QuyếT ĐỊnh công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối vớitải về 9.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích9.32 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2097/QĐ -UBND Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối với

Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 125/TTr-SYT ngày 16/7/2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 734/TT-SNV ngày 24/7/2009,


QUYẾT ĐỊNH:Điu 1. Công nhận xếp hạng Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài là đơn vị sự nghiệp y tế hạng III.

Điều 2.

1. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài được thực hiện theo khoản D, mục II, Thông tư số 23/2005/TT-SYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế;

2. Việc truy lĩnh mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm phần chênh lệch giữa mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới so với mực phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ (nếu có) được thực hiện theo quy định tại khoản 3, mục IV, Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế;

3. Thời gian xếp lại hạng của Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài là sau 5 năm (đủ 60 tháng) kể từ ngày có quyết định xếp hạng.Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đồng Xoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH


Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương