HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang19/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

KHÔNG BẮT BUỘC

NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘCvề việc giải quyết bắt buộc các tranh chấp liên quan đến

Hiến chương của Liên minh Viễn thông quốc tế,

Công ước của Liên minh Viễn thông quốc tế và Thể lệ hành chính

Trong lúc tiến hành ký Hiến chương của Liên minh Viễn thông quốc tế và Công ước của Liên minh Viễn thông quốc tế (Geneve 92), những đại diện toàn quyền ký tên dưới đây đã ký Nghị định thư không bắt buộc này về việc giải quyết bắt buộc những tranh chấp. Các Thành viên của Liên minh, các bên của Nghị định thư không bắt buộc này, bày tỏ mong muốn sử dụng trọng tài bắt buộc khi họ có liên quan để giải quyết mọi tranh chấp về việc giải thích hoặc áp dụng Hiến chương, Công ước hay Thể lệ hành chính nói ở Điều 4 của Hiến chương, đồng ý về những qui định sau đây:


ĐIỀU 1

  

Trừ khi một trong những phương thức giải quyết nói ở Điều 56 của Hiến chương được lựa chọn theo một thỏa thuận chung, những tranh chấp về việc giải thích hoặc áp dụng Hiến chương, Công ước hay Thể lệ hành chính nói ở Điều 4 của Hiến chương theo yêu cầu của một trong các bên tranh chấp phải được phân xử qua trọng tài bắt buộc. Thủ tục được qui định tại Điều 41 Công ước mà mục 5 (Điểm 511) được mở rộng như sau: :


“.5. Trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày nhận được thông báo yêu cầu trọng tài, hai bên tranh chấp chỉ định mỗi bên một trọng tài. Nếu hết thời hạn này, một trong các bên không chỉ định được trọng tài của mình thì việc chỉ định trọng tài này do Tổng thư ký tiến hành theo yêu cầu của bên kia phù hợp với những qui định tại các Điểm 509 và 510 của Công ước.”


ĐIỀU 2

  

Các Thành viên có thể ký Nghị định thư khi họ ký vào Hiến chương và Công ước. Nghị định thư sẽ được mọi Thành viên là bên ký phê chuẩn, chấp nhận hay tán thành tùy theo Hiến pháp của từng Thành viên qui định. Các Thành viên là bên ký Hiến chương và Công ước cũng như mọi Quốc gia trở thành Thành viên của Liên minh có thể gia nhập Nghị định thư này. Văn bản phê chuẩn, chấp nhận, tán thành hay gia nhập sẽ được lưu chiểu với Tổng thư ký


ĐIỀU 3

  

Nghị định thư này sẽ có hiệu lực cùng ngày mà Hiến chương và Công ước có hiệu lực đối với các bên đã phê chuẩn, chấp nhận, tán thành hay gia nhập Liên minh với điều kiện là ít nhất hai văn bản phê chuẩn, chấp nhận, tán thành hay gia nhập liên quan đến Nghị định thư này đã được lưu chiểu vào ngày đó. Nếu không, Nghị định thư sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thứ hai về phê chuẩn, chấp nhận, tán thành hay gia nhập.


ĐIỀU 4

  

Nghị định thư này có thể được các bên tham gia sửa đổi bổ sung trong thời gian đại hội toàn quyền của Liên minh.


ĐIỀU 5

  

Mọi thành viên là bên tham gia của Nghị định thư có thể bãi bỏ sự tham gia bằng cách gửi một thông báo đến Tổng thư ký và việc bãi bỏ như vậy có hiệu lực sau thời hạn một năm kể từ ngày Tổng thư ký nhận được thông báo này.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương