PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phảI ĐIỀu chỉNH, BỔ sung quy hoạCHtải về 0.78 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.78 Mb.
#23162
  1   2   3   4   5   6   7   8

“Dự thảo”

DỰ ÁN


ĐIỀU CHỈNH, BỔ XUNG QUY HOẠCH

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020


PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH


Xăng dầu là mặt hàng chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân, được sử dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực và phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của nhân dân. Xác định được vị trí đặc biệt của mặt hàng này, trong những năm qua, công tác quản lý kinh doanh xăng dầu đã được Chính phủ, các Bộ ngành và UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện vì vậy các tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng này phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hệ thống cửa hàng xăng dầu được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ, nhiều cửa hàng đã chấp hành tương đối tốt các điều kiện về địa điểm kinh doanh, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, ... Tuy nhiên do chưa có quy hoạch nên một số cửa hàng xây dựng khoảng cách còn quá gần nhau, thiết bị còn chắp vá chưa đồng bộ, thiết bị đo đếm kiểm soát chất lượng hàng hoá chưa hiện đại, thiếu thiết bị phòng chống cháy nổ, môi trường, ... Để khắc phục tồn tại trên và tạo lập một hệ thống kinh doanh xăng dầu ổn định, hoạt động hiệu quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, Chính phủ đã ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu trong đó nhấn mạnh phải xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thương mại và UBND tỉnh Ninh Bình, năm 2002 Sở Thương mại đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh lập quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1432/QĐ-UB ngày 22/6/2004 với các nội dung: đến năm 2010 có 122 cửa hàng xăng dầu, trong đó xây dựng mới 52 cửa hàng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng 18 cửa hàng; di dời, xoá bỏ 12 cửa hàng; định hướng đến 2020 xây dựng mới thêm 30 cửa hàng trên địa bàn tỉnh làm cho hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn được nâng cấp cả về quy mô và chất lượng phục vụ. Kết quả thực hiện quy hoạch, từ năm 2004 đến nay Sở Thương mại đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã thẩm định, trình UBND tỉnh cho phép các doanh nghiệp xây dựng mới 21 cửa hàng; cải tạo, nâng cấp 01 cửa hàng; xoá bỏ, chuyển không làm nhiệm vụ kinh doanh 09 cửa hàng. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 94 cửa hàng xăng dầu tập trung trên các tuyến Quốc lộ 1, QL 10, QL 12B, QL 45, các đường tỉnh, đường huyện, đường liên huyện và xã. Nhìn chung, trong những năm qua hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện tốt định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2010 và 2020 là đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, trước mắt phải tập trung phát triển những ngành, lĩnh vực tỉnh ta có thế mạnh như sản xuất xi măng, sắt thép, phát triển các ngành công nghiệp dệt may, chế biến nông sản thực phẩm, phát triển du lịch, ... tập trung phát triển mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, hệ thống giao thông trong tỉnh nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới cần thiết phải xây dựng mới một số cửa hàng xăng dầu có quy mô phù hợp, đồng thời xoá bỏ những cửa hàng không còn phù hợp; cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu ( chủ yếu là của doanh nghiệp tư nhân ) hiện nay thiết bị đã lạc hậu, xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện theo quy định của nhà nước. Vì vậy trong thời gian tới cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiến tới đủ sức hội nhập với khu vực và thế giới.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020 còn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý đất đai, an toàn giao thông, quản lý hoạt động thương mại đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xăng dầu kinh doanh hiệu quả. Đây là một nội dung nhằm cụ thể hoá quy hoạch phát triển thương mại Ninh Bình đến năm 2020 đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh ta.


II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÍNH.


1. Những văn bản chủ yếu có liên quan đến chủ trương của Nhà nước, Bộ Công Thương, tỉnh Ninh Bình có liên quan đến quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu bao gồm:

- Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

- Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

- Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt đề cương và dự toán Dự án Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

2. Các Luật Thương mại, Giao thông, Doanh nghiệp, Xây dựng, Đất đai, Môi trường, Phòng cháy và chữa cháy...

3. Quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam:

- TCVN - 4530 - 1998: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN - 5307 - 2002: Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 5684 - 1992: An toàn cháy các công trình xăng dầu.

- Các TCVN khác có liên quan đến quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Các số liệu thống kê về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các số liệu về kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

5. Những tài liệu tham khảo chính: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIX. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2010. Niên giám thống kê. Các báo cáo quy hoạch, thông tin kinh tế - xã hội khác có liên quan.

6. Các tài liệu và văn bản của Nhà nước khác có liên quan.Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương