QuyếT ĐỊnh về việc ban hành suất đầu tư thuộc Dự án 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 2010tải về 15.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.85 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 821/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 18 tháng 4 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành suất đầu tư thuộc Dự án 5 triệu ha rừng

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2010ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ ngày 12/9/2006 về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và mức phân bổ chi phí đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 và Công văn số 114/BNN-LN ngày 12/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 12/3/2008 về việc điều chỉnh suất đầu tư thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008 - 2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành suất đầu tư thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2010, như sau:

1.1 Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: Trồng và chăm sóc 3 năm tiếp theo với mức đầu tư 6 triệu đồng/ha, trong đó:

- Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 4.500.000 đồng/ha;

- Chăm sóc năm thứ 2: 700.000 đồng/ha;

- Chăm sóc năm thứ 3: 500.000 đồng/ha;

- Chăm sóc năm thứ 4: 300.000 đồng/ha.

1.2 Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: Áp dụng định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất và cây phân tán theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 (tại mục: 1, 2, 3; Điều 5; Chương II).

1.3 Khoán quản lý bảo vệ rừng: Áp dụng đơn giá chung trên địa bàn tỉnh là 100.000 đồng/ha cho tất cả diện tích giao khoán quản lý, bảo vệ rừng và khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên.

1.4 Xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ lâm sinh với mức kinh phí không vượt quá 10 % tổng số vốn ngân sách đầu tư cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, trong đó có chuyển hóa rừng giống.

1.5 Hoạt động khuyến lâm: Sử dụng 2 % tổng vốn ngân sách đầu tư hàng năm cho Dự án để tổ chức các hoạt động khuyến lâm, như: Xây dựng mô hình; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; thông tin; hướng dẫn tập huấn cho người làm nghề rừng tại địa bàn, phục vụ trực tiếp cho Dự án.

1.6 Chi phí quản lý Dự án: Kinh phí quản lý Dự án được tính chung là 10 % tổng vốn ngân sách đầu tư cho Dự án, được phân bổ như sau: Các Bộ, ngành ở Trung ương là 0,7 %; tỉnh 1,3 %; chủ dự án cơ sở là 8 %.

Điu 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý Dự án 661 tỉnh, các ban quản lý dự án 661 cơ sở; Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh


: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương