CỤc chăn nuôi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 49.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích49.55 Kb.
#21643

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC CHĂN NUÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đstraight arrow connector 2ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1

Số: 477/CN-MTCN


V/v Thông báo bổ sung, cập nhật Danh mục mẫu công trình khí sinh học và Danh mục chế phẩm sinh học được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật và được phép lưu hành tại Việt Nam.Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 10/2015/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

Cục Chăn nuôi thông báo Danh mục bổ sung, cập nhật mẫu công trình khí sinh học được Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Danh mục chế phẩm sinh học được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Phụ lục đính kèm).

Cục Chăn nuôi thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố biết.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu VT, MTCN.KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Tống Xuân ChinhGhi chú: Cục Chăn nuôi bổ sung, cập nhật liên tục Danh mục mẫu công trình khí sinh học và Danh mục chế phẩm sinh học được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật và được phép lưu hành tại Việt Nam trên trang web http://cucchannuoi.gov.vn/

PHỤ LỤC I

Danh mục mẫu công trình khí sinh học được Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Kèm theo Công văn số:477 /CN-MTCN ngày15 tháng 4 năm 2016)


STT

Tên tiến bộ kỹ thuật

Nguồn gốc, tác giả

Đơn vị thực hiện và đề xuất

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật

1

Công trình Khí sinh học KT1, KT2

Nguyễn Quang Khải


Trung tâm công nghệ Khí sinh học

Ban hành theo Quyết định số 3194/QĐ-BNN-CN ngày 11/8/2015

2

Mẫu công trình khí sinh học cỡ nhỏ EQ1 và EQ2

Dự án VIE/020 - Bèo Lục Bình, trường ĐH Cần Thơ; Ông Nguyễn Ngọc Em và Đỗ Ngọc Quỳnh

Trường đại học Cần Thơ

Quyết định số 50/QĐ-CN-MTCN ngày 29/3/2010

3


Mẫu bình lọc Hydro Sunfua (H2S), ký hiệu PT22 và PT220

Dự án VIE/020 - Bèo Lục Bình, trường ĐH Cần Thơ; Ông Đào Trọng Tín và Nguyễn Hữu Phong

Trường đại học Cần Thơ

Quyết định số 50/QĐ-CN-MTCN ngày 29/3/2010


4

Mẫu công trình khí sinh học bằng vật liệu composite Quang Huy (bể biogas Quang Huy)

Đàm Trọng Hân

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quang Huy

Quyết định số 182/QĐ-CN-MTCN ngày 17/9/2010


5

Mẫu công trình khí sinh học bằng vật liệu composite Hưng Việt

Vũ Tuấn Nghĩa

và Bùi Văn CườngCông ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Việt Composite

Quyết định số 07/QĐ-CN-KHTC ngày 24/01/2011

6

Mẫu công trình khí sinh học cỡ nhỏ bằng vật liệu composite Môi trường xanh

Ngô Duy Đông

và Phạm Quang TrungCông ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học Môi Trường Xanh

Quyết định số 199/QĐ-CN-MTCN ngày 13/7/2012


7

Mẫu thiết bị khí sinh học cỡ nhỏ bằng vật liệu composite KT3C

Nguyễn Quang Khải

và Đoàn Như NgọcTrung tâm công nghệ Khí sinh học và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Lộc Composite

Quyết định số 82/QĐ-CN-MTCN ngày 16/4/2013


8

Mẫu công trình khí sinh học quy mô nhỏ KT31

Nguyễn Quang Khải

Trung tâm Công nghệ khí sinh học

Quyết định số 436/QĐ-CN-MTCN ngày 10/11/2014

9

Mẫu công trình khí sinh học bằng nhựa tái sinh Môi Trường Xanh

Ngô Duy Đông

và Phạm Quang TrungCông ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học Môi Trường Xanh

Quyết định số 503/QĐ-CN-MTCN ngày 29/12/2014

10

Mẫu công trình khí sinh học composite Thành Đạt (mẫu TDC1; TDC2; TDC3; TDC3+)

Nguyễn Quốc Quân

và Nguyễn Quốc BáuCông ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Đạt

Quyết định số 938/QĐ-CN-MTCN ngày 30/12/2015


11

Mẫu thiết bị khí sinh học bằng vật liệu composite KT3C2

Nguyễn Quang Khải

và Nguyễn Bảo ChungTrung tâm Công nghệ khí sinh học và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Chung

Quyết định số 81/QĐ-CN-MTCN ngày 03/02/2016


12

Mẫu thiết bị khí sinh học bằng vật liệu composite Hoàng Gia HGV3

Hoàng Anh Tuấn

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Công nghệ Hoàng Gia

Quyết định số 82/QĐ-CN-MTCN ngày 03/02/2016
PHỤ LỤC II

Danh mục chế phẩm sinh học được phép lưu hành tại Việt Nam

do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(Kèm theo Công văn số: 477/CN-MTCN ngày 15 tháng 4 năm 2016)


STT

Tên chế phẩm sinh học

Công dụng

Nguồn gốc, tác giả

Đơn vị thực hiện và đề xuất

Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật

Quyết định lưu hành

1

Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA phục vụ xử lý môi trường chăn nuôi

Chế phẩm hiệu quả xử lý môi trường chăn nuôi giảm lượng khí độc H2S, NH3, giảm các vi sinh vật có hại trong không khí chuồng nuôi, giảm lượng BOD, COD trong nước thải chuồng nuôi lợn, gia cầm, bò, tăng cường khả năng chống chịu của vật nuôi

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch

Viện Sinh học Nông nghiệp, trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

QĐ số 174/QĐ-CN-MTCN ngày 6/9/2010


Thông tư 37/2013/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2013


2

Dry START


Bột lót làm khô chuồng trại chăn nuôi lợn, làm giảm NH3 trong không khí chuồng nuôi lợn, hạn chế sự phát triển vi sinh vật hiếu khí.

Canada

Hợp tác xã Dịch vụ chăn nuôi Xuân Phú
Thông tư 37/2013/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2013


3

Chế phẩm sinh học BALASA N01 và Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học BALASA N01 để làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà

Làm đệm lót sinh học và xử lý chất thải trong chăn nuôi

TS. Nguyễn Khắc Tuấn

và TS. Nguyễn Thị Tuyết LêCơ sở sản xuất Minh Tuấn

QĐ số 263/QĐ-CN-MTCN ngày 9/10/2013


Quyết định số 417/QĐ-CN-MTCN ngày 15/6/2015


4

Chế phẩm sinh học BIOPAD dùng xử lý môi trường trong chăn nuôi

Sản phẩm chứa tập hợp các loại vi sinh vật bản địa nguồn gốc tự nhiên, có tác dụng phân hủy chất thải của lợn và gà, làm đệm lót sinh học nhằm giảm thiểu mùi hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái

Tác giả: Bùi Thế Dũng

và Trương Thị Cẩm VânViện Công nghệ Hà Nội

QĐ số 688/QĐ-CN-MTCN ngày 07/10/2015


Quyết định số 689/QĐ-CN-MTCN ngày 07/10/2015
tải về 49.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương