Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn accesstải về 131.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích131.19 Kb.
#45

TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP

ÑEÀ THI HOÏC PHAÀN ACCESS Thôøi gian : 90 phuùt

Tạo mới một CSDL tên là ThiAcc1-XXX-HoTen.accdb. (XXX là số máy ngồi, HoTen là họ tên thí sinh gõ không dấu, viết hoa đầu từ).

Cho 4 bảng dữ liệu sau:

Table: KhachHangMaKH

TenCty

DiaChi

ThanhPho

DienThoai

ASC

Du lịch An Phú

233 Nguyễn Trãi P2

Nha Trang

(058) 8124780

BUMEM

Xây dựng Bình Minh

155 Tô Hiến Thành

Cần Thơ

(071) 8547896

COFIDEC

Phát triển kinh tế duyên hải

94 Điện Biên Phủ

Hà Nội

( 04) 8453710

COMECO

Vật tư thiết bị GTVT

226 An Dương Vương P11

Cần Thơ

(071) 8456780

COTEC

Công nghệ mới

81 Trang Tư

Hà Nội

( 04) 8369254

FAHASA

Phát hành sách Sài gòn

12 Thuận Kiều

TP HCM

( 08) 8425789

HUNSAN

Hừng Sáng

275 Lý Thường Kiệt P15 Q11

TP HCM

( 08) 8214963

Table: HoaDon Table: ChiTietHD

MaHD

MaKH

NgayLapHD

NgayNhanHang

10214

ASC

15/04/1992

13/05/1992

10332

ASC

10/09/1992

22/10/1992

10424

ASC

17/12/1992

14/01/1993

10618

ASC

25/06/1993

06/08/1993

10207

BUMEM

07/04/1992

05/05/1992

10186

COFIDEC

11/03/1992

08/04/1992

10550

COFIDEC

21/04/1993

19/05/1993

10872

COFIDEC

30/12/1993

27/01/1994

10177

COMECO

28/02/1992

10/04/1992

10534

COMECO

05/04/1993

03/05/1993

10536

COMECO

07/04/1993

05/05/1993

10156

COTEC

28/01/1992

25/02/1992

10537

COTEC

07/04/1993

21/04/1993

10360

FAHASA

16/10/1992

13/11/1992

10436

FAHASA

30/12/1992

27/01/1993

10449

FAHASA

12/01/1993

09/02/1993

10469

HUNSAN

01/02/1993

01/03/1993

10693

HUNSAN

30/08/1993

13/09/1993

Table: SanPham

MaSP

TenSP

DVT

DonGia

1

Rượu

Chai

$230.50

2

Gia vị

Thùng

$40.00

3

Bánh kem

Cái

$10.00

4Kg

$38.00

5

Bánh mì

Cái

$8.00

6

Thuốc lá

Thùng

$62.50MaHD

MaSP

SoLuong

10618

2

70

10618

5

20

10424

1

60

10332

6

40

10214

3

4

10332

5

10

10207

1

10

10207

6

20

10186

5

15

10186

6

28

10872

5

15

10550

3

6

10534

6

10

10536

4

20

10177

4

6

10156

1

25

10156

2

25

10537

4

30

10449

5

20

10449

6

14

10436

5

30

10360

1

10

10469

2

40

10469

3

35

10469

4

10

10469

5

25

10469

6

10Câu 1: Thực hiện: (3.0đ)

  • Thiết kế 4 table có tên tương ứng để lưu thông tin của 4 bảng trên đây. Thí sinh tự xác định kiểu dữ liệu, phạm vi kích thước dữ liệu. Khóa chính là các field có gạch chân.

  • Tạo mô hình quan hệ có áp dụng ràng buộc toàn vẹn dữ liệu như hình sau. Sau đó nhập dữ liệu từ các bảng trên vào các table.Câu 2: Tạo select query qry01 gồm có các field MaKH, TenCty, DiaChi, ThanhPho, DienThoai. Query thể hiện danh sách các khách hàng có hai ký tự đầu tiên của MaKH là “CO”. (1.0đ)

Câu 3: Tạo select query qry02 gồm có các field: MaHD, MaKH, NgayLapHD, NgayNhanHang, MaSP, SoLuong, DonGia, ThanhTien, ThueDocHai, KhuyenMai. (1.0đ)

Trong đó:

- ThanhTien = SoLuong * DonGia

- ThueDocHai = 5% của thành tiền nếu sản phẩm là rượu và thuốc lá. Các sản phẩm khác có thuế độc hại là 0.

- KhuyenMai = nếu số lượng >50 thì giảm 5% của thành tiền, nếu số lượng >30 đến 50 thì giảm 3% của thành tiền, nếu số lượng >10 đến 30 thì giảm 1% của thành tiền. Các trường hợp còn lại không có khuyến mãi.

- Sắp xếp danh sách theo thứ tự: ThanhTien giảm dần, MaSP tăng dần.Câu 4: Tạo select total query qry03 dùng để thống kê đếm số hóa đơn theo từng năm lập hóa đơn. Kết quả như bảng sau:

(1.0đ)


NămLậpHD

Số Hóa Đơn Là

1992

13

1993

11
Câu 5: Tạo select total query qry04 dùng để thống kê tổng tiền theo từng mã hóa đơn. Kết quả như bảng sau: (1.0đ)

Mã HD

Mã KH

Ngày lập HD

TienHD

10156

COTEC

28/01/1992

6762.5

10177

COMECO

28/02/1992

228Câu 6: Tạo crosstab query qry05 dùng để thống kê thành tiền của từng hóa đơn theo từng sản phẩm như bảng sau: (1.0đ)

Mã HD

Bánh kem

Bánh mìGia vị

Rượu

Thuốc lá

10156


1000

5762.5
10177228


10186
120


1750Câu 7: Tạo crosstab query qry06 dùng để thống kê tổng số lượng của từng sản phẩm theo từng năm như bảng sau đây:

(1.0đ)


Câu 8: Tạo crosstab query qry07 dùng để thống kê tổng tiền của từng sản phẩm theo từng tháng như bảng sau đây: (1.0đ)

Tên SP

1992

1993

TongSo

Bánh kem

4

41

45

Bánh mì

55

55

1106

50

56

Mã SP

T 1

T 2

T 3

T 4

T 6

T 9

T 10

T 12

TongSo

1

5762.5

9220
23052305

13830

33422.5

2

1000


2800


3800

3
350
100

450


- HẾT -

TTTH-THC Trang: / Website TT: http://thsp.edu.vn


tải về 131.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương