Mark the letter A, B, c or d on your answer sheet to indicate the word that differs front the other three in the position of the primary stress in each of the following questions


Thông tin: We decided that hiking in the rain was just as fun as hiking in the sunshine. Tạm dịchtải về 2.02 Mb.
trang9/25
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Thông tin: We decided that hiking in the rain was just as fun as hiking in the sunshine.

Tạm dịch: Chúng tôi quyết định đi bộ dưới trời mưa vì nó vui như đi bộ dưới trời nắng.

Question 35: Đáp án B

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Chủ đề của đoạn văn là gì?

A. Cuộc tìm kiếm cuộc sống thông minh B. Điều kiện cần thiết cho sự sống.

C. Đặc điểm của sự sống ngoài Trái đất D. Sự sống trong hệ mặt trời của chúng ta.Thông tin: Exobiology is the study of life that originates from outside of Earth.

Tạm dịch: Sinh học ngoài Trái đất là một nghiên cứu về cuộc sống từ bên ngoài bề mặt Trái Đất

Question 36: Đáp án C

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Tất cả những điều sau đây được đề cập trong đoạn văn để cần thiết cho sự phát triển sự sống, Trừ:

A. đá B. Carbon C. khí oxy D. nước

Thông tin: Most scientists agree that a habitable planet must be

terrestn rock-based, with liquid surface water ….. Since (as far as we know) all life is carbon-basedTạm dịch: Hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng một hành tinh sống phải có đá trên mặt, với nước… Như chúng ta biết, tất cả cuộc sống của chúng ta đều dựa vào carbon…

Question 37: Đáp án C

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ "which" trong đoạn 3 thay thế cho

A. ngôi sao B. Vùng C. khu vực D. hành tinh

từ "which" thay thế cho cụm từ trước đó là "region"Thông tin: The habitable zone is the region around a star in which planets can develop life.

Tạm dịch: Vùng có thể sinh sống là khu vực quanh những ngôi sao nở nơi mà hành tinh có thể phát triển sự sống.

Question 38: Đáp án A

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Có thể suy luận từ đoạn 3 rằng

A. Trái đất nằm trong vùng có sự sống của mặt trời.

B. Trái đất bị khóa chặt vào mặt trời

C. Mặt trời thay đổi theo độ sáng

D. Sự biến đổi ánh sáng giúp cuộc sống phát triển.Question 39: Đáp án B

Kiến thức: Đọc hiểu

Từ "sustain" trong đoạn 3 có thể được thay thế bằng từ:

A. có thể có B. có

C. cần D. kinh nghiệmThông tin: … It follows that most stars around the size of our sun will be able to sustain habitable zones…

Tạm dịch: Theo đó, hầu hết các ngôi sao xung quanh vùng mặt trời của chúng ta sẽ có thể có khu vực sống được…

Question 40: Đáp án B

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Để sự sống phát triển, quỹ đạo của hành tinh không được…

A. ổn định

B. rất gần quỹ đạo của hành tinh khác

C. cùng quỹ đạo với hành tinh khác

D. không rộng hơn vùng có thể sống được của các ngôi saoThông tin: Therefore, in order to have a stable system with no planets flying out into space, the orbits must be a good distance from one another.

Tạm dịch: Để có một hệ thống ổn định không có hành tinh nào bay vào không gian, các quỹ đạo phải là khoảng cách khá xa nhau.

Question 41: Đáp án C

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Có thể rút ra từ đoạn 4 rằng…

A. hầu hết các ngôi sao có nhiều hơn 2 hành tinh trong khu vực có thể sống của họ

B. không có ngôi sao nào có nhiều hơn 2 hành tinh trong khu vực có thể sống của nó

C. không có khả năng cho 1 ngôi sao có 3 hành tinh cùng chúng.

D. để sự sống phát triển, một ngôi sao phải có ít nhất 2 hành tinh trong khu vực có thể sống của nóThông tin: This means that for life to evolve, the largest possible number of life­supporting planets in any star’s habitable zone is two.

Tạm dịch: Điều này có nghĩa là để sự sống phát triển, số lượng lớn nhất để hỗ trợ các hành tinh trong khu vực có thể sống của một ngôi sao là 2.

Question 42: Đáp án B

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Câu nào sau đây thể hiện tốt nhất thông tin cần thiết trong câu được đánh dấu trong đoạn văn?

A. Do sự gần gũi của chúng, các hành tinh có thể sinh sống quay quanh các ngôi sao nhỏ hơn thường có ánh sáng ban ngày hoặc ban đêm không đổi.

B. Các vùng sinh sống của những ngôi sao nhỏ nằm gần ngôi sao mà các hành tinh trong chúng không quay.

C. Một vấn đề với một số ngôi sao là các vùng sinh sống của chúng được khóa chặt trong ánh sáng hoặc bóng tối.

D. Một số ngôi sao bị khóa chặt chẽ, để chúng chỉ chiếu sáng một bên của một hành tinh.Dịch đoạn văn:1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương