BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 49.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích49.19 Kb.
#731


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 3117/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật

của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;


- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)Trần Quốc Khánh


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3117/QĐ-BKHCN

Ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.

Hai năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật với các nội dung chủ yếu như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (09 tháng 11 hàng năm), làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ pháp luật của toàn ngành Khoa học và Công nghệ.

Tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chú trọng tới các văn bản mới ban hành, liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân, đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ

Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013, 2014; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2015, bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng đơn vị.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2015 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

- “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

1. Nội dung

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt chú trọng các Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật đã được ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cụ thể: Luật sở hữu trí tuệ, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chuyển giao công nghệ, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Luật năng lượng nguyên tử, Luật công nghệ cao, Luật đo lường, Luật khoa học và công nghệ và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; pháp luật về phòng chống tham nhũng, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ ...Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân,; các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh kinh tế Á – Âu, Liên minh Châu Âu, đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ pháp lý của luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

d) Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2015, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật;

đ) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Hình thức

a) Tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục; đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, Báo, Tạp chí,...);

b) Tổ chức phổ biến thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo; phát hành tài liệu về pháp luật; hỗ trợ pháp lý…;

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2015;

d) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2015 thông qua hệ thống điện tử, hệ thống Pano, băng rôn tại trụ sở đơn vị, ...

Các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật bảo đảm hiệu quả. Riêng trong ngày 09 tháng 11 năm 2015, các đơn vị tập trung thực hiện một trong các hình thức: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, hội thảo và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật.

3. Thời gian

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong năm 2015, từ ngày 02 tháng 11 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ 02 đến ngày 09 tháng 11 năm 2015.IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ tùy theo đặc điểm từng đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật hiệu quả.

2. Trung tâm Tin học, các Báo, Tạp chí tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp, đối thoại, trả lời phỏng vấn ... về Ngày Pháp luật.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trong ngành khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

c) Tổ chức đánh giá về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2015; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật.

4. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trong Kế hoạch.V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25 tháng 11 năm 2015 và qua địa chỉ email: vuphapche@most.gov.vn.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2015./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)Trần Quốc KhánhКаталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 49.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương