MỤc lục danh mục bảng V danh mục hình VII danh mục bảN ĐỒ VIIItải về 3.31 Mb.
trang1/40
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Quy hoạch chi tiết NTTS trên địa bàn huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đến năm 2020

MỤC LỤC


DANH MỤC BẢNG v

DANH MỤC HÌNH vii

DANH MỤC BẢN ĐỒ viii

CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix

PHẦN I 1

GIỚI THIỆU CHUNG 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Mục tiêu quy hoạch 2

1.3. Phạm vi, nội dung, phương pháp và sản phẩm 2

1.3.1. Phạm vi thực hiện 2

1.3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 2

1.3.3. Sản phẩm của dự án 2

PHẦN II 4

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VÙNG QUY HOẠCH 4

2.1. Điều kiện tự nhiên của vùng quy hoạch 4

2.1.1. Vị trí địa lý 4

2.1.2. Đặc điểm khí hậu, thời tiết 4

2.1.3. Đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng 5

2.1.4. Hệ thống sông rạch, chế độ thủy văn 7

2.1.5. Các tai biến thiên nhiên 9

2.1.6. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 11

2.1.7. Đánh giá điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến vùng quy hoạch 17

2.2. Hiện trạng môi trường nước vùng quy hoạch 18

2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng quy hoạch 20

2.3.1. Cơ cấu GDP 20

2.3.2. Giá trị sản xuất ngành thủy sản 22

2.3.3. Dân số, lao động và việc làm 23

2.3.4. Kinh tế nông hộ 25

2.3.5. Giáo dục 26

2.3.6. Y tế 27

2.3.7. Văn hóa thông tin – an sinh xã hội 28

2.3.8. Cơ sở hạ tầng phục vụ NTTS 29

2.3.9. Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến vùng quy hoạch 31PHẦN III 34

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG NTTS TRONG VÙNG QUY HOẠCH 34

3.1. Hiện trạng hoạt động NTTS trong vùng quy hoạch 34

3.1.1. Diễn biến diện tích và sản lượng NTTS toàn tỉnh Bến Tre 34

3.1.2. Diễn biến diện tích, sản lượng và năng suất NTTS các huyện trong vùng QH 36

3.1.3. Tình hình sản xuất và các hoạt động có liên quan đến NTTS 46

3.2. Khoa học công nghệ, khuyến ngư và hợp tác quốc tế 48

3.2.1. Hoạt động khuyến ngư và công tác chuyển giao công nghệ 48

3.2.2. Hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi 50

3.3. Phát triển nguồn nhân lực 52

3.4. Tổ chức sản xuất, quản lý và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển NTTS trong vùng quy hoạch 53

3.4.1. Tổ chức sản xuất 53

3.4.2. Tổ chức quản lý 54

3.5. Các chương trình, dự án đầu tư cho NTTS trong vùng quy hoạch 55

3.6. Bảo vệ môi trường trong vùng quy hoạch 57

3.7. Đánh giá chung về hiện trạng NTTS 58

3.7.1. Những mặt đạt được 58

3.7.2. Những khó khăn, tồn tại 59

PHẦN IV 60

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT (2003 – 2010) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH ĐẠI, BA TRI VÀ THẠNH PHÚ 60

4.1. Đánh giá thực hiện QH được duyệt năm 2003, các chỉ tiêu thực hiện huyện Bình Đại 60

4.1.1. So sánh các chỉ tiêu QH chi tiết NTTS đến năm 2010 đã được duyệt năm 2003 huyện Bình Đại 60

4.1.2. Phân tích kết quả thực hiện QH đã được duyệt năm 2003 huyện Bình Đại 61

4.2. Đánh giá thực hiện QH được duyệt 2003, các chỉ tiêu thực hiện huyện Ba Tri 62

4.2.1. So sánh các chỉ tiêu QH chi tiết NTTS đến năm 2010 đã được duyệt năm 2003 huyện Ba Tri 62

4.2.2. Phân tích kết quả thực hiện QH đã được duyệt năm 2003 huyện Ba Tri 64

4.3. Đánh giá thực hiện QH được duyệt 2003, các chỉ tiêu thực hiện huyện Thạnh Phú 65

4.3.1. So sánh các chỉ tiêu QH chi tiết NTTS đến năm 2010 đã được duyệt năm 2003 huyện Thạnh Phú 65

4.3.2. Phân tích kết quả thực hiện QH đã được duyệt năm 2003 huyện Thạnh Phú 67

4.4. Định hướng quy hoạch mới 68

PHẦN V 70

MỘT SỐ DỰ BÁO LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NTTS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH ĐẠI, BA TRI VÀ THẠNH PHÚ ĐẾN NĂM 2020 70

5.1. Dự báo về thị trường tiêu thụ sản phẩm 70

5.2. Tình hình sản xuất và NTTS trên thế giới 72

5.3. Xu thế xuất khẩu NTTS của Việt Nam 74

5.4. Lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển NTTS trong vùng quy hoạch 77

5.5. Dự báo các mô hình sản xuất có thể phát triển trong tương lai 79

5.6. Dự báo các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong phát triển NTTS 80

5.7. Dự báo xu hướng biến đổi môi trường, nguồn lợi và đa dạng sinh học 80

5.8. Dự báo tác động của sự phát triển thuỷ sản ảnh hưởng đến an ninh lương thực 84

5.9. Dự báo phát triển kinh tế và cơ chế chính sách 85

5.10. Dự báo về nguồn lực lao động 87

5.11. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 87

5.12. Những thuận lợi và khó khăn 89

PHẦN VI 91

XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NTTS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH ĐẠI, BA TRI VÀ THẠNH PHÚ ĐẾN NĂM 2020 91

6.1. Căn cứ pháp lý lập quy hoạch 91

6.2. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển 92

6.2.1. Quan điểm phát triển 92

6.2.2. Định hướng phát triển 92

6.2.3. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2011 – 2015, 2016 – 2020 93

6.3. Lộ trình phát triển 94

6.3.1. Giai đoạn 2011 – 2015 94

6.3.2. Giai đoạn 2016 – 2020 95

6.4. Luận chứng các phương án phát triển đến năm 2020 95

6.4.1. Các phương án pháp triển 95

6.4.2. Luận chứng lựa chọn phương án phát triển 98

6.4.3. Quy hoạch nuôi thủy sản 3 huyện ven biển theo phương án lựa chọn 98

6.4.4. Nhu cầu vốn đầu tư 117

6.4.5. Hiệu quả của quy hoạch 121

PHẦN VII 123

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 123

7.1. Nhóm giải pháp cơ chế, chính sách 123

7.1.1. Tăng cường năng lực thể chế 123

7.1.2. Về cơ chế chính sách 123

7.1.3. Các giải pháp chính sách huy động vốn cho phát triển nghề NTTS 123

7.2. Nhóm các giải pháp về hạ tầng, kỹ thuật phục vụ sản xuất 124

7.2.1. Các giải pháp về thủy lợi phục vụ NTTS 124

7.2.2. Các giải pháp về khoa học công nghệ cho phát triển NTTS 125

7.3. Nhóm các giải pháp về dịch vụ phục vụ sản xuất 125

7.3.1. Hệ thống khuyến ngư 125

7.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghề cá 126

7.3.3. Giải pháp giống 126

7.3.4. Giải pháp về thức ăn, hóa chất 127

7.4. Nhóm giải pháp môi trường, nguồn lợi trong phát triển NTTS 127

7.4.1. Nhận thức chung 127

7.4.2. Mục tiêu nhiệm vụ 127

7.4.3. Các giải pháp cụ thể 127

7.5. Nhóm giải pháp tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 128

7.5.1. Tổ chức sản xuất 128

7.5.2. Giải pháp QLCL và ATVSTP 129

7.5.3. Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 130

7.6. Bảo vệ tài nguyên, môi trường 130

7.7. Tổ chức thực hiện quy hoạch 131

PHẦN VIII 133

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 133

8.1. Kết luận 1338.2. Kiến nghị 133

TÀI LIỆU THAM KHẢO 134


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương