CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.73 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.73 Mb.
#108
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


Số hiệu gói thầu:

02

Tên gói thầu:

Toàn bộ Phần xây lắp của dự án

Dự án:

Nhà hành chính một cửa và phường đội của trụ sở UBND phường Thuận Lộc

Chủ đầu tư

Ủy ban nhân dân phường Thuận Lộc

Đơn vị lập HSYC

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Kiến Trúc Xanh

Huế, tháng 3 năm 2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


Số hiệu gói thầu:

02

Tên gói thầu:

Toàn bộ Phần xây lắp của dự án

Dự án:

Nhà hành chính một cửa và phường đội của trụ sở UBND phường Thuận Lộc

Phát hành ngày:

10/03/2016


Chủ đầu tư

UBND Phường Thuận Lộc

Chủ tịch


Phan Thị Cúc


Bên mời thầu

C.Ty TNHH TVĐT Kiến TrúcXanh

Giám đốc


Lê Minh Ngọc


TỪ NGỮ VIẾT TẮT


Chủ đầu tư

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên

Dự án

Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

ĐKHĐ

Điều kiện của hợp đồng

HSYC

Hồ sơ yêu cầu

HSĐX

Hồ sơ đề xuất

Luật đấu thầu

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Nghị định 63/CP

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

VND

Đồng Việt Nam


Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU
Mục 1. Phạm vi gói thầu

1. Bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư Kiến Trúc Xanh mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án.

2. Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để thực hiện gói thầu: Ngân sách cấp theo kế hoạch vốn.

3. Loại hợp đồng: trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu.Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Hạch toán tài chính độc lập;

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

a) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với chủ đầu tư (UBND phường Thuận Lộc, địa chỉ: 124 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Lộc, thành phố Huế), Bên mời thầu (Công ty TNHH tư vấn đầu tư Kiến Trúc Xanh, địa chỉ: Nhà B2-302, Khu A, Khu Đô Thị An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế).

b) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

c) Không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:

+ Tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Kiến trúc Xanh, địa chỉ: Khu đô thị An Vân Dương, phường Xuân Phú, TP Huế;

+ Tư vấn thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế, địa chỉ: 24 Tố Hữu, thành phố Huế;

+ Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX: Công ty TNHH tư vấn đầu tư KIến Trúc Xanh; địa chỉ:  MERGEFIELD "Dia_chi_ban" Nhà B2-302, Khu A, Khu Đô Thị An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế;

+ Tư thẩm định HSYC, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Anh Sơn; địa chỉ: Số 18 Kiệt 66 đường Ngự Bình, TP Huế.

6. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Không quy định;

7. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trường

1. Làm rõ HSYC

Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên mời thầu muộn nhất vào ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 03 ngày làm việc. Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYC của nhà thầu, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ và tất cả các nhà thầu khác đã mua hoặc nhận HSYC từ bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYC thì bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSYC theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này.

2. Sửa đổi HSYC

Trường hợp sửa đổi HSYC, bên mời thầu sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSYC không muộn hơn ngày 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian để sửa đổi HSĐX, bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu quy định tại khoản 1 Mục 11 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu bằng việc sửa đổi HSYC.

3. Khảo sát hiện trường

Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSYC. Các chi phí, rủi ro trong quá trình khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu.Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự chào hàng.

2. Đồng tiền tham dự chào hàng và đồng tiền thanh toán là VND.

3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến HSĐX được trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.Mục 6. Thành phần của HSĐX

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;

2. Bản cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu;

3. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 – Biểu mẫu;

4. Bảo lãnh dự thầu theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b Chương III – Biểu mẫu;

5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng, của nhà thầu và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;


Каталог: dichvu -> dauthau
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU

tải về 1.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương