C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16mtải về 1.99 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích1.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


M· hiÖu

Danh môc ®¬n gi¸

§¬nVËt liÖu

Nh©n

c«ng


M¸y

§¬n gi¸
§µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m3 , m¸y ñi 140CV
AB.33141

- §Êt cÊp I

100m3
203.332

788.768

992.100

AB.33142

- §Êt cÊp II

100m3
265.472

853.679

1.119.151
§µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 700m b»ng m¸y c¹p 9m3 , m¸y ñi 110CV
AB.33151

- §Êt cÊp I

100m3
203.332

1.214.222

1.417.554

AB.33152

- §Êt cÊp II

100m3
265.472

1.313.502

1.578.974
§µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 700m b»ng m¸y c¹p 16m3 , m¸y ñi 140CV
AB.33161

- §Êt cÊp I

100m3
203.332

913.615

1.116.947

AB.33162

- §Êt cÊp II

100m3
265.472

985.270

1.250.742
§µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 1000m b»ng m¸y c¹p 9m3 , m¸y ñi 110CV
AB.33171

- §Êt cÊp I

100m3
203.332

1.457.564

1.660.896

AB.33172

- §Êt cÊp II

100m3
265.472

1.583.444

1.848.916
§µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 1000m b»ng m¸y c¹p 16m3 , m¸y ñi 140CV
AB.33181

- §Êt cÊp I

100m3
203.332

1.092.788

1.296.120

AB.33182

- §Êt cÊp II

100m3
265.472

1.186.626

1.452.098
VËn chuyÓn tiÕp 500m b»ng m¸y c¹p 9m3
AB.33191

- §Êt cÊp I

100m3285.424

285.424

AB.33192

- §Êt cÊp II

100m3310.984

310.984
VËn chuyÓn tiÕp 500m b»ng m¸y c¹p 16m3
AB.33201

- §Êt cÊp I

100m3207.972

207.972

AB.33202

- §Êt cÊp II

100m3227.382

227.382

Ghi chó:

Khi ®µo nÒn ®­êng më réng b»ng m¸y xóc, m¸y ñi, m¸y c¹p th× chi phÝ nh©n c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,15, chi phÝ m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,05 so víi ®¬n gi¸ ®µo nÒn ®­êng t­¬ng øng.

AB.34000 - san ®Êt, ®¸ b·I th¶I, b·I tr÷, b·I gia t¶IThµnh phÇn c«ng viÖc:

San ®Êt, ®¸ b·i th¶i phôc vô c«ng t¸c ®µo, xóc ®Êt ®æ ®i hoÆc ®Êt dù tr÷ t¹i b·i tr÷ ®Êt, b·i gia t¶i b»ng m¸y ñi.

§¬n vÞ tÝnh: ®/100m3

M· hiÖu

Danh môc ®¬n gi¸

§¬nVËt liÖu

Nh©n c«ng

M¸y

§¬n gi¸
San ®Êt ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 110CV
AB.34110

- San ®Êt

100m3100.373

100.373

AB.34120

- San ®¸

100m3140.740

140.740
San ®Êt ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 140CV
AB.34210

- San ®Êt

100m3135.484

135.484

AB.34220

- San ®¸

100m3189.047

189.047
San ®Êt ®¸ b·i th¶i b»ng m¸y ñi 180CV
AB.34310

- San ®Êt

100m3133.784

133.784

AB.34320

- San ®¸

100m3186.932

186.932

Ghi chó:

C«ng t¸c san ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷ ®Êt, ®¸ ®­îc tÝnh ®¬n gi¸ cho 100% khèi l­îng ®Êt, ®¸ ®o t¹i n¬i ®µo ph¶i chuyÓn b»ng «t« ®Õn b·i th¶i, b·i tËp kÕt ®Êt, ®¸, b·i gia t¶i nÒn ®Êt yÕu.
AB.35000 - ®µo ®Êt trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô trªn c¹n

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i trong khung v©y b»ng thñ c«ng, ®æ vµo thïng, ®­a thïng chøa ®Êt lªn b»ng m¸y ®µo gÇu ngo¹m ra khái vÞ trÝ mãng, hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: ®/100m3

M· hiÖu

Danh môc ®¬n gi¸

§¬nVËt liÖu

Nh©n

c«ng


M¸y

§¬n gi¸

AB.35110

§µo ®Êt trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô trªn c¹n

100m3
2.174.473

13.750.836

15.925.309

AB.36000 - xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­ícThµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®µo ®Êt c¸c lo¹i b»ng m¸y b¬m xãi, b¬m hót hçn hîp ra khái khung v©y, hoµn thiÖn hè mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: ®/m3

M· hiÖu

Danh môc ®¬n gi¸

§¬nVËt liÖu

Nh©n c«ng

M¸y

§¬n gi¸
Xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô
AB.36110

- Trªn c¹n

m3

2.573

12.461

107.660

122.694

AB.36120

- D­íi n­íc

m3

2.573

26.418

472.120

501.111

: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> 63D058F6B2C565074725737F002ED30A -> $file
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
$file -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương