Quy trình thí nghiệm mã SỐ : qt-75-07 LẦn ban hành : 02 ngàY : 29/7/2010 trang : 1/16 ngưỜi viếT ngưỜi kiểM TRA ngưỜi duyệTtải về 267.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích267.26 Kb.
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG 533

QUY TRÌNH

THÍ NGHIỆM

MÃ SỐ : QT-75-07

LẦN BAN HÀNH : 02

NGÀY : 29/7/2010

TRANG : 1/16

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI DUYỆT

TRẦN NGỌC NHÂN LÊ T.THANH THUỶ HUỲNH TRUNG NHÂNNHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

03/2003

Ban hành lần đầu

01

07/2010

Thay thế một số quy trình cũ đã được huỷ, cập nhật các quy trình mới

021. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung các bước thực hiện cũng như các yêu cầu để phòng thí nghiệm thực hiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm của Trung tâm thí nghiệm và kiểm định công trình 533 thuộc công ty CP tư vấn xây dựng 5333. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quy trình thí nghiệm được áp dụng là TCVN, TCN, AASHTO, ASTM …(tham chiếu phụ lục quy trình thử nghiệm).

- Hồ sơ công nhận khả năng thử nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông của Trung tâm thí nghiệm và kiểm định công trình 533(LAS-XD85) thuộc công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533

- Các tiêu chuẩn thí nghiệm về xây dựng giao thông, dân dụng, thuỷ lợi, thuỷ điện, ...4. ĐỊNH NGHĨA

- Không áp dụng5. NỘI DUNG

5.1. Trách nhiệm

5.1.1. Giám đốc

- Quan hệ với khách hàng

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện

- Chỉ đạo quá trình thực hiện

- Quyết định thay đổi phương án (nếu cần thiết)

- Kiểm tra tiến độ công trình

5.1.2. Phụ trách phòng

- Nhận nhiệm vụ từ giám đốc hoặc từ phòng kinh tế kế hoạch.

- Lập kế hoạch thực hiện, xác lập phương pháp thử.

- Đôn đốc, hỗ trợ thực hiện kế hoạch chi tiết, kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình.

- Soát xét hồ sơ lần cuối trước khi chuyển cho phòng tư vấn kỹ thuật chất lượng kiểm tra.

- Quan hệ với khách hàng5.1.3. Tổ trưởng

- Phân công việc cho từng cá nhân trong tổ

- Theo dõi đôn đốc công việc của tổ nhằm đáp ứng được chất lượng và tiến độ công trình

- Hướng dẫn các vướng mắc kỹ thuật

- Kiểm tra và thống kê độ chính xác các số liệu đầu vào

- Kiểm tra kết quả thí nghiệm của nhân viên trước khi trình lên lãnh đạo5.1.4. Nhân viên

- Có trách nhiệm về công việc được giao của mình như nắm vững quy trình, quy phạm, phương pháp thí nghiệm

- Trung thực với số liệu mình thí nghiệm, nếu phát hiện số liệu có sự sai lệch do thiết bị không đủ độ chính xác cần báo ngay với lãnh đạo phòng để có biện pháp xử lý

5.2.Trình tự

- Khi có phiếu giao nhiệm vụ từ phòng kế hoạch của công ty hoặc các phiếu yêu cầu lẻ của khách hàng thì quá trình sản xuất được thực hiện theo trình tự sau:

+ Phụ trách phòng phân công công việc cụ thể cho từng tổ (bản phân công nhiệm vụ)

+ Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên trong tổ. Trong quá trình thực hiện tổ trưởng phải có sự theo dõi và kiểm soát công việc thí nghiệm của nhân viên, hướng dẫn, giải thích các vướng mắc về kỹ thuật.

+ Những nhân viên khi được phân công nhiệm vụ phải chuẩn bị đầy đủ và nắm chắc quy trình thí nghiệm, các tài liệu hướng dẫn, dụng cụ thí nghiệm.

+ Thực hiện một cách đầy đủ và trọn vẹn công việc được giao, ghi kết quả thí nghiệm và kí tên vào nhật ký và phiếu thí nghiệm (phiếu thí nghiệm từ BMT 75-07-01 đến BMT 75-07-69), nộp kết quả cho tổ trưởng.

+ Tổ trưởng kiểm tra các kết quả thí nghiệm trước khi trình phụ trách phòng.

+ Lãnh đạo phòng soát kết quả thí nghiệm sau đó chuyển hồ sơ cho phòng tư vấn chất lượng soát xét lần cuối.

+ Trình lãnh đạo công ty ký.

+ Bàn giao hồ sơ cho phòng kế hoạch phô tô, đóng tập và nộp chủ đầu tư.

+ Lưu hồ sơ mộc tại phòng

+ Hoạt động sau giao hàng: Nếu có sự phản hồi của khách hàng thì cần phải có sự ghi nhận rõ ràng và giải thích rõ những yêu cầu phản hồi của khách hàng ( QT-72-01).5.3. Kiểm soát các công đoạn thí nghiệm

- Để kiểm soát các quá trình thí nghiệm cần phải kiểm soát các công đoạn sau:5.3.1. Đối với thí nghiệm phục vụ công tác khảo sát thiết kế của công ty

- Các công đoạn kiểm soát bao gồm:

+ Đề cương khảo sát thiết kế.

+ Nhật ký khoan kiện trường.

+ Mẫu thí nghiệm.

+ Số liệu thí nghiệm.

+ Hồ sơ thí nghiệm (thuyết minh, mặt cắt địa chất công trình, hình trụ lỗ khoan, bình đồ vị trí lỗ khoan, bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý, các biểu bảng thí nghiệm (nếu có).

5.3.2. Đối với thí nghiệm theo yêu cầu của khách hàng

Các công đoạn kiểm soát bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu.

+ Mẫu thí nghiệm.

+ Số liệu thí nghiệm hiện trường và trong phòng.

+ Hồ sơ thí nghiệm.5.4. Nhận biết và truy tìm nguồn gốc

- Để nhận biết hồ sơ của từng giai đoạn cần phải có mẫu xác nhận hồ sơ của giai đoạn đó, bao gồm:

+ Hồ sơ ghi chép số liệu mộc đã qua soát xét (nhật ký và phiếu thí nghiệm).

+ Hồ sơ gốc đã qua soát xét của phòng thí nghiệm, tư vấn chất lượng và phê duyệt của lãnh đạo công ty.

+ Hồ sơ được lưu kiểm soát theo QT-42-02

5.5. Tài sản của khách hàng bao gồm

-Mẫu thí nghiệm do khách hàng mang đến.

- Tài liệu thí nghiệm, đề cương của các dự án.

- Bảo quản tài sản của khách hàng bằng cách lưu mẫu thí nghiệm, tài liệu theo đúng mã công trình.

- Nếu thí nghiệm phục vụ cho công tác KSTK của công ty thì lưu mẫu, thời gian lưu mẫu là 3 tháng kể từ ngày mở mẫu thí nghiệm. Sau đó sẽ lập biên bản huỷ mẫu (BMT-75-07- 63).

-Nếu thí nghiệm theo yêu cầu của khách hàng thì không lưu mẫu.5.6 Bảo toàn sản phẩm

- Cần đảm bảo đủ số lượng đã yêu cầu, thứ tự, sạch sẽ và không bị nhàu nát.5.7 Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường

- Thực hiện theo QĐ-76-026. LƯU TRỮ

- Lưu trữ mẫu thí nghiệm và hồ sơ theo mã hồ sơ của phòng. Đánh mã số theo thứ tự sau:

X-Y:

Trong đó: - X: mã số của công ty.- Y: mã số của phòng, theo thứ tự từ 1-n.

7. PHỤ LỤC

7.1. Phụ lục biểu mẫu

- BMT-75-07-01 : Thí nghiệm đo độ võng đàn hồi bằng cần Benkelman.

- BMT 75-07-02 : Thí nghiệm CBR.

- BMT 75-07-03 : Thí nghiệm độ chặt bằng phương pháp dao vòng.

- BMT 75-07-04 : Thí nghiệm độ chặt bằng phương pháp rót cát.

- BMT 75-07-05 : Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn.

- BMT 75-07-06 : Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý đá.

- BMT 75-07-07 : Thí nghiệm Modun đàn hồi bằng tấm ép cứng.

- BMT 75-07-08 : Thí nghiệm đo độ bằng phẳng bằng thước 3m.

- BMT 75-07-09 : Kết quả phối liệu bê tông nhựa.

- BMT 75-07-10 : Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lí cấp phối đá dăm.

- BMT 75-07-11 : Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lí cấp phối đá dăm đen.

- BMT 75-07-12 : Kết quả xác định khối lượng riêng và khả năng hấp thụ cốt liệu thô trong bê tông nhựa.

- BMT 75-07-13 : Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lí cấp phối sỏi.

- BMT 75-07-14 : Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lí cát.

- BMT 75-07-15 : Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lí đá dăm.

- BMT 75-07-16 : Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lí đá sỏi.

- BMT 75-07-17 : Thí nghiệm cường độ bê tông bằng bắn súng.

- BMT 75-07-18 : Thí nghiệm ép mẫu bê tông.

- BMT 75-07-19 : Thí nghiệm ép mẫu vữa.

- BMT 75-07-20 : Kết quả thí nghiệm xác định KLR của cốt liệu cho bê tông nhựa.

- BMT 75-07-21 : Báo cáo thiết kế cấp phối bê tông nhựa và kết quả thí nghiệm cấp phối bê tông nhựa.

- BMT 75-07-22 : Thiết kế bê tông xi măng.

- BMT 75-07-23 : Thí nghiệm xi măng.

- BMT 75-07-24 : Thí nghiệm cơ lý thép cây.

- BMT 75-07-25 : Kết quả thí nghiệm xác định KLR của hỗn hợp bê tông nhựa.

- BMT 75-07-26 : Thí nghiệm cơ lý thép tấm.

- BMT 75-07-27 : Thí nghiệm cơ lý thép (mối nối ren).

- BMT 75-07-28 : Thí nghiệm cơ lý nước.

- BMT 75-07-29 : Thí nghiệm phân tích thành phần hạt trong BTN.

- BMT 75-07-30 : Thí nghiệm thành phần hạt đá dăm2x4.

- BMT 75-07-31 : Thí nghiệm thành phần hạt đá dăm1x2.

- BMT 75-07-32 : Thí nghiệm thành phần hạt đá dăm 0.5x1.

- BMT 75-07-33 : Thí nghiệm thành phần hạt đá mạt.

- BMT 75-07-34 : Thí nghiệm thành phần hạt cát.

- BMT 75-07-35 : Thí nghiệm thành phần hạt bột khoáng.

- BMT 75-07-36 : Thí nghiệm thành phần đá dăm mạt cát.

- BMT 75-07-37 : Thí nghiệm cơ lý bi tum.

- BMT 75-07-38 : Thí nghiệm cơ lý nhũ tương.

- BMT 75-07-39 : Kết quả phối trộn cốt liệu khoáng trong BTN.

- BMT 75-07-40 : Kết quả thí nghiệm tỷ trọng cốt liệu.

- BMT 75-07-41 : Kết quả thí nghiệm tỷ trọng hỗn hợp BTN.

- BMT 75-07-42 : Kết quả thí nghiệm Marshall.

- BMT 75-07-43 : Kết quả thí nghiệm tính chất cơ lí BTN.

- BMT 75-07-44 : Liều lượng cho một cối trộn.

- BMT 75-07-45 : Kết quả thí nghiệm tốc độ chảy của vật liệu tại phểu nguội.

- BMT 75-07-46 : Kết quả phối trộn cốt liệu khoáng trong BTN.

- BMT 75-07-47 : Liều lượng cốt liệu cho một cối trộn.

- BMT 75-07-48 : Biên bản khoan BTN hiện trường.

- BMT 75-07-49 : Kết quả chiếc tách nhựa trong BTN.

- BMT 75-07-50 : Thí nghiệm phân tích thành phần hạt mẫu đất.

- BMT 75-07-51 : Thí nghiệm cắt mẫu đất.

- BMT 75-07-52 : Thí nghiệm nén lún mẫu đất.

- BMT 75-07-53 : Thí nghiệm giới hạn chảy-dẻo.

- BMT 75-07-54 : Thí nghiệm nén cố kết.

- BMT 75-07-54A : Thí nghiệm cơ lý đất (biểu tổng hợp).

- BMT 75-07-56 : Mặt cắt địa chất.

- BMT 75-07-57 : Hình trụ lỗ khoan.

- BMT 75-07-58 : Sơ đồ vị trí lỗ khoan.

- BMT 75-07-59 : Sơ đồ vị trí mỏ vật liệu.

- BMT 75-07-60 : Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đất.

- BMT 75-07-61 : Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đá.

- BMT 75-07-62 : Biên bản bàn giao mẫu.

- BMT 75-07-63 : Biên bản bàn giao vị trí lỗ khoan(hố đào).

- BMT 75-07-64 : Thí nghiệm độ nhám mặt đường .

- BMT 75-07-65 : Thí nghiệm đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ chịu nén của bê tông xi măng.

- BMT 75-07-66 : Thí nghiệm siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông cọc khoan nhồi.

- BMT 75-07-67 : Cường độ nén, uốn gạch xây.

- BMT 75-07-68 : Độ hút nước gạch xây.

- BMT 75-07-69 : Các đường cong đặc tính hỗn hợp bê tông nhựa.7.2 Phụ lục phép thử

Quy trình thí nghiệm được thực hiện theo phụ lục các phép thử dưới đâyTT

Tên các phép thử

Tiêu chuẩn thử nghiệm

TCVN

AASHTO

ASTM
I. Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất

1

Thành phần hạt

TCVN 4198-95

AASHTO T88-90

ASTM D422-63

2

Giới hạn chảy

TCVN 4197-95

AASHTO T89-90

ASTM D423

3

Giới hạn dẻo

TCVN 4197-95

AASHTO T90-97

ASTM D423

4

Khối lượng riêng (Tỷ Trọng)

TCVN 4195-95

AASHTO T100-90

ASTM D854-83

5

Khối lượng thể tích ( Dung trọng )

TCVN 4202-95
ASTM D854-83

6

Độ ẩm

TCVN 4196-95

AASHTO T265-87

ASTM D2216

7

Tính nén lún (không nở hông)

TCVN 4200-958

Nén cố kết

TCVN 4200-95
ASTM D2435-80

9

Sức chống cắt trên máy cắt phẳng

TCVN 4199-95
ASTM D3080

10

Sức chịu tải (CBR)

22TCN332-06

AASHTO T193-81
11

Mô đun đàn hồi

22 TCN211-0612

Độ chặt tiêu chuẩn

22TCN333-06

AASHTO T180-90II. Phép thử các chỉ tiêu của đất gia cố bằng chất kết dính

1

Xác định độ đầm nén chặt, cường độ kháng ép

22 TCN 59 - 842

Cường độ chịu kéo (ép chẻ)

22 TCN 73-84


III .Phép thử các chỉ tiêu cơ lý vật liệu đá nguyên khai

1

Khối lượng riêng (Tỷ trọng)

TCVN 7572-5:20062

Khối lượng thể tích (Dung trọng)

TCVN 7572-5:20063

Độ hấp thụ nước

TCVN 7572-4:20064

Cường độ kháng nén tức thời của đá nguyên khai

TCVN 7572-10:20065

Cường độ kháng nén bão hoà nước

TCVN 7572-10:20066

Hệ số hoá mềm

TCVN 7572-11:200610

Độ mài mòn LosAngeles(LA)

22TCN318-04

AASHTO T96-87

ASTM C131-81
IV. Phép thử các chỉ tiêu cơ lý vật liệu đá dăm

1

Khối lượng riêng

TCVN 7572-4:20062

Khối lượng thể tích

TCVN 7572-4:20063

Hàm lượng hữu cơ

TCVN 7572-9:20064

Hàm lượng chung bụi, bùn, sét

TCVN 7572-8:20065

Lấy mẫu thử

TCVN 7572-1:20066

Độ hấp thụ nước của đá

TCVN 7572-4:20067

Thành phần cở hạt

TCVN 7572-2:2006

AASHTO T27

ASTM C33

8

Hàm lượng thoi dẹt

TCVN 7572-13:20069

Khối lượng thể tích xốp

TCVN 7572-6:200610

Độ mài mòn LosAngeles(LA)

22TCN318-04

AASHTO T96-87V. Phép thử các chỉ tiêu cơ lý vật liệu cát

1

Khối lượng riêng

TCVN 7572-4:20062

Khối lượng thể tích và độ xốp

TCVN 7572-6:20063

Độ ẩm

TCVN 7572-7:20064

Thành phần cở hạt và mô đun độ lớn

TCVN 7572-2:2006

AASHTO T27

ASTM C33

5

Hàm lượng chung bụi, bùn, sét

TCVN 7572-6:20066

Hàm lượng mica

TCVN 7572-20:20067

Phương pháp lấy mẫu

TCVN 7572-1:2006


VI. Phép thử các chỉ tiêu cơ lý Của vật liệu nhũ tương

1

Độ nhớt

22TCN354-062

Độ đồng đều và độ ổn định

22TCN354-06

AASHTO T59-01

ASTM D6930-04

3

Tốc độ phân tách

22TCN63-844

Phương pháp đánh giá hình dạng bên ngoài

22TCN63-845

Xác định độ nhớt Saybolt

22TCN354-06

AASHTO T59-01

ASTM D244-04

6

Hàm lượng nước - Hàm lượng nhưạ đường và tính chất của nhựa lấy ra từ nhũ tương

22TCN354-06


VII. Phép thử các chỉ têu cơ lý của vật liệu nhựa đường

1

Độ kim lún

22TCN279-01

AASHTO T49

ASTM D5

2

Độ kéo dài

22TCN279-01

AASHTO T51

ASTM D113

3

Nhiệt độ hoá mềm

22TCN279-01

AASHTO T53-89
4

Nhiệt độ bắt lửa

22TCN279-01

AASHTO T48

ASTM D92

5

Lượng tổn hao sau khi sấy và tính chất phần còn lại sau khi sấy

22TCN279-01

AASHTO T47

ASTM D6

6

Hàm lượng hoà tan trong dung môi Trichloroetylen

22TCN279-01

AASHTO T44

ASTM D2042

7

Xác định hàm lượng hoà tan trong benzel

22TCN63-848

Độ dính bám với đá

22TCN279-01

AASHTO D3625
9

Xác định hàm lượng chất thu được khi chưng cất

22TCN63-8410

Phương pháp lấy mẫu vật liệu nhựa

22TCN231-9611

Tỷ lệ độ kim lún của nhựa đường sau khi đun nóng ở 163oc trong 5 giờ so với độ kim lún ở 25oc

22TCN279-01
ASTM D6/ASTM D5

12

Khối lượng riêng ở 25oc

22TCN279-01

AASHTO T228

ASTM D70
VIII. Phép thử các chỉ tiêu của vật liệu bê tông nhựa ( BTN )

1

Quy định chung về lấy mẫu và gia công mẫu

22 TCN 62-842

Khối lượng thể tích

22 TCN 62-843

Khối lượng thể tích và khối lượng riêng của các cốt liệu

22 TCN 62-844

Độ rỗng dư của bê tông nhựa và độ rỗng của cốt liệu

22 TCN 62-845

Độ bão hoà nước của BTN

22 TCN62-846

Hệ số trương nở của BTN sau khi bão hoà nước

22 TCN62-847

Cường độ chịu nén của BTN

22 TCN62-848

Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt độ của BTN

22 TCN62-849

Độ bền chịu nước của BTN sau khi boã hoà nước lâu

22 TCN62-8410

Độ bền Marshall

22 TCN62-84

AASHTOT245

ASTM D1 559-95

11

Hàm lượng nhựa trong BTN

22 TCN62-8412

Hàm lượng bi tum và các thành phần hạt trong hỗn hợp BTN

22 TCN62-8413

Thành phần hạt cốt liệu trong BTN

22 TCN62-84


IX. Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu bột khoáng

1

Đánh giá hình dáng bên ngoài

22 TCN58-842

Thành phần hạt

22 TCN58-843

Hàm lượng nước

22 TCN58-844

Khối lượng riêng của bột khoáng

22 TCN58-845

Khối lượng riêng của bột khoáng và nhựa đường

22 TCN58-846

Khối lượng thể tích và độ rỗngdư

22 TCN58-84Của hỗn hợp bột khoáng7

Khối lượng thể tích và độ rỗng dư

22 TCN58-84Của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường8

Lượng mất khi nung

22 TCN58-849

Hệ số háo nước

22 TCN58-8410

Độ trương nở thể tích của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường

22 TCN58-8411

Chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng

22 TCN58-84


X. Các chỉ tiêu hoá và cơ lý của ximăng

1

Độ mịn

TCVN 4030-032

Độ dẻo tiêu chuẩn

TCVN 6017-953

Thời gian đông kết và tính ổn định thể tích

TCVN 6017-954

Giới hạn bền nén và giới hạn bền uốn

TCVN 6016-955

Lượng mất khi nung

TCVN 141-986

Lượng cặn không tan

TCVN 141-987

Hàm lượng Clo

TCVN 141-988

Độ nở sunfat

TCVN 6068-959

Khối lương riêng

TCVN 4030-03


XI. Vữa và hỗn hợp vữa xây

1

Độ linh động

TCVN 3121-20032

Độ phân tầng

TCVN 3121-20033

Khối lượng thể tích

TCVN 3121-20034

Khả năng giữ nước

TCVN 3121-20035

Giới hạn bền khi uốn

TCVN 3121-20036

Giới hạn bền khi nén

TCVN 3121-20038

Độ hụt nuớc

TCVN 3121-20039

Khối lượng riêng

TCVN 3121-2003


XII. Các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng

1

Lấy mẫu, chế tạo và bão dưỡng mẫu thử

TCVN 3105-932

Độ sụt

TCVN 3106-933

Khối lượng thể tích

TCVN 3115-934

Cường độ chịu nén

TCVN 3118-935

Cường độ chịu kéo khi uốn

TCVN 3119-936

Độ tách vữa và độ tách nước

TCVN 3109-937

Phân tích thành phần

TCVN 3110-938

Khối lương riêng

TCVN 3112-939

Độ hút nước

TCVN 3113-9310

Độ mài mòn

TCVN 3114-9311

Độ chống thấm

TCVN 3116-9313

Phương pháp không phá hoại sử dụng súng bật nẩy để xác định cường độ nén

TCXDVN 162-2004


XIII. Thử nghiệm cơ học kim loại và mối hàn

1

Kim loại - Phương pháp thử kéo

TCVN1651:2008 TCVN197-022

Kim loại - Phương pháp thử uốn

TCVN1651:2008 TCVN198-853

Mối hàn - Phương pháp thử kéo

TCVN 5403-914

Mối hàn - Phương pháp thử uốn

TCVN 5401-91


XIV.Chỉ tiêu của nước

1

Xác định độ pH

22 TCN 61-842

Xác định độ axít

22 TCN 61-843

Hàm lượng Clo

22 TCN 61-844

Hàm lượng Sunphat

22 TCN 61-845

Tổng lượng muối hoà tan

22 TCN 61-846

Hàm lượng CO2 ăn mòn

22 TCN 61-847

Hàm lượng cặn không tan

TCVN 4506-87


XV. Thí nghiệm kiểm tra hiện trường

1

Mô đun đàn hồi ( Xác định bằng cần Benkenman)

22 TCN 251-982

Mô đun đàn hồi ( Xác định bằng tấm ép cứng)

22 TCN 211-063

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

TCXD226-994

Đo độ bằng phẳng bằng thước 3 mét

22 TCN 16-795

Dung trọng, độ ẩm của đất, cấp phối đá dăm: phương pháp rót cát

22TCN346-066

Dung trọng, độ ẩm đất: phương pháp dao đai

22 TCN 02-717

Độ ẩm của cốt liệu

TCVN 7572-7:20068

Thành phần cấp phối hạt của vật liệu

TCVN7552-2:20069

Thí nghiệm độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

22TCN 278-2001

BMT-75-07-64
10

Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ chịu nén của bê tông xi măng

TCXD171-89

BMT-75-07-65
11

Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông cọc khoan nhồi

TCXDVN358-05

BMT-75-07-66XVI. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây

1

Cường độ nén, uốn

TCVN 6355-98

BMT-75-07-67
2

Độ hút nước

TCVN 6355-98

BMT-75-07-68
4

Các đường cong đặc tính của hỗn hợp Bê tông nhựa

22TCN 249-98

BMT-75-07-69: doc -> Iso -> doc
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
doc -> Quy đỊnh khảo sáT ĐỊa hình -thủy văn mã SỐ : QĐ-75-01 LẦn ban hành : 05 ngàY : 15/ 10 /2011 trang : 1/12
doc -> LẬp nhiệm vụ khảo sát thiết kế
doc -> Quy đỊnh lập báo cáO ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp báo cáo kinh tế-KỸ thuật xây dựng công trình mã SỐ : QĐ-73-02 LẦn ban hành : 06 ngàY : 22/11/2012 trang : 1/27
doc -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đỂ ĐƯa vào sử DỤNG
doc -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản số nghiệm thu hoàn thành giai đOẠn xây lắP
doc -> MỤc tiêu chất lưỢng năM 2011
doc -> MỤc tiêu chất lưỢng năM 2010
doc -> Mã số: qt-74-02 Lần ban hành: 4
doc -> KIỂm soát tài liệU
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương