PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phảI ĐIỀu chỉNH, BỔ sung quy hoạCH


II. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020tải về 0.78 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.78 Mb.
#23162
1   2   3   4   5   6   7   8

II. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020.

1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Hiên trạng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay là 94 cửa hàng (Phụ lục 1). Căn cứ Quy hoạch đã được phê duyệt nay điều chỉnh Quy hoạch xăng dầu đến năm 2020 như sau:

1.1. Cửa hàng xoá bỏ, di dời.


1.1.1. Theo Quy hoạch đã được duyệt, tiếp tục thực hiện xoá bỏ, di dời 6 cửa hàng: Thành phố Ninh Bình 3 cửa hàng, huyện gia Viễn 1 cửa hàng, huyện Kim Sơn 1 cửa hàng và huyện Yên Khánh 1 cửa hàng.

1.1.2. Quy hoạch bổ sung thêm 9 cửa hàng cần xoá bỏ, di dời gồm: Thành phố Ninh Bình 2 cửa hàng, huyện Hoa Lư 1 cửa hàng, huyện Kim Sơn 1 cửa hàng, huyện Nho Quan 2 cửa hàng và huyện Yên Khánh 3 cửa hàng.Như vậy từ này đến năm 2020 sẽ xoá bỏ, di dời 15 cửa hàng gồm, thành phố Ninh Bình 5 cửa hàng, huyện Hoa Lư 1 cửa hàng, huyện Gia Viễn 1 cửa hàng, huyện Kim Sơn 2 cửa hàng, huyện Nho Quan 2 cửa hàng và huyện Yên Khánh 4 cửa hàng

(Chi tiết xem phụ lục 2a).

1.2. Cải tạo, nâng cấp.


1.2.1. Trong quy hoạch đã phê duyệt có 18 cửa hàng phải nâng cấp, cải tạo nay đã đưa vào bổ xung quy hoạch di dời, xoá bỏ 7 cửa hàng còn lại 11 cửa hàng tiếp tục giữ nguyên trong quy hoạch cải tạo, nâng cấp gồm: thành phố Ninh Bình 1 cửa hàng, thị xã Tam Điệp 1 cửa hàng, huyện Gia Viễn 1 cửa hàng, huyện Kim Sơn 2 cửa hàng, huyện Yên Khánh 1 cửa hàng và huyện Nho Quan 3 cửa hàng và huyện Yên Mô 2 cửa hàng.

1.2.2. Quy hoạch bổ sung cải tạo, nâng cấp thêm 31 cửa hàng gồm: thành phố Ninh Bình 4 cửa hàng, thị xã Tam Điệp 2 cửa hàng, huyện Gia Viễn 4 cửa hàng, huyện Yên Mô 1 cửa hàng, huyện Kim Sơn 10 cửa hàng, huyện Yên Khánh 5 cửa hàng, huyện Nho Quan 4 cửa hàng, huyện Hoa Lư 1 cửa hàng.Như vậy đến năm 2020 tổng số cửa hàng xăng dầu quy hoạch cải tạo, nâng cấp là 42 cửa hàng gồm: thành phố Ninh Bình 5 cửa hàng, thị xã Tam Điệp 3 cửa hàng, huyện Gia Viễn 5 cửa hàng, huyện Yên Mô 3 cửa hàng, huyện Kim Sơn 12 cửa hàng, huyện Yên Khánh 6 cửa hàng, huyện Nho Quan 7 cửa hàng, huyện Hoa Lư 1 cửa hàng

(Chi tiết xem phụ lục 2b).

* Tiếp tục giữ nguyên 37 cửa hàng còn lại trong tổng số 94 cửa hàng xăng dầu (trong đó có 21 cửa hàng xây dựng mới từ năm 2004) có đủ diện tích, bảo đảm các điều kiện kinh doanh, trang thiết bị tương đối hiện đại và phù hợp quy hoạch gồm: thành phố Ninh Bình 6 cửa hàng, thị xã Tam Điệp 7 cửa hàng, huyện Gia Viễn 6 cửa hàng, huyện Yên Mô 5 cửa hàng, huyện Kim Sơn 4 cửa hàng, huyện Yên Khánh 4 cửa hàng, huyện Nho Quan 4 cửa hàng, huyện Hoa Lư 1 cửa hàng.

1.3. Các địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhưng chưa đầu tư xây dựng. Điều chỉnh quy hoạch lại như sau.


1.3.1. Giữ nguyên 51 địa điểm đã quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu nhưng chưa được đầu tư xây dựng. Những vị trí này hiện nay vẫn còn phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã; phù hợp với Quy hoạch thương mại, các quy hoạch phát triển giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị...cụ thể như sau: huyện Gia Viễn 8 địa điểm, huyện Hoa Lư 5 địa điểm, huyện Kim Sơn 6 địa điểm, thành phố Ninh Bình 5 địa điểm, huyện Nho Quan 5 địa điểm, thị xã Tam Điệp 4 địa điểm, huyện Yên Khánh 8 địa điểm, huyện Yên Mô 10 địa điểm.

1.3.2. Bổ sung quy hoạch địa điểm xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trong những năm tới; Căn cứ theo dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 tăng bình quân là 16,2% và khối lượng xăng dầu tiêu thụ đến năm 2015 dự báo tăng gấp 3,8 lần so với năm 2006 và vào năm 2020 tăng gấp 8,2 lần so với năm 2006. Như vậy, ngoài cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu hiện có, tiếp tục đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu tại các vị trí quy hoạch còn phù hợp, cần thiết phát triển thêm một số cửa hàng dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến giao thông đường thuỷ, các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, các xã nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dung của nhân dân. Theo đó tổng nhu cầu cần thiết để xây dựng cửa hàng xăng dầu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh dự kiến xây dựng thêm 66 địa điểm. Cụ thể như sau: Huyện Gia Viễn 6 địa điểm, huyện Hoa Lư 4 địa điểm, huyện Kim Sơn 11 địa điểm, thành phố Ninh Bình 6 địa điểm, huyện Nho Quan 15 địa điểm, thị xã Tam Điệp 3 địa điểm, huyện Yên Khánh 8 địa điểm, huyện Yên Mô 13 địa điểm.

Như vậy tổng số cửa hàng đã được quy hoạch xây dựng mới theo quyết định 1432/QĐ-UB còn phù hợp, tiếp tục giữ nguyên là 51 địa điểm và quy hoạch bổ xung xây dựng mới thêm 66 địa điểm sẽ nâng tổng số cửa hàng xăng dầu quy hoạch xây dựng mới trên địa bàn đến năm 2020 là 117 cửa hàng.(Chi tiết xem phụ lục 3)

1.3.3. Số lượng cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

Đến năm 2020, tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 196 cửa hàng. Cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu

Số lượng

1

Số cửa hàng xăng dầu hiện có

94

1.1

Số cửa hàng xăng dầu giữ nguyên hiện trạng

37

1.2

Số cửa hàng xăng dầu cần cải tạo, nâng cấp

42

2

Số CHXD cần xoá bỏ, di dời

15

3

Số địa điểm quy hoạch xây dựng mới

117

3.1

Số địa điểm đã quy hoạch cần giữ nguyên

51

3.2

Số địa điểm cần thiết bổ sung thêm

66

4

Tổng số cửa hàng xăng dầu quy hoạch đến năm 2020

196


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương