vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/416B6402D8EDF6254725737F002BD9B1/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A09339E6C287C5754725721F000BD4E4/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6BF4FC022CD21CF14725737F002C6C6A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F9D241311D5337CB472570D700301EB3/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0C1B44DBADDDB8014725720B00107FA6/$file
  V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/63D058F6B2C565074725737F002ED30A/$file
  C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C6FF4EDB0059D68A47257150000DFF7B/$file
  V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/63D058F6B2C565074725737F002ED30A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8F1895C4463C61D34725715B00270D24/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/990E17F961C830D44725721A002C13E1/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/14CB423A02AF141E472570BC00041393/$file
  Ninh Bình, ngày 17 tháng 3 năm 1998
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2753ED69F1D1B0B5472570BC0004FB38/$file
  V/v quy định tạm thời tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E656C30A194598BB472570BC00059A08/$file
  V/v Ban hành Qui định về việc cưới, việc tang, lễ hội
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E12099717F16E114472570BC0005C5E7/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F5C76939B219EA774725737F002B2829/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/26207398305539F6472570C40010C049/$file
  Tỉnh Ninh Bình
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D227402FB22559EB472570BC0008A084/$file
  V/v Thành lập Trung tâm lưu trữ trực thuộc Văn phòng ubnd tỉnh
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0959789D4A71678D472570BC0008C51C/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
vbpq_ninhbinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0DC151C9B543EAFA472570D7000AD171/$file
  QuyếT ĐỊNH: Điều 1
directory vbpq ninhbinh.nsf  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương