căn cứ Điều 11 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ (3)

Tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): (4)

Trụ sở:
Đăng ký hoạt động hội đoàn với nội dung:
- Tên hội đoàn (chữ in hoa):

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):

- Người chịu trách nhiệm về hội đoàn:

Họ và tên:

Tên gọi khác: ……………………………Ngày sinh:

Địa chỉ:

Chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo (nếu có):

- Số lượng hội viên tại thời điểm đăng ký:

- Cam kết của tổ chức về hoạt động của hội đoàn.


TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, dóng dấu,ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Hội đoàn chỉ phục phụ lễ nghi tôn giáo như hội kèn, trống, ca đoàn….không phải đăng ký; hội đoàn đã đăng ký không phải đăng ký lại; những hội đoàn phucï phu ïhoạt động tôn giáo phải đăng kýnhư Gia đình phật tẻ của đạo phật; Gia đình chúa, Legio Mariae….của đạo công giáo….

(2) Hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện; có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh; có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh gửi Ban tôn giáo chính phủ.

(3) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.

(4) Tổ chức quản lý hội đoàn theo quy định của tổ chức tôn giáo.

(5) Nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.

(6) Lý lịch trích ngang gồm: họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật tôn giáo.
Mẫu 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…….tháng……….năm………


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN(1)Kính gửi: (2)………………………………………
- Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

- Căn cứ Điều 12 Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ (3)

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):

Trụ sở:
Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện với nội dung:
- Tên dòng tu, tu viện (chữ in hoa):

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):

- Người đứng đầu dòng tu, tu viện:

Họ và tên:

Tên gọi khác: ………………………………Ngày sinh:

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có):

- Trụ sở của dòng tu, tu viện:

- Cam kết của người đứng đầu dòng tu, tu viện về hoạt động của dòng tu, tu viện.NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

(1) Dòng tu, tu viện hoặc các hình thức tu hành tập thể khác; dòng tu, tu viện đã đăng ký không phải đăng ký lại. Dòng tu mặc nhiên họat động chưa đăng ký thì phải đăng ký lại.

(2) Dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện; có phạm vi hoạt động trong một tỉnh gửi UBND cáp tỉnh, có phạm vi hoạt động trong nhiều tỉnh gửi Ban tôn giáo Chính phủ.

(3) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.

Mẫu 9


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày…….tháng……….năm………: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương