Đồng Xoài, ngày 21 tháng 9 năm 2006tải về 9.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.61 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số : 1602/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Xoài, ngày 21 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế

đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 867/TT-SYT ngày 13/9/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH :Điều 1. Công nhận xếp hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II.

Điều 2. a) Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước được thực hiện theo Mục D, Phần II, Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế.

b) Việc truy lĩnh mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm phần chênh lệch giữa mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới so với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ (nếu có) được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Phần IV, Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế.Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương