QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng Giác Lan của Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng đường sắt phía Nam chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậNtải về 31.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích31.67 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________
____________________________________

Số: 796/QĐ-UBND
Ninh Thuận, ngày 09 tháng 4 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng

Giác Lan của Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng đường sắt phía Nam ____________________________________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1028/TTr-STNMT ngày /06/4/2015QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản đá xây dựng tại mỏ đá Giác Lan, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận như sau:   

a) Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng đường sắt phía Nam.

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu (G): 100.000 đồng/m3.

c) Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 11.724.856.920 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn, chín trăm hai mươi đồng).

d) Số tiền phải nộp:

- Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp kể từ ngày 01/01/2014 là 10.959.636.960 đồng (Mười tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, chín trăm sáu mươi đồng;

+ Số tiền hàng năm (Thn): 730.642.464 đồng đồng (Bảy trăm ba mươi triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi bốn đồng;.

+ Tổng số lần nộp: 15 lần (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ lượng khoáng sản đã khai thác từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013 là là 765.219.960 đồng (Bảy trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm mười chín nghìn, chín trăm sáu mươi đồng), tạm thời chưa nộp. Việc thu nộp số tiền này sẽ được thực hiện sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và thông báo của Cục thuế tỉnh.

đ) Diện tích mỏ thuộc huyện Thuận Bắc 100%.Điều 2. Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng đường sắt phía Nam có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo Thông báo của Cục Thuế Ninh Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng đường sắt phía Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục ĐC&KSVN;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Xuân Hòa;

- VPUB: CVP, PVP (LTD);

- Lưu: VT, KTN, Hào.KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Trần Xuân Hòa


 

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH NINH THUẬN

________________

Phụ lục

TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN MỎ ĐÁ XÂY DỰNG GIÁC LAN, XÃ CÔNG HẢI, HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2015

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


Tổng số tiền phải nộp: 10.959.636.960 đồng (Mười tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, chín trăm sáu mươi đồng)
Lần nộp

Năm

Mức nộp

(đồng)

1

2015

730.642.464

2

2016

730.642.464

3

2017

730.642.464

4

2018

730.642.464

5

2019

730.642.464

6

2020

730.642.464

7

2021

730.642.464

8

2022

730.642.464

9

2023

730.642.464

10

2024

730.642.464

11

2025

730.642.464

12

2026

730.642.464

13

2027

730.642.464

14

2028

730.642.464

15

2029

730.642.464: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương