UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNHtải về 9.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.1 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNHSố: 1165/2006/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

V/v đổi tên Trung tâm dịch vụ việc làm thành Trung tâm

giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 135/SNV-TCBM ngày 05/5/2006 và Công văn số 728/LĐTBXH-LĐTC ngày 15/5/2006 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm dịch vụ việc làm thành Trung tâm giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Thành

: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương