HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang33/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41


ĐIỀU 19


Việc tham gia của những Thực thể và những Tổ chức không phải là những Cơ quan của chính phủ Quốc gia Thành viên vào hoạt động của Liên minh

  
228


1
Tổng thư ký và Cục trưởng các Cục khuyến khích những thực thể và những tổ chức sau đây tham gia rộng rãi vào hoạt động của Liên minh:

229 PP-98
a)

các tổ chức khai thác được công nhận, các tổ chức khoa học hay công nghiệp và cơ quan tài chính hay phát triển được Quốc gia Thành viên liên quan chuẩn y;

230 PP-98
b)

các tổ chức khác liên quan đến vấn đề viễn thông được Quốc gia Thành viên liên quan chuẩn y;

231
c)

các tổ chức khu vực và tổ chức quốc tế khác về viễn thông, về tiêu chuẩn hoá, về tài chính hay về phát triển.

232


2
Cục trưởng các Cục làm việc có sự cộng tác chặt chẽ với các thực thể và các tổ chức được chấp nhận tham gia vào công việc của một hay nhiều Lĩnh vực của Liên minh

233 PP-98


3
Mọi đơn xin tham gia của một cơ quan như nêu ở Điểm 229 trên đây vào công việc của một Lĩnh vực, phù hợp với những qui định hiện hành của Hiến chương và Công ước này, đã được Quốc gia Thành viên liên quan chuẩn y sẽ được Quốc gia Thành viên đó gửi đến Tổng thư ký
234 PP-98


4
Đơn của một cơ quan nêu ở Điểm 230 trên đây do Quốc gia Thành viên liên quan giới thiệu sẽ được giải quyết theo thủ tục do Hội đồng qui định. Đơn phù hợp với thủ tục nói trên sẽ được Hội đồng xem xét

234A PP-98


4bis
Theo một cách khác, đơn của một cơ quan như nêu ở Điểm 229 hay 230 trên đây xin trở thành một Thành viên Lĩnh vực có thể được gửi trực tiếp lên Tổng thư ký. Những Quốc gia Thành viên nào cho phép các cơ quan của mình gửi đơn trực tiếp như vậy tới Tổng thư ký sẽ phải thông báo tới Tổng thư ký một cách phù hợp. Các cơ quan mà các Quốc gia Quốc gia Thành viên không có thông báo cho phép đến Tổng thư ký sẽ không có quyền đăng ký trực tiếp. Tổng thư ký phải thường xuyên cập nhật và công bố danh sách các Quốc gia Thành viên đã có uỷ nhiệm cho phép các cơ quan trong khuôn khổ pháp lý hoặc cơ quan chủ quyền của mình được quyền đăng ký trực tiếp

234B PP-98


4ter
Khi nhận được trực tiếp đơn yêu cầu từ một cơ quan theo Điểm 234A nói trên, Tổng thư ký phải, trên cơ sở các tiêu chuẩn do Hội đồng đề ra, đảm bảo rằng chức năng và mục đích của cơ quan có đơn xin là phù hợp với với các mục tiêu của Liên minh. Tổng thư ký sẽ khẩn trương thông báo tới Quốc gia Thành viên của cơ quan có đơn xin và đề nghị Quốc gia Thành viên đó cho ý kiến tán thành đơn yêu cầu. Nếu Tổng thư ký không nhận được sự phản đối của Quốc gia Thành viên trong phạm vi thời gian 4 tháng, một bức điện nhắc lại sẽ tiếp tục được gửi đi. Nếu Tổng thư ký không nhận được sự phản đối của Quốc gia Thành viên trong phạm vi thời gian 4 tháng kể từ ngày gửi bức điện nhắc, đơn yêu cầu coi như được chấp nhận. Trường hợp nhận được sự phản đối của Quốc gia Thành viên, cơ quan đứng đơn sẽ được Tổng thư ký mời liên hệ với Quốc gia Thành viên hữu quan

234C PP-98


4quater

Khi uỷ quyền cho phép nộp đơn trực tiếp, Quốc gia Thành viên có thể thông báo với Tổng thư ký rằng họ uỷ quyền cho Tổng thư ký phê duyệt bất kỳ đơn nào do một cơ quan trong khuôn khổ pháp lý hoặc cơ quan chủ quyền của họ.

235


5
Đơn xin tham gia công việc của một Lĩnh vực do một cơ quan hay một tổ chức nêu Điểm 231 trên đây trình bày (trừ những tổ chức nói ở các Điểm 269B và 269C của Công ước này) được chuyển đến Tổng thư ký và giải quyết theo thủ tục do Hội đồng qui định

236


6
Đơn xin tham gia công việc của một Lĩnh vực do một tổ chức nêu ở các Điểm từ 269B đến 269D của Công ước này trình bày được chuyển đến Tổng thư ký và tổ chức liên quan được ghi vào danh sách nêu ở Điểm 237 dưới đây

237 PP-98


7
Tổng thư ký phải lập và lưu giữ danh sách của tất cả các cơ quan và tổ chức nói ở Điểm từ 229 đến 231 cũng như ở các Điểm từ 269B đến 269D của Công ước này đã được chấp nhận tham gia công việc của mỗi Lĩnh vực, và phải, vào những thời điểm thích hợp, công bố các danh sách và thông báo tới tất cả các Quốc gia Thành viên, Thành viên Lĩnh vực và Cục trưởng các Cục liên quan. Cục trưởng này sẽ báo cho các cơ quan và tổ chức liên quan biết việc giải quyết đơn của họ và sẽ thông báo tới Quốc gia Thành viên liên quan

238 PP-98


8
Điều kiện tham gia vào các Lĩnh vực đối với các cơ quan và tổ chức theo danh sách nói tại Điểm 237 trên đây sẽ được trình bày trong Điều này, Điều 33 và trong những qui định khác của Công ước này. Những qui định ghi trong các Điều từ 25 đến 28 của Hiến chương không được áp dụng cho họ.

239 PP-94 PP-98

9
Một Thành viên Lĩnh vực có thể hoạt động nhân danh Quốc gia Thành viên đã thừa nhận Thành viên Lĩnh vực đó, với điều kiện là Quốc gia Thành viên này thông báo cho Cục trưởng Cục liên quan biết họ đã ủy quyền cho Thành viên nói trên.

240 PP-98


10
Mọi Thành viên Lĩnh vực có quyền từ bỏ việc tham gia nói trên bằng một thông báo gửi đến Tổng thư ký. Sự tham gia đó cũng có thể được đề nghị bãi bỏ, khi cần thiết, do Quốc gia Thành viên liên quan hay do một Thành viên Lĩnh vực trong trường hợp được phê duyệt theo Điểm 234C, phù hợp với các tiêu chuẩn và thủ tục do Hội đồng qui định. Việc bãi bỏ này có hiệu lực sau thời hạn sáu tháng kể từ ngày Tổng thư ký nhận được thông báo

241


11
Tổng thư ký loại bỏ khỏi danh sách nói trên các cơ quan và tổ chức không còn được phép tham gia công việc của một Lĩnh vực, theo những tiêu chuẩn và thủ tục đã được Hội đồng đề ra

241A PP-98


12
Một khoá họp hay Hội nghị của một Lĩnh vực có thể quyết định chấp nhận các cơ quan hay tổ chức tham gia với tư cách Liên kết trong công việc của một nhóm nghiên cứu hay các tổ của nhóm nghiên cứu theo những nguyên tắc sau đây:

241B PP-98

1)

Một cơ quan hay tổ chức theo qui định tại Điểm 229 đến 331 nói trên có thể xin tham gia vào công việc của một nhóm xác định với tư cách liên kết

241C PP-98

2)

Trong trường hợp một Lĩnh vực đã quyết định chấp nhận Thành viên Liên kết, Tổng thư ký phải áp dụng với các bên làm đơn các điều khoản thích hợp trong Điều này, có tính đến qui mô của cơ quan hay tổ chức và các tiêu chuẩn thích hợp khác
241D PP-98
3)

Các Thành viên Liên kết được chấp nhận tham gia trong một nhóm nghiên cứu xác định sẽ không được ghi tên vào danh sách theo Điểm 237 trên đây.

241E PP-98
4)

Các điều kiện quản lý sự tham gia trong công việc của nhóm nghiên cứu sẽ được cụ thể hoá trong các Điểm 248B và 483A của Công ước này.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương