BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 67.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích67.89 Kb.
#791


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 804/QĐ-BKHCNHà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012

thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nội dung công việc theo đúng nội dung và tiến độ nêu tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Tin học (để đưa tin);

- Lưu VT, VP (3).


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Trần Việt Thanh
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH

RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 263/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)I. Phân công các đơn vị thực hiện

STT

Tên nhóm thủ tục, quy định hành chính cần rà soát

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Thủ tục, quy định có liên quan về thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài.

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Văn phòng Bộ.

2

Thủ tục, quy định có liên quan về thông báo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Văn phòng Bộ.

3

Thủ tục, quy định có liên quan về thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trong nước.

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Văn phòng Bộ.

4

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Văn phòng Bộ.

5

Thủ tục, quy định có liên quan về chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Văn phòng Bộ.

6

Thủ tục, quy định có liên quan về thẩm tra nội dung khoa học và công nghệ dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư.

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

Văn phòng Bộ.

7

Thủ tục, quy định có liên quan đến chi thường xuyên hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Bộ.II. Kế hoạch thực hiện

STT

Nội dung công việc


Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Công tác tập huấn
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức thống kê và rà soát thủ tục hành chính (TTHC) theo các biểu mẫu (Biểu mẫu thống kê TTHC; Biểu mẫu đánh giá TTHC; Biểu mẫu đánh giá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; Biểu mẫu đánh giá yêu cầu, điều kiện; Biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC) cho các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm rà soát TTHC trọng tâm.

Văn phòng Bộ

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.Trước ngày

12/5/2012

II

Thống kê TTHC


Thống kê TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai và yêu cầu, điều kiện kèm theo từng TTHC thuộc nhóm TTHC được phân công rà soát.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.
Hoàn thành trước ngày 31/5/2012Lập danh mục TTHC thuộc nhóm TTHC được phân công rà soát.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.
III

Triển khai thực hiện rà soát TTHC tại các đơn vị


Điền các biểu mẫu rà soát TTHC.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.
Hoàn thành trước ngày 30/6/2012
Hoàn thành trước ngày 30/6/2012Sơ đồ hóa các TTHC đã rà soát.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.


Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát TTHC và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.


Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kết quả điền các biểu mẫu rà soát; Báo cáo kết quả rà soát TTHC và đề xuất Phương án đơn giản hóa của đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.


Gửi kết quả rà soát TTHC về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Bộ) gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo kết quả rà soát rà soát TTHC và đề xuất Phương án đơn giản hóa;

- Danh mục các TTHC, các bộ phận cấu thành của từng TTHC;

- Các Biểu mẫu rà soát.- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.


Chỉnh sửa các biểu mẫu theo yêu cầu của Văn phòng Bộ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ.
Trong quá trình triển khai

IV

Triển khai rà soát TTHC tại Bộ

- Kiểm tra, rà soát 07 nhóm TTHC trọng tâm;

- Tổng hợp các lỗi, sai sót gửi trả lại đơn vị để hoàn chỉnh.Văn phòng Bộ

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.Trước ngày 15/7/2012Triển khai các hoạt động tham vấn:

- Trao đổi với các tổ chức, cá nhân về kết quả rà soát;

- Thu thập ý kiến phản biện của các chuyên gia;

- Thực hiện một số hoạt động điều tra, khảo sát;

- Tổ chức hội thảo đóng góp vào phương án đơn giản hóa các rà soát TTHC trọng tâm.


Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia tham vấn;

- Các đơn vị chức năng của

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các đơn vị chức năng của

Bộ Tài chính;

- Các tổ chức khoa học và công nghệ;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.


Trước ngày

31/7/2012Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hoá TTHC gửi Bộ trưởng.

Văn phòng Bộ

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.Trước ngày

10/8/2012Xin ý kiến góp ý Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hoá TTHC của Bộ.

Văn phòng Bộ


- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.Trước ngày

15/8/2012Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Báo cáo kết quả rà soát - Phương án đơn giản hoá TTHC của Bộ và gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Bộ

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.Trước ngày

25/8/2012Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 67.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương