BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chínhtải về 120.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích120.39 Kb.
#651
BIỂU THỐNG KÊ TTHC
Tên thủ tục hành chính: Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ

Tên đơn vị kê khai: Cục kiểm lâm

Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

a) Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ

c) Thẩm định hồ sơ: Trường tra hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay

d) Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Hạt Kiểm lâm nơi nộp hồ sơ

Cách thức thực hiện

Trực tiếpHồ sơ

a) Hồ sơ gồm:

- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)

- Hoá đơn bán hàng (nếu có)

- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản

b) Số lượng: 01 bộ (bản Chính)
Thời hạn giải quyết

- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư

Mẫu đơn, tờ khai

- Bảng kê lâm sản

- Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

Phí, lệ phí

KhôngKết quả thực hiện TTHC

- Kết quả: Xác nhận trên bảng kê lâm sản

- Thời hạn hiệu lực của kết quả: Không quy định

Điều kiện thực hiện TTHC

khôngCăn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư sô 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012Liên hệ

Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng

- Địa chỉ cơ quan: Phòng TT-PC, Cục Kiểm lâm

- Số điện thoại cơ quan: 04 37335683

- Địa chỉ email: nxthang@kiemlam


Ghi chú: Tài liệu về nguồn gốc lâm sản:  • Lâm sản khai thác từ rừng trong nước gồm: Giấy phép khai thác lâm gỗ; Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm

  • Lâm sản nhập khẩu gồm: Tờ khai hải quan; Bảng kê lâm sản của nước xuất khẩu; Văn bản chứng nhận về nguồn gốc lâm sản của nước xuất khẩu; Giấy phép CITES

Mẫu: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
………………………………………

………………………………………Số: /BKLSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tờ số:…….
BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................)


TT

Tên lâm sản


Nhóm gỗ

Đơn vị tính

Quy cách lâm sản

Số lượng

Khối lượng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ngày..........tháng.........năm 20.....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN

Mẫu: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢNNHẬP XƯỞNGXUẤT XƯỞNG


Ngày tháng năm

Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)Đơn vị tính

Số lượng

Khối lượng

Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo

Ngày tháng năm

Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)Đơn vị tính

Số lượng

Khối lượng

Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Ghi chú: cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó.
Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 120.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương