HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang24/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

PHẦN IV


ĐIỀU 6


Ủy ban điều phối

106


1

1)

Ủy ban điều phối giúp đỡ và cố vấn cho Tổng thư ký về tất cả những vấn đề được qui định tại Điều 26 của Hiến chương cũng như tại các Điều khoản thích hợp của Công ước này.

107

2)

Ủy ban có nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp với tất cả các tổ chức quốc tế nêu ở các Điều 49 và 50 của Hiến chương về việc đại diện của Liên minh tại những Hội nghị của các tổ chức đó.

108

3)

Ủy ban xem xét kết quả những hoạt động của Liên minh và giúp Tổng thư ký chuẩn bị báo cáo như nói ở Điểm 86 của Công ước này để trình lên Hội đồng.
109 PP-98


2
Ủy ban phải cố gắng đạt được nhất trí về kết luận của mình. Trường hợp đặc biệt không được đa số nhất trí, Chủ tịch Ủy ban có thể đưa ra những quyết định trong những trường hợp ngoại lệ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu thấy vấn đề khẩn cấp, không thể chờ Kỳ họp lần sau của Hội đồng. Trong trường hợp này, Chủ tịch phải báo cáo ngay bằng văn bản cho các Quốc gia Thành viên Hội đồng về các vấn đề đó, chỉ rõ những lý do đưa đến những quyết định trên và cả ý kiến của những thành viên khác trong Ủy ban. Trong trường hợp những vấn đề không khẩn cấp nhưng quan trọng, thì phải trình Hội đồng xem xét vào Kỳ họp lần sau.

110


3
Chủ tịch triệu tập Ủy ban ít nhất mỗi tháng một lần; Ủy ban cũng có thể họp trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của hai thành viên Ủy ban.

111 PP-02

4
Một báo cáo về công việc của Ủy ban điều phối sẽ được lập và gửi đến các Quốc gia Thành viên.PHẦN VLĩnh vực thông tin vô tuyến

ĐIỀU 7


Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới

  112


1
Theo Điểm 90 của Hiến chương, một Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới được triệu tập để xem xét những vấn đề thông tin vô tuyến đặc biệt. Một Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới giải quyết các vấn đề ghi trong chương trình nghị sự được chấp nhận theo những qui định thích hợp tại Điều này.

113

2

1)

Chương trình nghị sự của một Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới gồm có:

114
a)

việc sửa đổi một phần hay toàn bộ Thể lệ thông tin vô tuyến nêu ở Điều 4 của Hiến chương;

115
b)

các vấn đề quốc tế khác thuộc thẩm quyền của Hội nghị ;

116

c)

vấn đề liên quan đến những chỉ thị cho Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến và cho Văn phòng thông tin vô tuyến về những hoạt động của họ và việc xem xét những hoạt động đó;

117 PP-98

d)

xác định những vấn đề mà Khoá họp và các nhóm nghiên cứu về thông tin vô tuyến phải nghiên cứu cũng như những vấn đề liên quan đến các Hội nghị thông tin vô tuyến trong tương lai mà Khoá họp này sẽ phải xem xét.

118 PP-94 PP-98

2)

Phạm vi chung của chương trình nghị sự phải được định trước từ bốn đến sáu năm, và chương trình nghị sự chính thức phải được Hội đồng quyết định khoảng hai năm trước hội nghị, với sự nhất trí của đa số Quốc gia Thành viên, phù hợp qui định tại Địểm 47 của Công ước này. Cả hai chương trình nghị sự nói trên đều phải được lập dựa trên những khuyến nghị của Hội nghị thông tin vô tuyến phù hợp với Điểm 126 của Công ước này.

119

3)

Chương trình nghị sự này bao gồm mọi vấn đề đã được một Hội nghị toàn quyền quyết định đưa vào chương trình nghị sự.

120

3

1)

Chương trình nghị sự có thể thay đổi:

121 PP-98

a)

theo yêu cầu của ít nhất là 1/4 số Quốc gia Thành viên của Liên minh. Những yêu này được gửi riêng rẽ đến Tổng thư ký - người sẽ chuyển chúng tới Hội đồng để xét thông qua; hoặc

122
b)

theo đề nghị của Hội đồng.

123 PP-98

2)

Những sửa đổi chương trình nghị sự dự kiến cho một Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới không được coi là chấp nhận chính thức, trừ phi có sự thỏa thuận của đa số Quốc gia Thành viên Liên minh, theo những qui định tại Điểm 47 của Công ước này.

124

4
Ngoài ra, Hội nghị :

125

1)

xem xét và thông qua báo cáo của Cục trưởng về những hoạt động của Lĩnh vực kể từ Hội nghị lần trước;

126

2)

chuyển các khuyến nghị liên quan đến chương trình nghị sự của Hội nghị sắp tới đến Hội đồng, trình bày ý kiến về chương trình nghị sự của những Hội nghị trong một chu kỳ ít nhất 4 năm và đánh giá về tài chính của những Hội nghị đó;

127

3)

đưa vào quyết định của Hội nghị những chỉ thị hay những yêu cầu tùy theo trường hợp, gửi cho Tổng thư ký và các Lĩnh vực của Liên minh. .

128Chủ tịch và các Phó Chủ tịch của khoá họp thông tin vô tuyến, của các nhóm nghiên cứu có thể tham dự Hội nghị thông tin vô tuyến.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương