Số: 1472/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 28 tháng 7 năm 2008tải về 17.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích17.78 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1472/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 28 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương Chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học

do chiến tranh để lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 201/TTr-STNMT ngày 01/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyt đề cương Chương trình khc phc hu qu cht độc hóa hc do chiến tranh để li trên địa bàn tnh Bình Phước do Vin Khoa hc Công ngh và Qun lý môi trường thành ph H Chí Minh lp, vi các ni dung sau:


1. Mc tiêu:

- Nghiên cứu sự tồn lưu của chất độc hóa học do chiến tranh và những ảnh hưởng của chúng đối với môi trường và con người trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Xây dựng chương trình khắc phục hậu quả của chất độc hóa học do chiến tranh và phương pháp kiểm soát ô nhiễm, lập báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm.

2. Ni dung đề cương:

2.1. Phân tích ảnh hưởng của chất độc hóa học do chiến tranh lên đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2.2. Xác định các điểm tồn lưu và ô nhiễm chất độc hóa học chiến tranh. Tiến hành khảo sát và thu thập các mẫu đất, trầm tích, máu động vật, sữa người tại các khu vực dự án. Phân tích ảnh hưởng của chất độc hóa học do chiến tranh để lại đối với môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2.3. Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm và suy thoái môi trường ở các địa điểm tồn lưu chất độc hóa học chiến tranh: chế độ đất đai, cấu trúc thổ nhưỡng, sinh vật trong đất, thảm thực vật, các hệ sinh thái trên cạn, dưới nước,...

2.4. Nghiên cứu các giải pháp kiểm soát và cải thiện ô nhiễm, lập báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm tại các vùng bị rải chất độc hóa học chiến tranh trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học chiến tranh.

2.5. Cơ sở dữ liệu các vùng, điểm tồn dư chất độc hóa học do chiến tranh để lại. Xây dựng bản đồ hiện trạng tồn lưu dioxin trên địa bàn tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1:100.000.

3. Kinh phí thc hin: 499.000.000 đồng.4. Thi gian thc hin hoàn thành: Đến tháng 12/2008.

Điu 2. Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường (đơn vị tư vấn) có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung trong đề cương đã được phê duyệt và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Điu 3. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án của đơn vị tư vấn.

Điu 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước; Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương