sotp/Lists/ISO/Attachments/51
  Danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ hiện hành đƠn vị : VĂn phòng sở
images/File/ISO/DGNB
  VIỆn khoa học thuỷ LỢi việt nam
doc/Iso/doc
  Quy đỊnh khảo sáT ĐỊa hình -thủy văn mã SỐ : QĐ-75-01 LẦn ban hành : 05 ngàY : 15/ 10 /2011 trang : 1/12
  Quy trình thí nghiệm mã SỐ : qt-75-07 LẦn ban hành : 02 ngàY : 29/7/2010 trang : 1/16 ngưỜi viếT ngưỜi kiểM TRA ngưỜi duyệT
vanthuhqdt/iso/Danh-muc-TL-ISO-2014-T3/ISO TCCB 2014
  VĂn bản do cục ban hành stt số, ký hiệu văn bản
phuong_long_bien/iso_online/dinh_kem_thu_tuc/bieu_mau
  MẪU 04 Ủy ban nhân dâN
vanthuhqdt/iso/Data/TCCB
  ĐÀo tạo và BỒi dưỠNG
  Trang phụC, giấy chứng minh hq, DẤu số hiệu công chứC, HỘ chiếU
WebMedia/file/ISO chi cuc
  CẬp nhật ngàY 28/8/2012 Phụ lục 1
vanthuhqdt/iso/Danh-muc-TL-ISO-2014-T3/VP
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục hải quan tỉnh đỒng tháP
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  ĐIỀu khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đƯỜng khôNG
  ĐIỀu khoản bảo hiểm chiến tranh hàng hóa vận chuyển bằng đƯỜng khôNG
doc/Iso/doc
  LẬp nhiệm vụ khảo sát thiết kế
  Quy đỊnh lập báo cáO ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp báo cáo kinh tế-KỸ thuật xây dựng công trình mã SỐ : QĐ-73-02 LẦn ban hành : 06 ngàY : 22/11/2012 trang : 1/27
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOhanghoa/Bieumau
  NHỮng rủi ro đƯỢc bảo hiểm với điều kiện loại trừ như quy định trong các điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm
  1. Với điều kiện loại trừ như quy định trong các điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất tổn hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi
  ĐIỀu khoản bảo hiểm thịT ĐÔng lạnh (A)
  ĐIỀu khoản bảo hiểm thịT ĐÔng lạnh (C) 24 giờ HỎng máy lạNH
doc/Iso/doc
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đỂ ĐƯa vào sử DỤNG
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản số nghiệm thu hoàn thành giai đOẠn xây lắP
phuong_long_bien/iso_online/dinh_kem_thu_tuc/bieu_mau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
images/File/ISO/KSHS
  Quy trình mã số: vawr. Qt424-01/LĐ Lần ban hành: 02 Ngày có hiệu lực : 20/10/2014 Trang : / kiểm soát hồ SƠ
doc/Iso/doc
  MỤc tiêu chất lưỢng năM 2011
  MỤc tiêu chất lưỢng năM 2010
  Mã số: qt-74-02 Lần ban hành: 4
  KIỂm soát tài liệU
images/File/ISO/XXLD/Cap nhat 2014
  Quy trình mã số: vawr. Qt560-01/LĐ Lần ban hành: 02 Ngày có hiệu lực: 20/10/2014 Trang : / xem xét của lãnh đẠO
UserData/FileManagers/ISO/QUY-TRINH-QUAN-LY-THU-CHI-HOC-PHI
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc
UserData/FileManagers/ISO/QUY-TRINH-QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc
UserData/FileManagers/ISO/QUY-TRINH-IN-SAO-DE-THI-TUYEN-SINH
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc
UserData/FileManagers/ISO/QUY-TRINH-HO-TRO-HOC-PHI-CHO-CAN-BO-GIANG-VIEN
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc
NewsImages/file/Phong Dam bao chat luong va khao thi/ISO
  Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức
images/File/ISO/Quy trinh chung/Thuenhathauphu/Cap nhat 24_11_2011
  Quy trình mã số tài liệu Lần ban hành Ngày có hiệu lực Trang : vawr/QT740-02/khtl : 02 : 01/8/2011 : /7 thuê thầu phụ, chuyên gia, CỘng tác viêN
images/File/ISO/Quy trinh chung/TheodoiKN KH/Sua 2014
  Quy trình mã số tài liệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang : vawr/QT821-01/khtl : 02 : 20/10/2014 : /5 : / 5 theo dõi và XỬ LÝ phản hồi khách hàNG
images/File/ISO/DGNB
  Quy trình mã số: vawr. Qt822-01/LĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực : 15/5/2011 Trang : /5 ĐÁnh giá NỘi bộ
images/File/ISO/KP PN CT
  Quy trình mã số: vawr. Qt850-01/LĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực : 15/5/2011 Trang : / hoạT ĐỘng khắc phụC, phòng ngừa và CẢi tiếN
portal/vi/iso_uploads
  SỞ TÀi chính hà NỘi quy trìNH
files
  The international organnization for tandardization
tailieucuaan/ISO
  LỜi giới thiệU
phuong_long_bien/iso_online/dinh_kem_thu_tuc/bieu_mau
  GIẤy xác nhận quá trình công tác của đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1075
  Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images/File/ISO/Quy trinh chung/Doanra/Cap nhat 2014
  Quy trình mã số tài liệu Lần ban hành Ngày có hiệu lực Trang : vawr/QT751-05/khtl : 02 : 20/10/2014 : /4 quản lý ĐOÀN, CÁn bộ việN KHTL việt nam ra nưỚc ngoài công táC
PortalFolders/ImageUploads/PPBC/695/tai lieu dinh kem/ISO/QT chung
  Quy tr×nh kiÓm so¸t sù kh ng phï hîp vµ kh¾c phôc, phßng ngõa sai lçi
07. ISO/Tailieunghiepvu/ISOconnguoi/QT.7.5.1-CN1_Quytrinhkhaithacbhconnguoi/Bieu mau/BM05-CN1 Hop dong bao hiem
  HỢP ĐỒng bảo hiểm toàn diện học sinh sinh viên giáo viên cbcnv
images/stories/TDC/ISOBENHVIEN/QUYTRINH
  BỆnh viện bạch mai quy trình phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ qt. 45. Ht
directory doc Iso  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương