PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phảI ĐIỀu chỉNH, BỔ sung quy hoạCH


PHẦN THỨ NĂM CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCHtải về 0.78 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.78 Mb.
#23162
1   2   3   4   5   6   7   8

PHẦN THỨ NĂM

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu


Để hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

1.1. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch điều chỉnh bổ xung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tỉnh và của Bộ Công Thương.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu (Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quyết định số:  1505 /2003/QĐ-BTM ngày  17   tháng  11 năm  2003; Quyết định số: 11/2007/QĐ-BTM ngày 22 tháng 5 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại

- Thương nhân khi xây dựng cửa hàng xăng dầu mới phải theo đúng địa điểm đã được quy hoạch, có quy mô cửa hàng phải phù hợp và đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định để kinh doanh có hiệu quả. UBND các huyện và các ngành có liên quan cần bám sát quy hoạch đã được điều chỉnh, bổ xung để triển khai thực hiện tạo điều kiện giúp cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu theo đúng quy hoạch của tỉnh.

- Đối với các cửa hàng thuộc diên phải di dời, xoá bỏ cần có kế hoạch cụ thể để triển khai và hoàn thành xong việc di dời, xoá bỏ chậm nhất đến năm 2010. Sau năm 2010 kiên quyết không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các cửa hàng thuộc diện phải di dời, xoá bỏ.

- Đối với các cửa hàng thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đến năm 2015 hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp nhằm đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cấp nhà bán hàng... làm cho các cửa hàng xăng dầu thực sự khang trang, hiện đại đảm bảo phục vụ văn minh thương mại, để hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, có đủ khả năng cạnh tranh bình đẳng khi Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ xăng dầu.

1.2. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc cấp phép các đối tượng kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Là Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn.

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng.1.3. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm của các cửa hàng xăng dầu như kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, không đảm bảo các điều kiện về quy hoạch, xây dựng, an toàn về phòng cháy, chữa cháy; môi trường; giao thông; an ninh trật tự.

2. Quản lý Nhà nước về xây dựng.


Từ năm 2005, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành các Nghị định, Thông tư về quản lý đầu tư và xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. Để thực hiện dự án Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý về quản lý đầu tư và xây dựng. Để triển khai xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch có thể tiến hành theo các bước sau:

- Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Sở Thương mại và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cần thông báo rộng rãi Quyết định phê duyệt quy hoạch để các doanh nghiệp và nhân dân tham khảo khi lập dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Về cấp phép xây dựng mới cửa hàng xăng dầu thực hiện theo quy định của Chính phủ (quy định tại điều 21 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND tỉnh. Trước khi cấp phép xây dựng cần có ý kiến thoả thuận về địa điểm quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu của Sở Thương mại.

- Thiết kế xây dựng cửa hàng phải tuân thủ đúng các yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


3. Quản lý Nhà nước về an toàn phòng cháy chữa cháy.


Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cửa hàng xăng dầu, trước hết phải bảo đảm xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành (TCVN 4530 - 1998 và TCVN 5684 - 2003). Công an Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an huyện, thành phố, thị xã tham gia vào công tác quản lý ở tất cả các giai đoạn:

- Khảo sát hiện trường để thỏa thuận sơ bộ về địa điểm xây dựng.

- Thẩm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy của hồ sơ thiết kế để có văn bản thỏa thuận.

- Trong quá trình nghiệm thu đưa vào khai thác, Công an Phòng cháy và chữa cháy tỉnh sẽ kiểm tra thực địa để cho phép đưa công trình vào sử dụng.

- Thường xuyên kiểm tra cửa hàng để chấn chỉnh những sai phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các chủ cửa hàng, các doanh nghiệp.

- Kiên quyết xử lý mọi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, đình chỉ ngừng kinh doanh đối với các cửa hàng có vi phạm.

4. Quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường.


Hướng dẫn các thương nhân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài nguyên đất đai và môi trường. Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai, tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Đặc biệt về môi trường, để khắc phục sự ô nhiễm từ nước thải nhiễm dầu bắt buộc phải có hố lắng gạn dầu 03 ngăn. Toàn bộ nước thải từ khu vực có xăng dầu cần chảy qua hố lắng gạn dầu trước khi thải ra ngoài. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường được thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản:

- TCVN 5295 - 1995: Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu.

- TCVN 5938 - 1995: Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

Đối với công tác quản lý về môi trường, chủ doanh nghiệp phải có cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan chức năng cấp Giấy cam kết bảo vệ môi trường.


5. Quản lý Nhà nước về giao thông.


- Chính phủ và Bộ giao thông vận tải đã ban hành các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện luật giao thông: Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ, Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 7/11/2005 của Bộ giao thông vận tải.

- Đóng cửa các cửa hàng xăng dầu có mặt bằng không đảm bảo về an toàn giao thông, vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

- Việc bổ xung cửa hàng mới phải tuân thủ các quy định của ngành Giao thông vận tải về khoảng cách tối thiểu nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ, mặt bằng bố trí công trình, tuân thủ về đấu nối và an toàn giao thông.

- Ngành giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý quy hoạch, chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công đối với các cửa hàng xăng dầu dọc theo các tuyến đường bộ.

- Bộ giao thông vận tải thoả thuận quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu liên quan đến các đường quốc lộ, Sở giao thông vận tải thoả thuận quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu liên quan đến các tuyến đường tỉnh lộ.

- Cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản đối với đoạn đường dẫn nằm trong hành lang an toàn đường bộ, thiết kế đấu nối đảm bảo kỹ thuật, thoát nước và các biển báo hiệu an toàn giao thông theo quy định.

- Cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép thi công san lấp, thi công hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

6. Phân công, phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cơ quan của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.


Để thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động và phát triển cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công quản lý cụ thể như sau:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: hướng dẫn và quản lý phát triển về địa điểm kinh doanh cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; kiểm tra kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: hướng dẫn và quản lý Nhà nước về sử dụng đất đai và môi trường đối với các cửa hàng xăng dầu.

- Sở Xây dựng: hướng dẫn và quản lý Nhà nước về xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Công an PCCC tỉnh và Công an huyện, thành phố, thị xã: hướng dẫn và quản lý về phòng chống cháy nổ và trật tự xã hội đối với các cửa hàng xăng dầu.

- Sở Khoa học và Công nghệ quản lý Nhà nước về chất lượng và đo lường, thường xuyên kiểm tra và xử lý đối với các cửa hàng xăng dầu không đảm bảo chất lượng và đo lường.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn và quản lý về đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư đối với các dự án có liên quan đến thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Trên cơ sở các nội dung như trên, Sở Thương mại chủ trì, phối hợp các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã sẽ hướng dẫn và quản lý hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu, chịu trách nhiệm đầu mối quản lý Nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Có trách nhiệm mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu cho người trực tiếp kinh doanh xăng dầu.

- Sở Tài chính: phối hợp với các sở, ngành thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải di dời, giải toả để phục vụ cho mục đích công cộng, phù hợp với quy định của pháp luật.

II. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỬA HÀNG XĂNG DẦU.


Tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu theo quy hoạch này, bao gồm các nguồn vốn:

- Vốn của các doanh nghiệp trong nước (doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân) và các doanh nghiệp nước ngoài khi Nhà nước thực hiện chủ trương mở cửa thị trường phân phối xăng dầu ra nước ngoài.

- Vốn của các tổ chức tín dụng và các nguồn huy động khác để xây dựng cửa hàng xăng dầu theo nguyên tắc kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn trả đủ vốn vay.

UBND tỉnh có kế hoạch cải tạo, nâng cấp xây dựng mới các tuyến đường giao thông trong tỉnh, phát triển các tuyến truyền tải điện- nước- thông tin liên để tạo điều kiện cho hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả.


III. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT.

1. Giải pháp công nghệ.


Xăng dầu được vận chuyển từ các kho trung chuyển và nhập vào bể chứa qua hệ thống nhập kín bằng phương pháp tự chảy. Mỗi bể chứa có một hệ thống nhập riêng biệt; tại hố van, đầu bể ống nhập được lắp đặt van chặn để bảo đảm an toàn khi vận hành. Cần có hệ thống hồi hơi để khi nhập hàng không gây thất thoát hơi xăng ra môi trường bên ngoài. Xăng dầu được hút từ bể chứa và xuất cho ôtô, xe máy qua cột bơm; tại hố van đầu bể, ống hút được lắp đặt các van chặn. Mỗi cột bơm có một hệ thống xuất riêng biệt. Nếu cột kép thì mỗi vòi xuất 01 loại hàng. Để đảm bảo an toàn cho bể chứa, mỗi bể chứa xăng dầu được lắp một hệ thống van thở và bình ngăn tia lửa riêng biệt. Cần sử dụng sơn gốc epoxy để sơn bên trong bể, đảm bảo tuổi thọ.

2. Giải pháp tự động hóa.


Để phù hợp với sự phát triển trong tương lai và phù hợp trình độ khoa học công nghệ của khu vực và thế giới nhằm hội nhập dễ dàng, thuận lợi, đảm bảo có uy tín và sự tin tưởng đối với khách hàng, trong cửa hàng xăng dầu chọn dùng các thiết bị tự động hóa như sau:

Bán hàng: Sử dụng cột bơm xăng loại điện tử, có nút đặt tự động cấp theo số lượng hàng, hoặc số lượng tiền theo hàng mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo được tính mở và sự tương thích trong tương lai, ở những khu du lịch, khi có nhu cầu phục vụ khách nước ngoài thì cần lắp đặt các hệ thống bán hàng bằng thẻ từ.

Khu bồn bể: Sử dụng thiết bị đo mức xăng dầu tự động, có hiển thị tại chỗ và truyền dẫn tín hiệu về văn phòng để xử lý.

Khu văn phòng cửa hàng: Lắp đặt hệ thống máy vi tính có phần mềm quản lý, để cập nhật số liệu theo dõi và báo cáo.


3. Giải pháp xây dựng.


Theo phân loại, dự án đưa ra 3 loại cửa hàng xăng dầu. Giải pháp tổng mặt bằng được nghiên cứu theo hướng thuận tiện cho việc phân kỳ đầu tư xây dựng, cùng với các xu hướng xây dựng trạm dịch vụ xăng dầu tiên tiến mà đối tượng được phục vụ chủ yếu là các phương tiện giao thông đường bộ hiện đại.

- Giải pháp kiến trúc: Các hạng mục kiến trúc của cửa hàng được thiết kế theo hướng tạo từng khối có chức năng cụ thể, với khẩu độ nhà và hình thức kiến trúc thống nhất. Các hạng mục này có thể được xây dựng một cách độc lập cũng như có khả năng kết hợp linh hoạt với nhau trong một công trình. Giải pháp này thích hợp với quá trình phát triển cửa hàng theo từng bước đầu tư, có tính điển hình hóa xây dựng cao.

- Giải pháp kết cấu: Có thể sử dụng các giải pháp kết cấu lắp ghép: sử dụng các loại vật liệu thép, bê tông cốt thép, hoặc giải pháp toàn khối trong đó vật liệu chủ yếu là bê tông cốt thép, gạch, đá.

- Giải pháp cấp nước sinh hoạt và sản xuất: Các cửa hàng xăng dầu nằm tại các khu đô thị, các thị trấn, khu công nghiệp... có hệ thống cấp nước sạch của các khu dân cư. Các cửa hàng nằm ở vùng nông thôn, miền núi hoặc khu đô thị mới không có hệ thống cấp nước chung phải sử dụng nguồn nước giếng khoan. Phải xây dựng thêm hệ thống xử lý nước giếng khoan để khử sắt và tạp chất cơ học.

- Giải pháp thoát nước và vệ sinh môi trường: Sơ đồ hệ thống thoát nước được mô tả như sau:

NƯỚC THẢI

NƯỚC BẨN KHÔNG NHIỄM XĂNG DẦUNƯỚC NHIỄM BẨN XĂNG DẦU
NƯỚC MƯA


SINH HOẠT

RỬA XE

CHỮA CHÁY

ĐỔ MUI XE

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP


HỐ LẮNG GẠN NHIỀU CẤP
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG

- Giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy: Khi lựa chọn vị trí và thiết kế cửa hàng, phải tuân thủ theo đúng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn chính: Tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình TCVN 2622 - 1995; Tiêu chuẩn TCVN 4530 - 1998 “Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế”. Cửa hàng được trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu theo quy định như: Bình tạo bọt xách tay, hố cát, bể nước, chăn sợi, xô, xẻng. Các biển báo về an toàn phòng cháy chữa cháy như: cấm lửa, cấm hút thuốc... phải đặt tại khu vực cửa hàng, bể chứa. Lắp đặt các biển hướng dẫn cho xe ra vào. Có bảng nội quy cụ thể về an toàn phòng cháy chữa cháy. Người bán hàng phải được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ về bán hàng, sử dụng máy móc thiết bị và an toàn phòng cháy chữa cháy.


PHẦN THỨ SÁU

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN.


Có thể khẳng định sự cần thiết phải lập dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020” với các lý do chủ yếu sau:

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu là cụ thể hóa một trong những nội dung Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch ngành Thương mại của tỉnh nhằm tạo sự đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch; Phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu có định hướng đúng đắn, khoa học, bền vững, thuận lợi cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

- Lập lại trật tự trong bán lẻ xăng dầu, đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

- Xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình một hệ thống cửa hàng xăng dầu khang trang, hiện đại, nâng cao mỹ quan kiến trúc đô thị, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh. Phát triển kinh doanh xăng dầu, hiện đại hóa và tăng cao tính tiện ích, kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác để tăng hiệu quả đầu tư, khai thác tốt hơn cơ sở vật chất hiện có của các doanh nghiệp. Phát huy nội lực, huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế.

- Giúp các doanh nghiệp chủ động về kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các cửa hàng xăng dầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy hoạch chung.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện có trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân.

Hệ thống cửa hàng hiện có được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế của tỉnh. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UB ngày 22/6/2004 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn nhiều điều bất cập, đặc biệt là vẫn còn tồn tại các cửa hàng xây dựng từ trước khi có quy hoạch nên lạc hậu về công nghệ, kỹ thuật, thiếu mỹ quan thương nghiệp; chất lượng phục vụ và văn minh thương mại của một bộ phận không nhỏ cửa hàng xăng dầu chưa cao và chưa đồng đều, đồng thời cũng bộc lộ một số yếu kém, hạn chế về chất lượng xây dựng, chất lượng phục vụ, mật độ phân bố trên địa bàn chưa phù hợp, năng suất bán chưa khai thác hết năng lực và làm cho hiệu quả đầu tư của xã hội chưa cao. Do vậy khi triển khai thực hiện dự án quy hoạch này cần triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp về quản lý Nhà nước, về kỹ thuật, trong đó quan tâm tạo điều kiện để thương nhân được thuê đất ở các vị trí thuận tiện, trong quy hoạch để phát triển cửa hàng xăng dầu khang tranh, hiện đại thay thế các cửa hàng có quy mô nhỏ hẹp, thiết bị lạc hậu. Các ngành, các cấp cải tiến quy trình thẩm định, cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu đảm bảo đúng quy định của Nhà nước không gây khó khăn cho thương nhân.

Yêu cầu phát triển trong thời gian tới đòi hỏi lượng xăng dầu phục vụ càng tăng, vì vậy trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ở những khu vực thực sự có nhu cầu tiêu dùng xăng dầu cao mà khi xây dựng quy hoạch này chưa tính hết được.


II. KIẾN NGHỊ.


- Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành TW ban hành đồng bộ các chính sách liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu nhằm tạo điều kiện cho thương nhân yên tâm đầu tư kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ nguồn xăng dầu cho xã hội, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt hơn nữa chức năng của mình.

- Đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối và tổng đại lý xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm phát triển thêm và đầu tư cải tạo nâng cấp các cửa hàng hiện có trên địa bàn tỉnh để cùng với các thành phần kinh tế khác tạo nên hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn ngày càng khang trang, hiện đại./.
Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương