ĐỀ CƯƠng ôn thi học kỳ II tiếng anh lớP 8



tải về 194.8 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích194.8 Kb.
  1   2   3   4

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II

TIẾNG ANH LỚP 8


A. Lý thuyết

1.  Present perfect tense( Thì hiện tại hoàn thành )

                         * Form : S + HAVE/HAS + V-ed/ V3

- Use :- Dùng để miêu tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn lưu đến hiện tại

            - Dùng để miêu tả một hành động vừa mới xảy ra ( ta dùng với JUST)

            - Dùng để miêu tả một hành động được hoàn tất sớm hơn sự mong đợi (ta dùng với ALREADY) Ex: I have already finished this work.

            - Dùng để miêu tả một hành động từ trước đến giờ chưa hề hoặc không hề xảy ra ( ta dùng với EVER –NEVER) . Ex: Have you ever been to Hue ? I have never gone.

             - Dùng để miêu tả một hành động đã xảy ratrong quá khứ tính đến nay đã xảy ra được bao lâu (FOR) hoặc đã xảy ra từ lúc nào (Since)

* For + khoảng thời gian               Ex: You have studied English for 4 years.

* Since + mốc thời gian                 Ex: She has studied English since 2003.

2. Past progressive ( Thì quá khứ tiếp diễn )

-                      Form : S + WAS / WERE +  V-ing

- Use: - diễn tả sự kiện xảy ra ở một thời điểm cụ thể ( giờ ) trong quá khứ

            Ex: What were you doing at 2 p.m. yesterday?

           - diễn tả một sự kiện đang diễn tiến bất chợt một sự kiện khác xảy đến ở quá khứ.

            Ex: Last night when I was doing homework, the electricity went out.

          - diễn tả hai hay nhiều sự kiện xảy ra cùng một lúc song song ở quá khứ

         Ex: Last Friday as I was swimming at the pool, my father was visiting the City Museum .

* Note: Thì  khứ tiếp diễn thường dùng với WHEN,WHILE hay AS để chỉ sự kiện đang diễn tiến.

3. Future simple Tense ( Thì tương lai đơn)

- Use : Diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai.

- Form : +  S +  will / shall  + V + …………Ex: He will finish his homework tomorrow .

              -  S+ won’t / shan’t  + V  + ……………Lan won’t go to the zoo next week.

             ?  Will / Shall  +  S  + V  + …  ?            Will you do this exercise ?

ALWAYS with  progressive: always dùng với thì tiếp diễn để diễn tả sự kiện thường xuyên xảy ra với sự không hài lòng hay than phiền (Ex: He is always coming to work late.)



4 . The passive form (voice) (Câu bị động)

                                     Form: S +  BE  + V3 /V-ed (past participle)...+ by + O

Ex:     They sell jeans all over the world.    =>   Jeans are sold all over the world.

Note:- Khi chủ ngữ câu chủ động là: THEY, PEOPLE, SOMEONE, NO ONE, ANYONE  thì khi đổi sang câu bị động không có By agent . Nhưng khi danh từ làm chủ ngữ bắt buộc phải có agent.

 


Tenses

Active form ( chủ động)

Passive ( bị động)

Simple present

S + V/V-s/es + O

S + am /is /are + V-ed/V3 +...... by O

Simple past

S + V-ed/V2 + O

S + was / were +V-ed/V3 +...... by O

Present perfect

S + have/has + V-ed/V3 + O

S + have/has + been + V-ed/V3 +....... by O

Simple Future

S + will + V(bare-inf) + O

S + will + be + V-ed/V3 + ........by O

- Với động từ đặc biệt (modal verbs): CAN, MUST, MAY, MIGHT, SHOULD, WILL,.


S + modal verb + be + V-ed / V (past participle)

Ex : You must do this exercise carefully. => This exercise must be done carefully.

5. Adjectives followed by an infinitive or a clause.

(Tính từ được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu hay một mệnh đề.)

1.Tính từ chỉ cảm giác thường được theo sau bởi một cụm động từ nguyên mẫu (infinitive phrase).

S + be + adjective + (not) infinitive phrase.     Ex .: I’m glad to meet you again.

He was surprised to get me letter.

Một số tính từ khác như : sure, certain, right, careful, lucky, wrong, … được theo sau bởi một cụm động từ nguyên mẫu. Ex . : He’s certain to win the game.    Be careful not to dirty the picture.

2.Một số tính từ có thể được theo sau bởi một mệnh đề danh từ (a noun clause).

Ex: I’m glad ( that ) you can make it.

6. In order to – so as to + V( bare form) : được dùng để diễn tả mục đích

            Ex: He’s saving money in order to / so as to go on holiday next summer.



7.  -ed and -ing participle( Quá khứ phân từ và hiện tại phân từ )

- Hiện tại phân từ “- ING” còn gọi là phân từ tác động. Ex: His job is boring.

- Quá khứ phân từ  “ – ED”  còn gọi là phân từ bị tác động. Ex: This clock is broken.

* Quá khứ và hiện tại phân từ :  Đứng trước danh từ, hoặc sau động từ liên kết

Ex: A tired worker is sleeping on the chair.       The story is interesting 



* Quá khứ và hiện tại phân từ: được dùng để rút gọn mệnh đề tính từ

Ex: The boy is in my class . He’s reading a book.  The boy reading a book is in my class.

There are many books. They are written in English.  There are many books written in English.

8. Compound nouns ( danh từ kép)

 Noun   Gerund : danh từ làm túc từ cho danh động từ. Ex: fire – making , rice – cooking, …

Gerund + Noun  : danh động từ phân loại danh từ , chỉ loại và mục đích cho danh từ.

Ex: Washing-machine; working- condition; waiting – room ; . .  .




  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương