PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảOtải về 0.66 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.66 Mb.
#51
  1   2   3   4   5   6
PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DÙNG CHO THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM NĂM 2014

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG
1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Bộ luật Lao động năm 2012.

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

4. Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

5. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

7. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

8. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005.9. Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

10. Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

11. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

12. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

13. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

14. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật công chức.

15. Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ–CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

16. Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người là công chức.

17. Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

18. Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

19. Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 8/02/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

20. Thông tư 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 27/2/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

21. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật văn bản hành chính.

22. Quyết định số 1197/QĐ-GTVT của Bộ GTVT ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2013 về Phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đ án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.

23. Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước – Phần Nhà nước và pháp luật; Phần Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính - Chương trình chuyên viên - Học viện Hành chính quốc gia, NXB Giáo dục, năm 2005.

24. Giáo trình lý luận chung về Nhà nước và pháp luật - Đại học Luật Hà Nội.

25. Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định 900/QĐ-BNV, ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

II. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (TRÌNH ĐỘ B)

1. Hệ điều hành Windows 7 và XP

2. Microsoft Word 2010

3. Microsoft Excel 2010

4. Microsoft PowerPoint 2010

5. Internet và thư điện tử (E-mail) 2010.III. MÔN NGOẠI NGỮ (TRÌNH ĐỘ B)

IV. MÔN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH


STT

Số, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên văn bản

Ghi chú

CV 1, CV 2 (Vụ KHĐT)

Văn bản áp dụng chung cho vị trí việc làm

CV 1 và CV 2
 1. 1

Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật giao thông đường bộ
 1. 2

Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật đấu thầu
 1. 5

Số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật đầu tư công
 1. 4

Số 38/2009/QH12 ngày 13/11/2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư XDCB
 1. 3

Số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật xây dựng
 1. 12

Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu
 1. 22

Số 24/2011/NĐ-CP ngày 5/4/2011 

Nghị định của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
 1. 6

Số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

Nghị định của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng
 1. 21

Số: 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao -  Kinh doanh,Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
 1. 9

Số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 1. 10

Số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 1. 7

Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. 18

Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012

Nghị định của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
 1. 11

Số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013

Nghị định của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
 1. 19

Số 56/2012/NĐ-CP ngày 30/5/2014

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
 1. 8

Số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 1. 16

Số 2988/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2014

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải quy định về lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 1. 25
Số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009

Quyết định của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 1. 23

Số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư
 1. 17

Số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013

Quyết định của Thủ tướng CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ĐBVN thuộc Bộ GTVT.
 1. 27

Số 2150/QĐ-TCĐBVN ngày 06/12/2013

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN
 1. 15

Số 31/2014/TT-BGTVT ngày 5/8/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trính đường bộ sử dụng Quỹ BTĐB TW
 1. 13

Số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 và Số 20/TT-BGTVT ngày 30/5/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2013/TT-BGTVT
 1. 24

Số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011

Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.
 1. 14

Số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014

Thông tư của Bộ tài chính quy định về qui trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN
 1. 26

Số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Thông tư của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 1. 20

Số: 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ
CV 3, CV 4

(Vụ Tài chính)

Văn bản áp dụng chung cho vị trí việc làm CV3 và CV4


Số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

Luật Ngân sách nhà nước năm 2002


Số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008


Số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005

Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước


Số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước


Số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước


Số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính


Số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;


Số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007; Số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung QĐ số 59/2007/QĐ-TTg


Số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006

Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước


Số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước


Số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập


Số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013

Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước


Số 06/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước


Số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006; Số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC


Số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014

Thông tư của Bộ Tài chính ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước


Số 159/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ


Số 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà


Số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;


Số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước


Số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QDD-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước


Số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014

Thông tư của bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước


Số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013


Số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Thông tư của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước


Số 05/2014/TT-BTC ngày 06/1/2014

Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ


Số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012

Thông tư của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước


Số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước


Số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải quy định bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ


Số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007

Thông t­­­ư của Bộ Tài chính hướ­­ng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán hàng năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đ­ược ngân sách nhà n­ước hỗ trợ và ngân sách các cấp

Văn bản áp dụng riêng cho vị trí việc làm CV3Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012

Nghị định của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộSố 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ
Số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Văn bản áp dụng riêng cho vị trí việc làm CV4Số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

CV 5 (Vụ ATGT)


Số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007

Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiểm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông


Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ năm 2008


Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP


Số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương